Kateřina Krausová: Duální vzdělávání potřebuje finance, čas a motivované lidi

Dlouhodobým cílem Svazu průmyslu a dopravy ČR je prosadit, aby se prvky duálního vzdělávání staly nedílnou součástí českého školského systému a počítaly s nimi i patřičné zákony.

„Duální vzdělávání má u nás dlouhou tradici. Nyní spolupracujeme se 14 školami a v programu máme 75 žáků a studentů,“ říká Kateřina Krausová, vedoucí rozvoje a vzdělávání ve společnosti MUBEA-HZP.

Ilustrační foto

Firemní vzdělávací středisko provozujete už od roku 2006. Proč jste se rozhodli pro jeho založení?

Jsme německá firma a mateřská společnost v Německu již dlouhou dobu zajišťuje vzdělávání v technických oborech v rámci duálního systému. Proto je spolupráce na výchově a vzdělávání mladých lidí silně zakořeněná ve firemní kultuře a také je součástí dlouhodobé firemní strategie. Mateřská společnost chce, abychom v každé lokalitě tuto strategii v rámci legislativních možností naplňovali, a podporuje nás v tom.

Jaký je okruh škol, se kterými spolupracujete, a kolika žáků se vaše vzdělání týká?

V Prostějově spolupracujeme se středními školami a odbornými učilišti se zaměřením na strojní a elektro obory. Momentálně spolupracujeme se 14 školami z regionu a ve stipendijním programu máme asi 75 žáků a studentů jak z učebních, tak i maturitních oborů. Každý rok nám končí přibližně 22 až 25 absolventů.

Bylo jednoduché převést systém z Německa na české podmínky, nebo jste ho museli upravit?

Německý systém se u nás samozřejmě nedá aplikovat „jedna ku jedné“. Snažili jsme se v rámci toho, co nám legislativa umožňuje, přiblížit se mu v maximální možné míře, ale spoustu věcí převzít nelze. Vždy se snažíme přizpůsobit možnostem a podmínkám, které má nastavená každá škola individuálně. Školy jsou pro nás důležitým partnerem a my se snažíme nalézt takovou formu, která bude vyhovovat všem – škole, firmě i studentům.

Ilustrační fotografie

Popište prosím váš systém, realizujete ho na základě nějaké smlouvy?

Celý systém je u nás postavený na dlouhodobé spolupráci na základě stipendijní smlouvy. Firma žákům zajišťuje praxe a odborný výcvik, podle předem stanovených kritérií jim vyplácíme měsíční stipendium, které může dosáhnout až čtyř tisíc korun a to v závislosti na studijních výsledcích, docházce a chování.

O stipendisty se staráme jako o své zaměstnance. Mají dotovanou firemní stravu, hradíme jim lékařské prohlídky a pracovní oblečení a obuv. Vztahují se na ně i další firemní benefity. V případě, že projeví zájem, mohou si u nás přivydělat i brigádně. Pokud zpracovávají ročníkové práce, poskytneme jim téma a konzultanta z firmy. Praxe a odborný výcvik vždycky odpovídají konkrétnímu studijnímu zaměření.

Výuka se odehrává jen ve vzdělávacím středisku?

Kromě vzdělávacího střediska mohou studenti absolvovat praxe a odborný výcvik ve výrobě, na oddělení údržby, kvality, it nebo třeba konstrukce. Ve vzdělávacím středisku se o ně stará přímo vedoucí odborného výcviku, v ostatních odděleních pak máme kolegy, kteří s námi spolupracují.

Po úspěšném ukončení studia mají absolventi závazek do firmy nastoupit, firma jim musí nabídnout pracovní místo. Jsme velká firma, takže chlapci a děvčata u nás mají zajímavé možnosti uplatnění a ti šikovní si mohou dobře nastartovat kariéru.

Ilustrační fotografie

Co všechno zapojení do tohoto systému na straně firmy obnáší?

Odpověď je jednoduchá – aby vše fungovalo, potřebujete finance, čas a motivované lidi. Zajistili jsme prostory, které jsou vybavené pro odborné praxe a výcvik. Studentům vyplácíme stipendia, odměny za praxe a poskytujeme jim i firemní benefity. Snažíme se finančně i materiálově podporovat školy.

Investujeme čas a energii do společných PR aktivit, jako jsou například dny otevřených dveří na školách, účastníme se jako hodnotitelé soutěží, pořádáme pro školy ve firmě exkurze a různé workshopy. Kromě středních škol ale podporujeme i základní školy. Základem pro to, aby to vše dohromady dobře fungovalo, je tým lidí, kteří jsou nadšení, ochotní pomoci a v práci s mladými lidmi vidí smysl.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (1Q/2023). Autorka: Kateřina Jungbauerová

Duální vzdělávání v ČR? Možná už brzy.

MŠMT v rámci legislativního plánu vlády deklarovalo, že do konce září předloží na vládu novelu, která bude obsahovat i ukotvení „duálních principů“ ve vzdělávání. Svaz průmyslu a dopravy toto téma sleduje dlouhodobě a přesvědčuje ministerstvo, že firmy mohou převzít část odpovědnosti za odborné vzdělávání žáků.

Návrh systému z pera pracovní skupiny krajů, zaměstnavatelů a ministerstev je následující:

  1. Firma na základě smlouvy s žákem bude moci žáka naučit část odbornosti, kterou si dohodne se školou.
  2. Povinností firmy je připravit vhodná pracoviště a určit instruktory pro žáky.
  3. Na základě smlouvy může poskytovat žákům věcné či finanční benefity (stipendium); firmě naopak přísluší příspěvek na žáka.
  4. Zaměstnavatelské organizace se podílejí na řízení systému a certifikaci firemních pracovišť.
  5. Malé a střední podniky mají v systému určitá zvýhodnění a administrativní podporu.
  6. Na úrovni krajů budou vytvořena podpůrná a poradenská pracoviště.
  7. Do systému vzdělávání by mohli vstoupit i dospělí v rámci rekvalifikací a zvyšování dovedností.

Svaz průmyslu a dopravy pilotuje systém duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji již od roku 2017 a v uplynulých dvou letech na celkem 33 partnerstvích i v dalších třech krajích. Od té doby vznikly ověřené metodiky, standardy i příklady dobré praxe. Jak je vidět z příkladu firmy MUBEA-HZP, mnozí jsou na tyto změny připraveni již dnes.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (1Q/2023). Autor: Miloš Rathouský, zástupce ředitelky Sekce zaměstnavatelské, gestor oblasti vzdělávání

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme