Jste plátci DPH? Dejte pozor na důležité změny, které přinesla novela

Letos schválený daňový balíček ministerstva financí obsahuje i novelu zákona o dani z přidané hodnoty (DPH). Ta přinesla od července řadu změn, jež jsou poměrně složité a mohou mít zásadní dopad na podnikatelské subjekty.K vyhlášení zákona ve sbírce došlo letos v polovině června, účinnosti nabyl k 1. červenci 2017. Obsahuje novinky, jež se dotýkají většiny podnikatelů, platících DPH.

Jako již tradičně dochází k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge). Tyto změny přinesla od nástupu Andreje Babiše na post ministra financí prakticky každá novelizace DPH.

Reverse charge znamená přenesení daňové povinnosti z dodavatele na toho, kdo nakupuje zboží či využívá služby. DPH tedy ve výsledku platí odběratel.

Od 1. července 2017 se režim přenesení daňové povinnosti nově vztahuje na:

  • Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce
  • Dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji
  • Dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky
  • Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem

Přehled změn pro podnikatele od roku 2018 na BusinessInfo.cz

Nová pravidla platí pro společníky

Další podstatná změna se týká společností (dříve sdružení). Ty se až do letošního léta řídily specifickými ustanoveními zákona, jež se týkala registrace k dani a dalších postupů při správě DPH. Novela je ale zrušila.

Společníci v těchto subjektech budou tedy nově postupovat podle obecných principů platných pro ostatní plátce DPH.

V praxi to znamená, že každý z nich bude sledovat svůj obrat samostatně, sám si povede v evidenci k dani veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění (i v rámci společnosti) a bude je také osobně uvádět v daňovém přiznání a kontrolním hlášení. Při rušení registrace bude postupovat každý společník jako jakýkoli jiný poplatník.

Přesto se ti, kterých se novinka týká, nemusejí zatím obávat postihu v případě, že zákon neznají. Správce daně je benevolentní a dává podnikatelům čas. Přechodné období, kdy mohou plátci DPH postupovat podle původní legislativy, potrvá až do 31. prosince 2018.

Od července 2017 také platí, že v případě odpočtu daně na pořízení obchodního majetku (kam patří například i materiál, zboží či polotovary) musí poplatník peníze státu vrátit, pokud dojde ke zničení ztrátě nebo krádeži majetku, jež nebude možné doložit. K vyrovnání by mělo dojít v okamžiku, kdy se plátce daně o nedoloženém zničení, ztrátě či odcizení dozví. „Vyrovnat odpočet dně by měl plátce i tehdy, pokud použije obchodní majetek pro jiné účely, než které původně zohlednil při jeho uplatnění,“ uvádí Generální finanční ředitelství ČR.

Podrobnosti o novém ustanovení v paragrafech 77 a 78 zákona o DPH a o tom, jak doložit ztrátu nebo odcizení obchodního majetku.

Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba

Legislativa obsahuje už několik let institut takzvaného nespolehlivého plátce. Letos k němu zákonodárci přidali tzv. nespolehlivou osobu.

Nespolehlivými plátci jsou podle zákona ti, kteří neplní své povinnosti při správě DPH (definice „neplnění povinností“ se průběžně mění a rozšiřuje).

Příkladem hříšníka, jemuž hrozí zařazení do registru nespolehlivých plátců (po zavedení kontrolních hlášení jich výrazně přibylo), může být ten, kdo dluží na DPH minimálně 500 tisíc korun, zapojí se se do podezřelých obchodů, nebo vyměřenou daň neuhradí v náhradní lhůtě podle platebního výměru. V registru se objevují i ti, kdo s finanční správou nekomunikují, a neplní lhůty pro povinná podání. Nespolehlivou osobou je pak ten, kdo své povinnosti závažným způsobem porušuje, přestože není plátcem DPH. Rozhoduje o tom správce daně, ačkoli má postižený se do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolat (odvolání má odkladný účinek).

Pokud se za dřívější úpravy stal hříšník nespolehlivým plátcem a v dalším období mu poklesl obrat pod registrační limit, zmizel z registru a mohl v budoucnu s „čistým štítem“ podnikat dál. „Dnes se nově v dané situaci nálepky nespolehlivosti nezbaví a stane se ihned po zrušení registrace nespolehlivou osobou se všemi právními důsledky,“ upřesňuje daňový expert společnosti KODAP Robert Hrádek.

A platí to i opačně – nespolehlivá osoba se stává v případě, že se někdy zaregistruje k DPH, automaticky nespolehlivým plátcem.

Daňové úniky přes virtuální měnu

Úprava omezuje také daňové úniky v souvislosti s používáním virtuálních měn. Příjemce zdanitelného plnění – pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou – ručí nově za nezaplacenou daň. Z hlediska ručení za neodvedenou daň se platba například v bitcoinech staví na roveň platbě na nezveřejněný účet.

A jak je to s podáváním daňových přiznání u firem v insolvenci? V případě rozhodnutí o úpadku plátce DPH končí zdaňovací období, za něž je nutné podat přiznání, posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nabylo rozhodnutí o úpadku účinnosti. Daňové přiznání je obecně nutné podávat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, nebo do 30 dnů od data účinnosti úpadku (tato lhůta může uplynout později).

DPH Novinkou je také to, že plátce nemá nárok na odpočet daně, pokud pořídí zboží z jiného členského státu Evropské unie a to není přepraveno do státu, který mu vydal DIČ (pod nímž plátce zboží pořizuje), ale do jiné členské země.

Změna pojmosloví

  • Dopravní prostředek – definice se rozšířila na všechna motorová pozemní vozidla – tedy i ta, která nejsou určena k provozu na pozemních komunikacích (např. terénní čtyřkolky)
  • Obchodní majetek – definice se zpřesňuje. Plátce při pořízení určité majetkové hodnoty určuje, zda a kdy ji zařadí do svého obchodního majetku.
  • Vymezení „dlouhodobého majetku“ se doplnilo zásadou, podle které se v případech, kdy plátce pořizuje tento majetek formou finančního leasingu, považuje tento majetek pro účely DPH za dlouhodobý majetek uživatele.

 
Jakub Procházka

Doporučujeme