Komise vydala novou strategii pro Střední Asii

EU by se v budoucnosti mohla angažovat ve dvou směrech: partnerství pro odolnost, které se zaměří na posílení schopnosti středoasijských států překonat vnitřní i vnější otřesy a provést reformy; a partnerství pro prosperitu spočívající v podpoře modernizace hospodářství, udržitelné konektivity a investic do mládeže.Evropská Unie nastiňuje svou vizi obnoveného partnerství se Střední Asií a aktualizuje svou strategii pro vztahy s tímto regionem, která byla poprvé stanovena v roce 2007.

Nové společné sdělení, které přijala Evropská komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, popisuje novou vizi silnějšího partnerství s pěti zeměmi Střední Asie: Kazachstánem, Kyrgyzskou republikou, Tádžikistánem, Turkmenistánem a Uzbekistánem. Toto sdělení se předkládá v klíčovém okamžiku, kdy dochází k rychlému rozvoji propojení mezi Evropou a Asií, kdy se některé země tohoto regionu otevírají a provádějí reformy a vznikají nové impulsy pro regionální spolupráci.

„Střední Asie vždy byla klíčovým regionem: s ohledem na svou historii, svou kulturu i úlohu jako spojovacího článku mezi Východem a Západem. I dnes roste její strategický význam z hlediska pozitivní interní a regionální dynamiky i z hlediska přibývajících globálních výzev, které vyžadují silnější partnerství“, řekla vysoká představitelka a místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogheriniová. „Odolnost a prosperita budou pilířem naší spolupráce se Střední Asií, naší podpory udržitelného rozvoje a reformních procesů ve prospěch našich občanů.“

Komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica doplnil: „Evropská unie je pro Střední Asii vedoucím rozvojovým partnerem. V období 2014–2020 podporuje tento region více než 1 miliardou eur v oblastech, jako je právní stát, životní prostředí, vodohospodářství, obchod a správa hranic. Prostřednictvím obnoveného partnerství chceme naše vztahy s partnery ve Střední Asii prohloubit, a přispět k tomu, aby tento region byl ještě odolnější, lépe prosperující a propojený.“

Ve společném sdělení se navrhuje, aby se EU v budoucnu angažovala ve dvou směrech:

  • partnerství pro odolnost, které se zaměří na posílení schopnosti středoasijských států překonat vnitřní i vnější otřesy a provést reformy;
  • partnerství pro prosperitu spočívající v podpoře modernizace hospodářství, udržitelné konektivity a investic do mládeže.

Kromě toho je EU odhodlána investovat do regionální spolupráce ve Střední Asii, aby země tohoto regionu mohly podporovat dialog a spolupráci svým vlastním tempem.

Vedle posílené dohody o partnerství a spolupráci, kterou podepsala s Kazachstánem, hodlá Evropská unie uzavřít jednání o podobných dohodách s Uzbekistánem a Kyrgyzskou republikou a co nejlépe využít celé palety svých nástrojů rozvojové pomoci v regionu.

V souladu se strategií pro propojení Evropy a Asie a za použití stávajících rámců spolupráce naváže EU tam, kde to bude vhodné, partnerství pro udržitelnou konektivitu se zeměmi Střední Asie, která se budou opírat o tržní zásady a mezinárodní normy a zaručí transparentnost. Oblasti spolupráce mají zahrnovat dopravu, energii a digitální propojení a mezilidské kontakty.

EU chce také zintenzivnit spolupráci se středoasijskými zeměmi s cílem podpořit mír v Afghánistánu, na jehož budoucnosti mají tyto země zásadní zájem. Proto i nadále zůstává prioritou případné zapojení Afghánistánu do příslušných setkání a regionálních programů EU–Střední Asie a větší podpora regionálních a třístranných projektů spolupráce s afghánskými a středoasijskými partnery.

Souvislosti

Společné sdělení, které dnes přijala Evropská komise a vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, bude nyní projednáváno v Radě a Evropském parlamentu.

Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Mogheriniová společně s komisařem Mimicou hodlají novou strategii EU pro Střední Asii oficiálně představit svým protějškům ve Střední Asii při příležitosti 15. ministerského zasedání EU–Střední Asie, které proběhne dne 7. července v kyrgyzském hlavním městě Biškeku.

Doporučujeme