Klientské centrum pro export pomáhá s expanzí na zahraniční trhy už čtvrtým rokem

Již čtyři roky pomáhá tuzemským firmám s expanzí na zahraniční trhy Klientské centrum pro export (KCE). Společný projekt agentury CzechTrade, Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) v současnosti poskytuje poradenství ve více než 90 zemích světa.Za dobu své existence centrum dokázalo prostřednictvím jednotné zahraniční sítě, kterou tvoří zastupitelské úřady ČR a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade, vyřídit více než 1800 žádostí firem.

Klientské centrum pro export zahájilo činnost 1. října 2014. „Smyslem centra je poskytnout českým podnikatelům praktickou a rychlou pomoc s jejich exportními aktivitami. Podnikatelé, zkušení i začínající, získají kromě konzultací také asistenci při jednání se zahraničními institucemi a státními podniky či detailní průzkumy trhu. Pro dotazy exportérů jsou k dispozici jak specialisté agentury CzechTrade, tak ministerstev zahraničních věcí a průmyslu a obchodu,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.   

V minulosti poskytli osobní konzultace firmám i ministerští náměstci z obou rezortů. „K tomu, abychom dokázali pružně reagovat na změny kolem nás a vhodně přizpůsobovali proexportní služby státu, musíme umět pečlivě naslouchat potřebám firem. K tomu často nejsou nejvhodnější velká fóra či konference, ale osobní setkání s jednotlivými exportéry. Z tohoto důvodu právě osobní konzultace v Klientském centru pro export považuji nejen jako příležitost představit aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti podpory exportu, ale také jako příležitost získat zpětnou vazbu od firem a načerpat tak inspiraci pro vylepšení proexportních služeb státu,“ dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.     

MPO a MZV nabízí zájemcům odborné konzultace zaměřené na aktuální problematiku obchodních vztahů s vybranými teritorii či jiné proexportní aktivity. Specialisté KCE se pravidelně zúčastňují i profilových setkání se zástupci firem na akci Meeting Point CzechTrade či na setkáních s obchodními rady zastupitelských úřadů ČR. Nejbližší setkání zahraničních zástupců agentury CzechTrade s představiteli českých podniků se uskuteční ve dnech 27. a 28. února v Praze.

„Samotný vznik Klientského centra je obrovským posunem dopředu a důkazem, že je možné, aby státní proexportní služby vycházely především z potřeb jejich uživatelů, tedy českých firem. Jeho fungování je důležitým krokem k vytvoření jednoho vstupního místa pro české podnikatele na jedné adrese, s jednotnou nabídkou služeb, jedním webem a společným telefonním číslem. Nechceme po firmách, aby obcházely jednotlivé státní instituce, které si je budou přeposílat mezi sebou. Šetříme tím nakonec nejen čas, ale i peníze daňových poplatníků.“ doplnil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.  

Základní typy služeb jsou pro firmy zdarma, další specializované asistence jsou již zpoplatněny. Zájem exportérů o služby KCE rok od roku narůstá. V roce 2017 bylo přijato celkem 691 dotazů, což znamená nárůst o 29 % oproti roku 2016 a oproti roku 2015 téměř o 39 %. Dotazy přicházejí nejčastěji e-mailem (60 %) či telefonicky (31 %), přičemž u více než tří čtvrtin zadaných dotazů je řešitelem agentura CzechTrade. Z hlediska teritorií se nejvíce dotazů týká Německa, Ruska, USA, Číny, Indie, Ukrajiny, Francie, Polska, Íránu a Nizozemí. 

„V minulých třech letech měli klienti jednoznačně největší zájem o bezplatnou službu přípravy na obchodní jednání, v rámci které firmy žádají informace ke vstupu na trh a vyhledání obchodních partnerů. Tuto službu požadovala více než polovina klientů,“ popisuje Radomil Doležal. Další žádanou službou, o kterou mělo v roce 2017 zájem 35 % klientů, byly informace pro exportéry a identifikace obchodních příležitostí. Více než 20 % firem požadovalo základní placené služby detailního průzkumu trhu a ověření zájmu o výrobek. 

Jednou z téměř sedmi set společností, které se na KCE obrátily, byla i firma Czechia-Beer. „Děkujeme klientskému centru za příjemnou konzultaci, která náš kolektiv informačně obohatila a posunula dál. Je radost pracovat s profesionály,“ říká ředitel společnosti Czechia-Beer Martin Feigel.

Veškeré informace o KCE najdete www.businessinfo.cz/kce 

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme