Konference v Chile hledala způsoby snížení emisí v zemědělství

Ve dnech 13. a 14. dubna 2023 se v Santiagu de Chile konala první ministerská konference o nízkoemisních potravinových systémech, které se zúčastnila také Česká republika.

V rámci mezinárodního úsilí o splnění klimatických cílů Pařížské dohody a dosažení cíle omezit globální oteplování o 1,5 °C byla v listopadu 2021 během COP26 v Glasgow spuštěna iniciativa Global Methane Pledge představující výzvu, aby země přijaly dobrovolná opatření, která přispějí ke společnému cíli snížit globální emise metanu do roku 2030 alespoň o 30 % ve srovnání s úrovněmi v roce 2020.

Ilustrační fotografie

Iniciativu v současnosti podporuje 150 zemí, které představují více než 50 % celosvětových emisí metanu a více než dvě třetiny globálního HDP. ČR se k tomuto závazku připojila na COP27 a patří do skupiny zemí, které se aktivně účastní dialogu o nezbytných krocích k dosažení stanovených cílů. Z těchto důvodů se ČR zúčastnila i této konference v Chile, která byla prvním ministerským setkáním k dané problematice.

V zemědělství jsou hlavními zdroji emisí enterické fermentační procesy přežvýkavého skotu, systémy zpracování chlévské mrvy a pěstování rýže. Zemědělství je zodpovědné za přibližně 40 % celosvětových antropogenních emisí metanu a je odvětvím, které k těmto emisím přispívá nejvíce. Přestože emise metanu z globálního zemědělského sektoru vykázaly v posledním desetiletí klesající trend, připisovaný strukturálním změnám a zlepšení produktivity a výkonnosti v některých regionech, v mnoha částech světa stále přetrvávají problémy.

ExportMag.cz: Olpran zkouší prorazit v Chile, z nějž roste ráj cyklistů

Právě v rámci podpory mezinárodní spolupráce při snižování emisí metanu v potravinových systémech, se Chile ujalo iniciativy a uspořádalo, společně se Španělskem, první ministerskou konferenci o nízkoemisních potravinových systémech, která se konala v Santiagu de Chile.

Konference se zúčastnili zástupci 25 zemí z pěti kontinentů – např. Argentina, Brazílie, Peru, Dominikánská republika, Kuba, Uruguay, Ekvádor, Bolívie, USA, Austrálie, Čína, Španělsko, SRN, Finsko, Haiti, Keňa, Burkina Faso, Sv. Kryštof a Nevis, včetně ČR. Mezi vedoucími delegací bylo celkem osm ministrů zemědělství (Španělsko, Chile, Argentina, Uruguay, Bolívie, Haiti, Dominikánská republika, Sv. Kryštof a Nevis) a dále vedoucí delegací na různých úrovních a zástupci mezinárodních organizací – FAO, Meziamerického institutu pro spolupráci v zemědělství (IICA), Global Methan Hub (GMH), CCAC, OECD, World Bank, UNFCCC Champions atd.

Ilustrační fotografie

Ministři zemědělství a vedoucí delegací diskutovali o potenciálu dalšího snižování emisí potravinových systémů, možnosti přechodu na odolnější potravinové systémy, které přispívají k zajištění dostatku potravin a boji proti změně klimatu. Hlavními cíle konference byly definovány následovně:

  1. Podpořit dialog na vysoké úrovni za účelem sdílení globálních pohledů na snižování metanu a nízkoemisní potravinové systémy. Posílit výměnu názorů mezi ministry a zástupci mezinárodních organizací v souladu s ambicí snížit emise metanu v potravinářském sektoru během tohoto desetiletí.
  2. Sdílet a podpořit zavádění úspěšných zkušeností, zdůraznit větší využití vědy, výzkumu a inovací a mobilizovat finanční prostředky na zmírňování emisí metanu. Zároveň zdůraznit význam úsilí o zmírňování emisí v politikách v oblasti klimatu zaměřených na zemědělsko-potravinářský sektor.
  3. Zdůraznit roli zemědělství jako relevantního odvětví s potenciálem nabídnout inovativní řešení klimatické krize.

Na závěr konference bylo přijato Prohlášení o zásadách a závazcích při řešení problému metanu v zemědělství. Dokument shrnuje 6 zásad a 10 konkrétních závazků, přičemž ministr zemědělství Chile v závěrečném slově vyzval také ostatní státy, aby se k nim připojily a společně bylo učiněno maximum pro snížení emisí metanu v zemědělství a pro podporu nízkoemisních potravinových systémů. Příští konference se k danému tématu uskuteční ve Španělsku.

Účast ČR mezi malou skupinou evropských zemí znamenala nejen zviditelnění pro ČR, ale také potvrzení toho, že ČR považuje problematiku nízkoemisního zemědělství za prioritu nejen v národním, ale i v mezinárodním měřítku. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Santiagu de Chile (Chile.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme