Kontrola BOZP a PO při znovuotevření provozoven po COVID-19

Po několika měsících dočasného uzavření celé řady provozoven v souvislosti s epidemií COVID-19 vysvitla naděje na lepší časy. Budoucnost je nyní v rukou vlády i nás všech. Buďme proto zodpovědní a udělejme maximum proto, aby se po znovuotevření všichni nejen cítili, ale hlavně byli v bezpečí.

S tím souvisí nejen prevence a dodržování hygienických opatření, které zde s námi ještě nějaký čas budou, ale také dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a dalších souvisejících předpisů, které jsou stále platné. Tento článek vysvětluje různé aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které by zaměstnavatelé měli zvážit před opětovným otevřením svého podniku či provozovny.

Některé klíčové oblasti, které budete muset před opětovným otevřením zvážit, zahrnují:

 • bezpečnost práce (BOZP),
 • požární ochrana (PO),
 • revize, kontroly a údržba strojů a zařízení,
 • prevence proti šíření COVID-19.

Toto jsou jen některé oblasti, které by měl každý provozovatel před znovuotevřením podniku prověřit. S největší pravděpodobností budou společné pro většinu provozů. Přečtěte si, jak mohou být jednotlivé oblasti ovlivněny dočasným uzavřením a co udělat pro jejich obnovu.

Bezpečnost práce

Pokud byl váš provoz delší dobu uzavřen a zaměstnanci nechodili do práce, měli byste je znovu proškolit v oblasti BOZP, PO a všech souvisejících témat. Měla by být posouzena všechna rizika, která mohla během období uzavření vzniknout – např. zrušené bezpečnostní kontroly, prošlé revize apod.

První věcí, kterou by měl zaměstnavatel (případně jiná kompetentní osoba) udělat před opětovným otevřením provozovny, je posouzení rizik týkající se koronaviru SARS-CoV-2. To by mělo zahrnovat preventivní požadavky na zdraví a bezpečnost s tím související.

Podnikatel by měl rovněž vzít v úvahu veškeré nezbytné informace, pokyny a školení pro zaměstnance týkající se snížení těchto rizik a způsobu, jak dodržovat kontrolní opatření. Zapomenout by neměl ani na ostatní doporučená a povinná školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. V případě, že došlo k nějakým změnám na provozovně (např. změna dispozice prostor, nové zařízení, změna v pracovním postupu aj.), měla by být tato skutečnost zohledněna při školení zaměstnanců – ideálně prezenčně přímo na provozovně.

Požární bezpečnost

Na většině pracovišť existuje řada protipožárních bezpečnostních opatření, které vyžadují pravidelné kontroly a zkoušky. To je zásadní pro zajištění jejich správného fungování, aby se zabránilo požárům a lidé mohli být v případě nouze bezpečně evakuováni.

Před opětovným otevřením budete muset provést zkoušky a revize, které jsou po lhůtě, a zkontrolovat, zda jsou požární bezpečnostní postupy stále adekvátní. To je obzvláště důležité, pokud v souvislosti s opatřeními COVID-19 ovlivněna některá trasa, například stavební úpravy usnadňující jednosměrné průchody.

Mezi oblasti, které je třeba zvážit, patří následující:

 • Úklid. Měli byste zajistit, aby byla obnovena účinná opatření v oblasti úklidu, například vhodné skladování odpadu a nebezpečných látek.
 • Požární poplachy. Pravděpodobně již nějakou dobu nebyly testovány, takže možná budete muset zkontrolovat každý poplachový bod, abyste se ujistili, že všechny fungují správně a aktivují se podle plánu. To platí také pro vizuální alarmy apod. Měli byste také zkontrolovat stav poplachových hlásičů a zajistit, aby nebyly ničím blokovány.
 • Únikové cesty a východy. Musí být bez překážek, aby je lidé mohli správně používat. Požární dveře by měly fungovat tak, jak bylo zamýšleno, např. pokud se nepoužívají, automaticky se zavřou. Únikové cesty by měly být dobře viditelné a přístupné.
 • Bezpečnostní značení. Zahrnuje směrové značky, upozornění na protipožární opatření a značky označující umístění zařízení. Všechny evakuační cesty by měly mít vhodné značení, které je dobře viditelné a funguje správně.
 • Poplachový a detekční systém. Všechny požární a poplachové systémy, včetně detekčních systémů a nouzového osvětlení, by měly procházet pravidelnými kontrolami, které prověří, zda fungují správně a podle plánu.
 • Hasicí přístroje. Měli byste zkontrolovat stav hasicích přístrojů a související protipožární techniky. Během dočasného uzavření provozovny mohlo totiž dojít ke zhoršení jejich stavu nebo k expiraci revize. Měl by být změřen tlak hasicích přístrojů a zkontrolováno jakékoliv opotřebení nebo koroze. Hasičská technika by měla být umístěna na předem určených místech a bez překážek.
 • Nová nebezpečí. Byla odhalena nějaká nová nebezpečí od posledního otevření podniku, zejména kvůli COVID-19? Například nové čisticí a dezinfekční prostředky na ruce, které jsou zdrojem hoření? Zohledněte to při posuzování rizik.
 • Požární cvičení. Pokud v době uzavření mělo být realizováno požární cvičení, s velkou pravděpodobností ho budete muset udělat znovu a to co nejdříve. To je zvláště důležité v případě, pokud došlo ke změnám v únikových cestách.
 • Informace, pokyny a školení. Požární bezpečnost a havarijní plány by měly být aktuální a jasně vysvětleny všem zaměstnancům, zejména pokud došlo k ovlivnění postupů evakuace. Školení zaměstnanců o požární bezpečnosti může být zastaralé, takže budete muset zajistit, aby se ho zúčastnili co nejdříve všechny zainteresované osoby.

Revize, kontroly a údržba strojů a zařízení

Možná bude nutné zkontrolovat elektrické systémy a zařízení, aby bylo zajištěno, že jsou stále bezpečné pro použití a že budou v nejbližších dnech znovu zkontrolovány, případně revidovány. Co vše budete muset zkontrolovat, závisí na typu vašeho podniku a také na tom, jaké stroje a zařízení používáte.

V obecné rovině byste měli zkontrolovat, zda nejsou poškozeny zásuvky, kabely, zařízení a elektrické systémy jako celek. To zahrnuje kontrolu roztřepení kabelů, známek přehřátí a závad – například to, zda se zařízení samovolně nespustí nebo zda funguje správně. V závislosti na vybavení mohou být nutné podrobnější kontroly.

Zajistěte, aby byly provedeny všechny expirované kontroly, zkoušky a revize, jako je testování přenosných zařízení nebo úplné kontroly a zkoušky zařízení.

Zkontrolujte své posouzení rizik elektrických zařízení a spotřebičů a veškeré záznamy o údržbě a prohlídkách, abyste zjistili, zda je u nich třeba provést kontrolu před opětovným otevřením.

Měli byste také zkontrolovat, zda některá zařízení nepodléhají zákonné kontrole. Doporučuje se, abyste všechna tato zařízení, včetně jejich provozních, bezpečnostních, nouzových a izolačních funkcí, řádně zkontrolovali a ujistili se, že fungují správně a že během jejich nečinnosti nedošlo k žádnému zhoršení.

Úroveň požadovaných kontrol závisí na daném strojním zařízení, doporučeních stanovených bezpečnostním technikem, pokynech výrobce nebo legislativních požadavků. Nezapomeňte také zkontrolovat své záznamy o údržbě a inspekcích a v případě potřeby vyhledat stanovené pokyny.

Je také zásadní zajistit bezpečný restart všech strojů a zařízení. Některé zařízení, které je třeba restartovat podle konkrétního postupu a s ohledem na to, jak mohla být ovlivněna jejich funkčnost, musí být v souladu s pokyny výrobce. Dlouhodobé odstavení z provozu by mohlo ohrozit jejich výkon a bezpečnost.

Prevence proti šíření COVID-19

V souvislosti s novým typem koronaviru SARS-CoV-2 by měl zaměstnavatel provést odhad rizika a na jeho základě zvážit adekvátní preventivní opatření k potlačení jeho šíření. V rámci těchto opatření doporučujeme:

 • dodržovat společenský odstup – alespoň 2 metry od sebe,
 • dodržovat zvýšené požadavky na čištění, úklid a dezinfekci prostor,
 • dodržovat zvýšené požadavky na osobní hygienu – zejména mytí rukou,
 • zlepšit větrání a klimatizace prostor,
 • pravidelné školení zaměstnanců týkající se prevence šíření COVID-19,
 • udržovat dobrou informovanost zákazníků a obchodních partnerů,
 • pravidelně testovat zaměstnance na přítomnost COVID-19,
 • pravidelně kontrolovat dodržování doporučených opatření.
Převzato z portálu BezpečnostPráce.info

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Pracovní právo
• Oblasti podnikání: Bezpečnost

Doporučujeme