Komise navrhuje reformu uspořádání trhu EU s elektřinou

14. března navrhla Komise reformu uspořádání trhu s elektřinou v EU s cílem urychlit prudký nárůst obnovitelných zdrojů energie a postupné ukončení využívání zemního plynu, snížit závislost výdajů spotřebitelů na kolísavých cenách fosilních paliv, lépe chránit spotřebitele před budoucím prudkým nárůstem cen a potenciální manipulací s trhem a zajistit, aby průmysl EU byl čistý a konkurenceschopnější.

V EU více než dvacet let funguje efektivní a dobře integrovaný trh s elektřinou, který spotřebitelům umožňuje využívat ekonomických výhod jednotného trhu s energií, zajišťuje bezpečnost dodávek a stimuluje proces dekarbonizace. V důsledku energetické krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu se ukázalo, že je nyní důležité přizpůsobit trh s elektřinou tak, aby lépe podporoval ekologickou transformaci a nabídl spotřebitelům – domácnostem i podnikům – široký přístup k dostupné elektřině z obnovitelných zdrojů a nefosilních zdrojů. 

Ilustrační fotografie | Pexels

Navrhovaná reforma předpokládá revize několika právních předpisů EU – zejména nařízení o elektřině, směrnice o elektřině a nařízení REMIT. Počítá se také s pobídkami pro dlouhodobější smlouvy na výrobu nefosilní energie, jakož i s opatřeními, která přinesou do systému čistší flexibilní řešení, jako je odezva na straně poptávky a skladování, s cílem konkurovat plynu. Uvedená opatření sníží dopad fosilních paliv na výdaje spotřebitelů za elektřinu a zajistí, aby se v nich odrazily nižší náklady na obnovitelné zdroje energie. Navrhovaná reforma navíc posílí otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž na evropských velkoobchodních trzích s energií tím, že zvýší transparentnost trhu a jeho integritu.

Vybudování energetického systému založeného na obnovitelných zdrojích bude mít zásadní význam nejen pro snížení výdajů spotřebitelů za energie, ale také pro zajištění udržitelných a nezávislých dodávek energie do EU v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a plánem REPowerEU. Tato reforma, která je součástí průmyslového plánu Zelené dohody pro Evropu, rovněž umožní evropskému průmyslu přístup k cenově dostupné energii z obnovitelných či nefosilní zdrojů, jež je klíčovým faktorem umožňujícím dekarbonizaci a ekologickou transformaci. K dosažení cílů v oblasti energetiky a klimatu se bude muset zavádění obnovitelných zdrojů energie do konce tohoto desetiletí ztrojnásobit.

Ochrana spotřebitelů a posílení jejich postavení 

Vysoké a kolísavé ceny, jako byly ceny, které v důsledku ruské energetické války proti EU panovaly v roce 2022, představují pro spotřebitele nadměrnou zátěž. Tento návrh umožní spotřebitelům a dodavatelům těžit z větší cenové stability založené na obnovitelných a nefosilních energetických technologiích.  Zásadní je, že spotřebitelům poskytne široký výběr smluv a jasnější informace před podpisem smluv, aby měli možnost zvolit si bezpečné a dlouhodobé ceny a vyhnuli se tak nadměrnému riziku a volatilitě. Zároveň si z nabídky budou moci vybrat i smlouvy s dynamickým určováním cen, přičemž kolísání cen lze využít k cílenému používání levnější elektřiny (např. k nabíjení elektromobilů nebo k využívání tepelných čerpadel).

Kromě rozšíření možnosti volby spotřebitelů je cílem reformy dále podpořit cenovou stabilitu snížením rizika selhání dodavatelů. Podle návrhu mají dodavatelé povinnost zajistit svá cenová rizika alespoň v rozsahu objemů v rámci smluv na dobu určitou, aby byli schopni se lépe vyrovnat s prudkým nárůstem cen a volatilitou trhu. Ukládá rovněž členským státům povinnost zřídit dodavatele poslední instance tak, aby žádný spotřebitel neskončil bez elektřiny.

Reforma rovněž výrazně posiluje ochranu zranitelných spotřebitelů. Návrh počítá s tím, že členské státy budou chránit zranitelné spotřebitele, kteří mají nedoplatek, před odpojením. V případě krize reforma členským státům rovněž umožňuje rozšířit regulované maloobchodní ceny na domácnosti a malé a střední podniky.

V rámci návrhu byla rovněž přepracována pravidla pro sdílení energie z obnovitelných zdrojů. Spotřebitelé budou moci investovat do větrných nebo solárních parků a prodávat přebytečnou solární energii ze střech nejen svému dodavateli, ale i sousedům. Nájemci například budou moci sdílet přebytečnou střešní solární energii se svými sousedy.

V zájmu zvýšení flexibility energetické soustavy budou nyní muset členské státy posoudit své potřeby, stanovit cíle pro zvýšení flexibility nefosilních zdrojů a budou mít možnost zavádět nové režimy podpory, zejména pro odezvu na straně poptávky a skladování. Reforma rovněž umožňuje provozovatelům soustav zajistit snížení poptávky v době špičky. Spolu s tímto návrhem Komise rovněž vydala členským státům doporučení týkající se pokroku v oblasti inovací skladování, technologií a kapacit.

Zvýšení předvídatelnosti a stability nákladů na energii s cílem posílit konkurenceschopnost průmyslu

V uplynulém roce na řadu společností výrazně dopadlo nadměrné kolísání cen energie. S cílem zvýšit konkurenceschopnost průmyslu EU a odolnost vůči kolísavým cenám navrhuje Komise usnadnit zavádění stabilnějších dlouhodobých smluv, jako jsou smlouvy o nákupu elektřiny, jejichž prostřednictvím společnosti vytvářejí vlastní přímé dodávky energie, a mohou tak těžit ze stabilnějších cen výroby energie z obnovitelných i nefosilních zdrojů. V zájmu překonání stávajících překážek, jako jsou úvěrová rizika kupujících, ukládá reforma v případě smluv o prodeji členským státům povinnost zajistit dostupnost tržních záruk.

K zajištění stabilních příjmů výrobců elektřiny a ochrany průmyslu před kolísáním cen je nezbytné, aby jakákoli veřejná podpora pro nové investice do inframarginální a nezbytné výroby elektřiny z obnovitelných a nefosilních paliv měla podobu obousměrných rozdílových smluv a aby členské státy přenášely nadměrné zisky na domácnosti. Reforma kromě toho podpoří likviditu trhů, pokud jde o dlouhodobé smlouvy, které obsahují uzamčené budoucí ceny, tzv. forwardové smlouvy. Díky tomu se proti nadměrně kolísavým cenám bude moci během delších období chránit větší počet dodavatelů a spotřebitelů. 

Návrh také počítá s novými povinnostmi, které mají usnadnit integraci obnovitelných zdrojů energie do systému a zvýšit předvídatelnost výroby. Jedná se například o povinnosti provozovatelů soustav pokud jde o transparentnost informací o přetížení sítě a o to, aby se lhůty pro obchodování blížily reálnému času.

V zájmu zajištění konkurenceschopných trhů a transparentní cenotvorby získají Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a vnitrostátní regulační orgány lepší schopnost sledovat integritu a transparentnost trhu s energií. Zejména aktualizované nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) zajistí lepší kvalitu údajů a posílí úlohu agentury ACER při vyšetřování případů možného zneužívání trhu přeshraniční povahy. Návrh celkově posiluje ochranu spotřebitelů a průmyslu v EU před zneužíváním trhu.

Před vstupem reformy v platnost musí její návrh projednat a schválit Evropský parlament a Rada.     

Souvislosti

Od léta 2021 zaznamenaly ceny energií bezprecedentní nárůst a volatilitu a závažným způsobem dopadly na domácnosti a hospodářství EU, a to zejména po ruské invazi na Ukrajinu, která v Evropě vyvolala energetickou krizi. Navzdory tomu, že obnovitelné zdroje energie pokrývají již více než třetinu poptávky po elektřině v EU, prudký nárůst cen plynu se odrazil ve výdajích za energie mnoha spotřebitelů.

EU rychle zareagovala zavedením široké škály opatření ke zmírnění dopadu vysokých a nestálých velkoobchodních cen energie na domácnosti a podniky. Evropská rada však vyzvala Komisi, aby zahájila práci na strukturální reformě trhu s elektřinou, jejímž dvojím cílem je zajistit evropskou energetickou suverenitu a dosáhnout klimatické neutrality. Navrhovaná reforma je reakcí na tuto výzvu vedoucích představitelů EU a v loňském roce ji oznámila předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie. Je rovněž součástí průmyslového plánu Zelené dohody, jehož cílem je posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu s nulovými čistými emisemi a urychlit přechod na klimatickou neutralitu.

Další informace

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme