Kraj Vysočina podporuje vědu, výzkum a inovace. Inovační potenciál posílí novým systémovým projektem

Inovace jsou v kontextu současných odborných poznatků vnímány a pojímány jako jeden z klíčových předpokladů konkurenceschopnosti území a jeho vyváženého hospodářského růstu.

Věda, výzkum a inovace proto patří mezi prioritní rozvojové oblasti krajské samosprávy a Kraj Vysočina už od svého založení v roce 2000 tuto oblast podporuje celou řadou aktivit od investic do infrastruktury pro výzkum a vývoj přes měkké projekty, včetně spolupráce se zahraničními partnery, až po mapování a nejrůznější analytické činnosti.

Ilustrační fotografie

Tato oblast je na Vysočině od roku 2014 zastřešena také tzv. Krajskou RIS3 strategií, která je regionální odnoží Národní výzkumné a inovační strategie inteligentní specializace a koordinována Radou pro inovace Kraje Vysočina (RAPI), v rámci které spolupracují partneři z veřejného, výzkumně akademického a podnikatelského sektoru.

„Kvalitní analytické podklady, nové podpůrné nástroje pro rozvoj inovací a podnikání, vzdělaný a kompetentní tým, otevřená spolupráce s partnery v území. To vše a mnohem více přinese pro rozvoj inovačního prostředí a posílení role inovací v ekonomice kraje projekt Smart Akcelerátor, který bude v horizontu nejbližších několika týdnů předložen do aktuálně vyhlášené výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský,“ informovala po úterním jednání Rady Kraje Vysočina náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Smart Akcelerátor Kraje Vysočina svým zaměřením a aktivitami na dosavadní činnosti plynule navazuje a bude je dále systémověji a koordinovaněji rozvíjet. Smyslem a cílem je posílit inovační výkonnost Kraje Vysočina, zlepšit rámcové podmínky pro vyvážený rozvoj inovačního prostředí, výzkumu a vývoje na území regionu s využitím Krajské RIS3 strategie a systematicky rozvíjet na platformě RAPI otevřenou a strukturovanou spolupráci mezi veřejným, podnikatelským a výzkumně-akademickým sektorem.

Ilustrační fotografie

„Významnou podporu tento projekt představuje především z pohledu posílení a rozvoje odborných kompetencí na straně týmu, který se v současnosti podpoře inovací a podnikání na úseku regionálního rozvoje krajského úřadu věnuje,“ vysvětluje Hana Hajnová.

Klíčové aktivity projektu zahrnují odborné personální zabezpečení projektu, vzdělávání a rozvoj kompetencí, mapování a analytické činnosti. Všechny tyto činnosti budou směřovat k přípravě a nastavení vhodných nástrojů a strategických intervencí k posílení inovačního potenciálu kraje tak, aby inovační potenciál mohl být využit jako jeden z hlavních zdrojů konkurenceschopnosti Vysočiny v celorepublikovém i mezinárodním měřítku.

V podmínkách Kraje Vysočina, kde jsou výzkumné a inovační aktivity a související investice soustředěny převážně do soukromého sektoru, mají zásadní úlohu při implementaci Krajské RIS3 strategie a v rozvoji inovačního prostředí v regionu firmy.

Ilustrační fotografie

„Nové nástroje proto chceme zaměřit především na klíčové soudobé trendy, jako je digitalizace, a na podporu podnikání a rozvoje inovací ve firmách, a to jak začínajících, tak již zavedených,“ upřesňuje Hana Hajnová s tím, že projekt se bude zabývat také například oblastí energetiky, která se v důsledku nepříznivé geopolitické situace dostává do popředí zájmu mnoha organizací ve veřejné i podnikatelské sféře.

„Pro firmy, výzkumné organizace či další subjekty rovněž připravujeme novinku v podobě tzv. asistenčních voucherů, které podpoří přípravu dalších strategických projektů pro rozvoj inovací a výzkumu na Vysočině,“ uzavírá náměstkyně Hajnová.

Realizace projektu je plánována na období 2024–2026 s celkovým rozpočtem ve výši maximálně 23 milionů korun. Pokračování systémové podpory Smart Akcelerátorů v jednotlivých krajích České republiky se předpokládá i ve 2. polovině programového období EU 2021–2027, kdy by měla být v rámci OP Jan Amos Komenský vyhlášena další, navazující výzva.

Redakčně upravená tisková zpráva Kraje Vysočina

• Teritorium: Česká republika | Vysočina kraj
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme