Komise předkládá opatření pro lepší ochranu a dodržování práv duševního vlastnictví

Podnikatelé, tvůrci a vynálezci v zemích EU by měli být lépe chráněni před plagiátory. Evropská komise proto řeší lepší ochranu duševního vlastnictví, aby zachovala růst, zaměstnanost a inovace pro spotřebitele.Evropská komise přijala dvě důležitá rozhodnutí: akční plán týkající se porušování práv duševního vlastnictví v EU a strategii ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích.

Akční plán EU přináší řadu opatření, díky nimž se politika EU v této oblasti zaměří na porušování uvedených práv v komerčním měřítku (podle přístupu založeného na „sledování peněz“). Strategie přicházející s mezinárodním přístupem zkoumá nedávné změny a představuje způsoby, jak zdokonalit současná opatření Komise tak, aby se posílily normy zabývající se právy duševního vlastnictví ve třetích zemích a aby se zabránilo obchodování se zbožím porušujícím tato práva.

„Přijetí tohoto akčního plánu ukazuje, jakým způsobem hodláme přesměrovat naši politiku na lepší dodržování práv duševního vlastnictví v soukromém sektoru,“ uvedl komisař EU pro vnitřní trh a služby Michel Barnier a dodal: „Jeho opatření by měla spíše usnadnit přijetí přístupu založeného na sledování peněz, než penalizovat jednotlivce, který porušuje práva duševního vlastnictví, a to často nevědomky. Cílem opatření je zbavit příjmů ty, kdo jednají nezákonně v komerčním měřítku.“

„Naši podnikatelé, tvůrci a vynálezci by měli být za své tvůrčí a inovační úsilí náležitě odměňováni,“ uvedl k tomu komisař EU pro obchod Karel De Gucht. „Z toho důvodu a rovněž proto, abychom zachovali pobídky, které jsou hnací silou inovací a kreativity, musíme spolu s našimi mezinárodními partnery i nadále zlepšovat normy. Jsme připraveni upravit náš přístup podle jejich stupně rozvoje, ale trváme na pozitivních účincích, kterými může duševní vlastnictví působit na růst, zaměstnanost a spotřebitele.“

„Účinné prosazování práv duševního vlastnictví se musí opírat o úzkou spolupráci mezi donucovacími orgány, jakož i mezi těmito orgány a zástupci podnikatelské sféry. To je zásadní jak v rámci EU, tak pro naše mezinárodní partnery,“ dodal Algirdas Šemeta, komisař EU pro oblast cel, a navázal: „Podpořit tento mnohostranný přístup nebude snadné, ale je to jediná cesta, jak zajistit řádnou ochranu našeho duševního vlastnictví v EU a v mezinárodním obchodě.“

Dnešní globalizovaná ekonomika stále více spoléhá na odvětví založená na znalostech, jež s úspěchem překonala krizi a zaznamenala prudký rozvoj. Počet nových registrací evropských patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů Společenství se v letech 2003 až 2012 více než zdvojnásobil. Tento pozitivní trend však může zmařit vysoký počet případů porušování práv duševního vlastnictví. Jen v roce 2012 odhalily kontroly na hranicích v EU 90 000 případů, kdy existovalo podezření, že zboží porušuje práva duševního vlastnictví (v porovnání s méně než 27 000 případy v roce 2005). OECD odhaduje, že světová ekonomika tak každoročně přichází o přibližně 200 miliard eur.

Akční plán EU chce tento problém řešit tím, že:

  • zapojí do dialogu zainteresované subjekty (např. on-line reklamní agentury a poskytovatele platebních služeb) s cílem snížit zisky plynoucí z porušování práv v komerčním měřítku na internetu;
  • mezi všemi subjekty zabývajícími se výrobou zboží s vysokou mírou duševního vlastnictví podpoří režim náležité péče, jelikož zodpovědný audit dodavatelského řetězce a náležitá péče snižují riziko porušování těchto práv;
  • pomůže malým podnikům účinněji uplatňovat jejich práva duševního vlastnictví tím, že zlepší soudní řízení. Za tím účelem se Komise nejprve zaměří na vnitrostátní programy, které malým a středním podnikům přímo pomáhají v přístupu k soudním systémům;
  • zlepší spolupráci mezi členskými státy a usnadní výměnu osvědčených postupů;
  • poskytne orgánům členských států rozsáhlý program školení, aby bylo možné v celé EU rychleji použít preventivní opatření proti porušování práv duševního vlastnictví v komerčním měřítku a identifikovat překážky v přeshraniční spolupráci.

Pokud jde o mezinárodní ochranu práv duševního vlastnictví, Komise navrhuje:

  • pokračovat v mnohostranném úsilí o zlepšení mezinárodního rámce práv duševního vlastnictví a zajistit, aby kapitoly týkající se těchto práv ve dvoustranných obchodních dohodách obsahovaly přiměřenou a účinnou ochranu jejich držitelů;
  • spolupracovat s partnerskými zeměmi formou dialogů o duševním vlastnictví a prostřednictvím pracovních skupin na řešení systémových otázek duševního vlastnictví a zásadních nedostatků v jejich systémech práva duševního vlastnictví;
  • provádět pravidelné průzkumy za účelem vytvoření seznamu „prioritních zemí“, na které musí EU svá opatření zaměřit;
  • prakticky pomáhat malým a středním podnikům a držitelům práv prostřednictvím projektů, jako jsou např. asistenční služby pro otázky práv duševního vlastnictví, a současně prověřovat a posilovat příslušné odborné znalosti na zastoupeních EU a členských států ve třetích zemích;
  • poskytovat třetím zemím vhodné programy technické pomoci a zvyšovat povědomí o nich (např. školeními, budováním kapacit, poradenstvím, jak nejlépe využít aktiv, která představuje duševní vlastnictví).

Opatření uvedená v těchto sděleních budou zahájena a realizována v letech 2014 a 2015. Komise bude provádění těchto iniciativ monitorovat a vyzývá Evropský parlament, Radu, členské státy, Evropský hospodářský a sociální výbor i zúčastněné strany (včetně Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu  prostřednictvím Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví), aby k této činnosti aktivně přispívaly. V pozdější fázi Komise zváží, zda budou potřebná další (případně i legislativní) opatření.

Doporučujeme