Komise přijala prováděcí pravidla pro příspěvky bank do fondů pro řešení krizí

Cílový objem těchto fondů, jehož má být dosaženo do 31. prosince 2024, je nejméně 1 % hodnoty pojištěných vkladů všech institucí povolených na území daného členského státu. V bankovní unii bude mít Jednotný fond pro řešení krizí rovněž cílový objem nejméně 1 % hodnoty pojištěných vkladů všech institucí povolených v eurozóně.

Evropská komise přijala akt v přenesené pravomoci a předlohu návrhu prováděcího aktu Rady pro výpočet výše příspěvků bank do vnitrostátních fondů pro řešení krizí a do Jednotného fondu pro řešení krizí.

Michel Barnier, místopředseda Evropské komise odpovědný za vnitřní trh a služby, prohlásil: „V reakci na finanční krizi jsme tvrdě pracovali na zlepšení finančního systému, tak aby v situaci, kdy se banky dostanou do problémů, nesly příslušné náklady samy a nemuseli za ně platit daňoví poplatníci. Dnes přijatá prováděcí pravidla pro fondy pro řešení krizí financované bankovním sektorem jsou významným krokem k tomu, aby se tento cíl stal skutečností. Zvolený přístup je spravedlivý a přiměřený: příspěvek každé banky bude odpovídat její velikosti a rizikovému profilu a nejmenší banky budou mít vlastní upravený režim příspěvků. Tato nová pravidla rovněž připravují půdu pro zprovoznění Jednotného fondu pro řešení krizí, klíčového prvku bankovní unie.“

Dnes přijatými předpisy Komise splnila mandát, který jí udělily Evropský parlament a členské státy, aby upřesnila metodiku příspěvků bank, a bylo tak dosaženo cílových úrovní fondů pro řešení krizí stanovených ve směrnici o ozdravných postupech a řešení krize bank a v nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí.

Orgány příslušné k řešení krize budou potřebovat likviditu, aby zajistily dostupnost střednědobé finanční podpory, díky níž budou banky moci pokračovat v činnosti během restrukturalizace. Za tímto účelem směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank zřizuje vnitrostátní fondy pro řešení krizí, do nichž musí všechny banky poskytnout příspěvek.

Cílový objem těchto fondů, jehož má být dosaženo do 31. prosince 2024, je nejméně 1 % hodnoty pojištěných vkladů všech institucí povolených na území daného členského státu. V bankovní unii bude mít Jednotný fond pro řešení krizí rovněž cílový objem nejméně 1 % hodnoty pojištěných vkladů všech institucí povolených v eurozóně.

Dva klíčové předpisy pro bankovní fond

1. Akt v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank

Tento akt v přenesené pravomoci stanoví, kolik budou muset jednotlivé úvěrové instituce každý rok platit do svých fondů pro řešení krizí v závislosti na velikosti a rizikovém profilu banky. Za tímto účelem podrobně určí:

i) pevnou část příspěvku, která vychází ze závazků instituce (kromě vlastního kapitálu a pojištěných vkladů), jako výchozí bod pro určení příspěvku; platí tedy, že čím je banka větší, tím vyšší bude pevná část příspěvku.

ii) jak bude základní příspěvek upraven v závislosti na míře rizika, které každá instituce představuje. Návrh obsahuje řadu ukazatelů rizika, podle nichž se bude míra rizika každé instituce posuzovat.

Stanovením zvláštního paušálního režimu pro malé banky nařízení v přenesené pravomoci rovněž uplatňuje zásadu přiměřenosti. To odráží skutečnost, že malé instituce ve většině případů představují nižší riziko a je méně pravděpodobné, že využijí fondy pro řešení krizí. Banky představující 1 % celkových aktiv zaplatí 0,3 % celkových příspěvků (v eurozóně).

2. Předloha návrhu prováděcího aktu Rady

Pro finanční instituce, které jsou součástí bankovní unie, Komise vypracovala návrh prováděcího aktu Rady, který specifikuje metodiku pro výpočet výše příspěvků na základě stejných ukazatelů rizika, jež jsou použity v dnes přijatém aktu v přenesené pravomoci.

Tento návrh uvedenou metodiku přizpůsobuje zvláštnostem jednotného systému příspěvků sdružených ve fondu na základě cílové výše stanovené na evropské úrovni. Jednotný fond pro řešení krizí bude vytvořen z bankovních příspěvků hrazených během osmiletého přechodného období, v jehož průběhu bude fond tvořen národními podfondy.

Úřady bankám spočítají výši příspěvku

Podle čl. 103 odst. 7 a 8 směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci specifikující prováděcí pravidla pro všech 28 členských států, aby jejich orgány příslušné k řešení krize mohly vypočítat příspěvky bank do fondů pro řešení krize.

V bankovní unii (MEMO/14/294) budou vnitrostátní fondy pro řešení krizí, jež mají být podle uvedené směrnice zřízeny ke dni 1. ledna 2015, s platností od 1. ledna 2016 nahrazeny Jednotným fondem pro řešení krizí a tyto fondy budou postupně sloučeny. Podle nařízení (EU) č. 806/2014 (nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí) má výbor, jako jednotný orgán příslušný k řešení krize v bankovní unii, každý rok provádět výpočet jednotlivých příspěvků institucí, jichž se jednotný mechanismus pro řešení krizí týká.

Výbor bude uplatňovat nařízení Komise v přenesené pravomoci a prováděcí akt Rady, který obsahuje zvláštní ustanovení pro společný fond zřízený na evropské úrovni. Jelikož je Komise na základě nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí zmocněna přijmout návrh prováděcího aktu Rady nejdříve 1. listopadu 2014, přijala dnes Komise předlohu návrhu prováděcího nařízení Rady.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme