Kromě přírodních krás nabízí Albánie i obchodní příležitosti

V cestopisech se o Albánii napsalo už mnoho. Ačkoli jde o evropskou zemi, zachovává si punc exotiky, mnohdy s nádechem dobrodružství. Pokud ale tuto historií těžce zkoušenou zemi navštívíte, užasnete nad její krásou.

A hlavně zjistíte, že nic není tak horké, jak se povídá. Albánie do Evropy patří nejen svou geografickou polohou, ale také svým směřováním. Albánie je od roku 2014 kandidátskou zemí EU, přístupová jednání byla zahájena v červenci 2022. Už od roku 2009 je členem NATO.

Ilustrační fotografie

Albánská ekonomika má nevyváženou strukturu, a proto je do velké míry závislá na vnějších vlivech. Hlavní podíl na tvorbě HDP má zemědělství a turistika. Exportní výkonnost je slabá, exportuje se pouze 30 % vytvořeného zboží a služeb. Dovoz zboží je dvakrát vyšší než vývoz. Největším obchodním partnerem je EU. Pasivní saldo obchodní bilance promítající se do běžného účtu platební bilance vyrovnávají příjmy ze služeb v oblasti cestovního ruchu a remitence Albánců pracujících v zahraničí (zejména EU a Velká Británie), které tvoří 15 % HDP.

Hlavním nerostným bohatstvím země je ropa, měď a další barevné kovy. Klíčové a perspektivní sektory albánské ekonomiky pro rozvoj jsou zemědělství, turistika, dopravní infrastruktura, obnovitelná energetika a těžba nerostných surovin. Potenciál dlouhodobého růstu je limitován masivním odlivem kvalifikované pracovní síly do zahraničí a neschopností státních struktur kontrolovat šedou ekonomiku, která činí až 50 % HDP.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Země se potýká s vysokou mírou korupce a slabou vymahatelností práva. Podnikatelské prostředí je komplikované, silné propojení politiky a místních firem znevýhodňuje zahraniční konkurenci v obchodě i investicích. Ke vstupu na trh je pro českou firmu nezbytný zkušený a obchodně i politicky vlivný místní partner. S jeho nalezením může účinně pomoct agentura CzechTrade.

Obchodní obrat s ČR v roce 2022 narostl v meziročním srovnání o 2,5 %, dovoz z ČR vzrostl o 13,7 %, vývoz do ČR poklesl o 6,8 %. Oproti pasivnímu saldu s EU je bilance obchodu s ČR vyrovnaná, neboť Albánie vyváží do ČR komponenty pro automobilový průmysl (elektrické kabely a úlomky barevných kovů).

Kde je šance pro Čechy

Pro české firmy může být v Albánii zajímavá dopravní infrastruktura. V souvislosti s procesem začlenění Albánie do EU je vybudování moderní dopravní infrastruktury a její propojení s panevropskými koridory strategickým cílem vlády. Probíhá modernizace železniční sítě, hlavních silničních koridorů, rekonstrukce přístavů a nového mezinárodního letiště. Ve fázi tendrového řízení je projekt vybudování inteligentních dopravních systémů pro mimoměstskou dopravu s náklady 2 mld. Kč, u letecké dopravy jsou příležitosti v dodávkách technologií pro navádění letadel a řízení letového provozu.

Souhrnná teritoriální informace pro Albánii

Příležitost nabízí i železniční sektor. Velmi zastaralá železniční doprava prochází výraznou modernizací kolejové infrastruktury i vozového parku. Ve střednědobém horizontu dojde k rekonstrukci 200 km tratí s předpokládanými investicemi ve výši 8,7 mld. Kč. Projekty budou financované převážně z peněz EU. Příležitosti pro české firmy jsou v dodávkách a instalaci zabezpečovacích, signalizačních a komunikačních systémů pro modernizované tratě.

V návaznosti na rekonstrukci tratí se otevřou příležitosti pro dodávky lokomotiv, osobních a nákladních vagonů a příměstských osobních vlakových souprav. Možnou alternativou je i modernizace stávajících dieselelektrických lokomotiv české provenience.

Ilustrační fotografie

Vynechat nemůžeme energetiku. Závislost výroby elektřiny na vodních zdrojích přiměla vládu diverzifikovat výrobu elektrické energie cestou výstavby solárních a větrných elektráren. Podíl solární a větrné energie na celkových kapacitách by měl v příštích pěti letech dosáhnout 30 % (cca 900 MW). Postupně dochází i k modernizaci přenosové a distribuční sítě, kde státní přenosový operátor OST plánuje v letech 2022–2024 investovat do modernizace přenosové sítě 400 kV a 110 kV celkem 3,4 mld. Kč.

Příležitosti pro české firmy se naskýtají v dodávkách solárních technologií, technologií pro větrné parky, technologických zařízení pro rozvodny, výkonových a distribučních transformátorů, řídicích prvků a v neposlední řadě i technologií pro monitorování ztrát a optimalizaci přenosu a distribuce.

Zbystřit pozornost by měly i firmy orientující se na těžební a ropné technologie. Vláda rozšiřuje těžbu barevných kovů a ropy a průběžně vypisuje aukce na jejich prospekci, těžbu a zpracování. Připravuje se strategie plynofikace země v návaznosti na nedávno otevřený tranzitní plynovod TAP a výstavba albánského úseku tranzitního plynovodu IAP o délce 165 km.

Příležitosti se naskýtají nejen v oblasti investic, ale především v dodávkách zařízení pro těžbu, přepravu, třídění a zpracování chromitových a měděných rud, bazaltů, bitumenu a kameniva. V souvislosti s plynofikací a výstavbou plynovodu IAP se naskytnou příležitosti v dodávkách plynových armatur, technologií pro kompresorové stanice a řídicích systémů.

Pandemie koronaviru přiměla vládu zvýšit finanční prostředky i do veřejného zdravotnictví. Ve střednědobém plánu je výstavba 300 center primární péče, výstavba chirurgické kliniky se 120 lůžky a sedmi operačními sály, výstavba interní nemocnice se 345 lůžky a rozšíření porodnické a gynekologické kliniky. Připravuje se i výstavba nové kliniky specializované na infekční choroby. Příležitosti jsou v dodávkách zdravotnických lůžek, diagnostických přístrojů, porodnických inkubátorů, zařízení pro operační sály a systémů biologické ochrany.

Ke strategickým sektorům země patří zemědělství, neboť se podílí na tvorbě HDP ve výši 20 % a zaměstnává 48 % pracovní síly. Příležitosti pro české firmy jsou zejména v dodávkách zemědělských strojů, traktorů a malotraktorů a technologií na zpracování místních zemědělských produktů. Možnosti se naskýtají i ve vývozu vybraných potravinářských výrobků.

Ilustrační fotografie

Překonejte stereotypy a staňte se průkopníky

„Češi mají v Albánii velmi dobré jméno, a to zejména v oblasti technologií. Tato země by si určitě zasloužila patřit mezi více vyhledávaná exportní teritoria, příležitosti jsou v oblasti dopravní infrastruktury, energetiky z obnovitelných zdrojů, plynofikací a zdravotnického vybavení,“ uvádí Izudin Gušmirović, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade pro Západní Balkán. Důvod vidí v zakořeněných stereotypech. Po druhé světové válce se Albánie propadla do přísné mezinárodní izolace, v 90. letech se pak potýkala s vysokou kriminalitou.

„Doporučuji do Albánie přicestovat na dovolenou. Je tu nádherná příroda, krásné hory, malebné pláže. Je jasné, že při dovolené nebudete řešit byznys, ale aspoň se rozhlédnete a o obchodních příležitostech porozmýšlíte,“ láká Gušmirović. Velké příležitosti vidí ve službách a cestovním ruchu, prosadit se můžou například firmy obhospodařující vybavení hotelů.

„Albánci jsou velmi pracovití, jazykově vybavení, srdeční, a hlavně spolehliví. Mají pro to dokonce vlastní termín – besa. Když vám Albánci dají besu, znamená to skoro až přísahu, že svým závazkům dostojí,“ ujišťuje šéf západobalkánské kaceláře CzechTrade s tím, že dát Albánii šanci se určitě vyplatí.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Daniel Mrázek

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme