Jsou BIG DATA nutná, nezkoumáme-li teorii Velkého třesku? Digitální revoluce pokračovala v Ostravě

IT4Innovations národní superpočítačové centrum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava přivítalo 5. března 2019 druhou letošní regionální akci Digitální revoluce, tentokrát s tématem High performance computing aneb kalkulačka nebo superpočítač?

Setkání zahájil Pavel Švejda, člen řídicího výboru sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Pavel Švejda, člen řídicího výboru sdružení CzechInno, generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR a prezident společnosti vědeckotechnických parků ČR účastníky krátce seznámil i s proběhlými dvěma ročníky Kybernetické revoluce. „Ti z nás, kteří se těchto akcí účastníme dlouhou dobu, docení jejich velký přínos pro firmy i vývoj digitální revoluce. Sdružení CzechInno je ideální partner od roku 2010 v systému inovačního podnikání i v rámci vědeckotechnických parků. Věřím, že tam bude i nadále,“ zakončil svoje vystoupení.

Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations uvítal účastníky slovy: „High performance computing je obor budoucnosti. Věřím, že přinese mnoho užitku i menším firmám, které pochopí jeho přínosy např. pro modelování dat, finančně méně náročné crashtesty apod.“

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno představila nové projekty. Digitální revoluce usnadňuje nasazení nových technologií do výroby a firemního provozu tak, aby se nenarušila křehká rovnováha, která uvnitř firmy i v jejích vztazích s klienty panuje. Účast na akcích Digitální revoluce CZ pomáhá překonat malým a středním firmám možná úskalí této nutné přeměny.

Dále pozvala k účasti v projektu DigitaliseSME. „Tento projekt je takový Erasmus pro firmy co se týče znalostí potřebných pro Digitální rozvoj.“ Cílem projektu je realizovat přeshraniční výměny buď jako digitální enabler nebo jako hostitel. Přihlášky se mohou podávat na www.digitalisesme.eu.

Pro bono vzdělávací projekt – Datová analytika nabízí bezplatně školení a dává tak šanci talentovaným studentům.

Digitální inovační HUBs je další projekt, který dodává potřebné informace malým a středním firmám na celém území ČR prostřednictvím sdílení know-how a digitálního poradenství.

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR položil otázku: „Umíme se otevřít digitálnímu okolí a ponechat si přitom svoje firemní know-how?“ Promluvil o velkých rozpacích malých a středních firem při nástupu super počítačů. „My přece nepotřebujeme stovky a tisíce TB RAM pro svoji práci. Nezkoumáme teorie velkého třesku či modul šíření nemocí v Indii. K čemu na to tedy bude? Nevěříme proklamacím o intuitivním ovládání…“ Tyto otázky je potřebné zodpovídat a rozptylovat pochybnosti. K tomu právě slouží akce, které pořádá CzechInno.

Tomáš Karásek, vedoucí laboratoře vývoje paralelních algoritmů IT4Innovations národního superpočítačového centra VŠB-TUO představil aktuality z centra a možnosti využití high-performance computingu pro malé a střední firmy. „Máme bezpečnostní ISO, žádná hrozba zneužití zde není. 10 milionů jádrohodin využitého času značí, že firmy se učí využívat HPC.“ Představil možnosti HPC v praxi např. při crash testech prototypu bezpečnostních sedadel do vlaku, výroby bezpečné helmy pro děti.

Digitalizace výrobního procesu šetří firmám náklady. HPC využívá simulace a virtuální výroby, která je mnohem lacinější a dostupnější pro společnosti než skutečná výroba. Po jejím absolvování může nastoupit skutečný crashtest.

Jan Chalas, jednatel ArcIT hovořil na téma Big data management a datová analytika. „Meta data jsou tak velká, že nejsme schopni je pochopit a zpracovat. Při správném zpracování mohou pomáhat v marketingu při analýze nákupního chování, v predikci údržby strojů, odhadu spotřeby, zlepšování kvality, ve finančnictví, při sledování senzorových dat.“

Miroslav Ludvík, soudní znalec v oboru kybernetická bezpečnost ze Znalecké kancelář Dr. Ludvíka, mluvil o bezpečnosti přenosu a zpracování dat v rámci HPC. Svoji přednášku zahájil burcující větou: „Data nejsou absolutně bezpečná nikde!“ „Ani při komunikaci Face to Face si nemůžeme být jisti, zda nás někdo nesleduje či nenahrává. Směrové mikrofony dokážou zázraky, kamerky jsou miniaturních rozměrů. Klíčová slova lze snadno rozluštit… Telefonická komunikace je šifrovaná, ale zastaralá. Jediná obrana je neříkat do telefonu citlivé informace. Elektronická komunikace se jeví jako nejbezpečnější, musí mít dobře zabezpečená VoIP.“

Prof. Peter Staněk z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd ve své přednášce rozebral téma Informace jako hlavní kapitál nebo riziko budoucnosti?

Martin Duda z Technologické agentury ČR představil příklady dobré praxe v projektech podpořených z programů TAČR při využití High-performance computing a big data. Patří mezi ně např. Paralelizovaný reakčně-transportní model šíření kontaminace v podzemních vodách, Systém pro pokročilou analytiku velkých síťových dat na bázi podobnostního modelování nebo Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu (MOLDIMED).

Václav Svatoň, vědecký pracovník VŠB-TUO přiblížil Superpočítání v běžném životě – kdy a jak je využívat? HPC je velmi užitečné např. při hydrologické predikci povodní, dopravním monitoringu a modelování, modelování šíření nebezpečných látek v ovzduší, monitorování výškových bodů pro detekci sesuvů.

Na závěr účastníci navštívili superpočítač Salomon v IT4Innovations národním superpočítačovém centru VŠB-TUO.

Projekt Digitální revoluce si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na webu digitalnirevoluce.cz a www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Informace poskytnuta zájmovým sdružením právnických osob CzechInno. Mediálním partnerem akcí je BusinessInfo.cz.

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme