Lesníci chtějí nový lesní zákon, aby měli volnější ruce pro boj s klimatickou změnou

Novelu lesního zákona, která přispěje k zachování českých lesů, požadují zástupci lesníků, vlastníků lesů, ochránců přírody, průmyslu i akademiků. Shodli se na osmi požadavcích, které chtějí zapracovat do avizovaného návrhu novely ministerstva zemědělství.

Navrhované kroky mají zabezpečit stabilitu a odolnost lesů. Platforma za novelizaci lesního zákona prosazuje snížení byrokracie a více rozhodovacích pravomocí přímo pro vlastníky lesů, navrhuje zřízení lesních úřadů, které zefektivní státní správu lesů a ušetří veřejné rozpočty. Zástupci různých zájmových stran se shodli historicky poprvé. Jejich součástí je i Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU.

Ilustrační fotografie

Přijetí podmínek by umožnilo využívat přírodě bližší způsoby hospodaření. Podle odborníků totiž není současná legislativa z první poloviny devadesátých let schopná postihnout dynamicky se měnící podmínky v lesních ekosystémech. Složité je proto i provádění efektivních adaptačních opatření na změnu klimatu.

„Aktuální vědecké poznatky a výsledky výzkumů nám stále více ukazují, že diverzifikace hospodaření dle konkrétních přírodních podmínek přináší větší stabilitu a odolnost lesů. Je proto nutné, aby novelizace lesního zákona přinesla vlastníkům lesů větší liberalizaci při výběru modelů hospodaření, a tím i možnost více využívat tvořivých sil přírody ve prospěch biodiverzity i celé společnosti,“ vysvětlil Tomáš Pospíšil z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Ilustrační fotografie

Zástupci platformy poukazují na očividné dopady klimatické změny v podobě sucha, kůrovcových kalamit, lesních požárů a velkých nezalesněných ploch. „Jen včasnou úpravou zákona můžeme tyto nevratné změny zastavit. Apelujeme proto na Ministerstvo zemědělství, aby vyslyšelo a co nejrychleji do novely zapracovalo naše požadavky. V opačném případě hrozí narušení všech funkcí lesa, včetně té rekreační,“ uvedl Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. Podle něj by měl stát finančně podpořit šetrné a přírodě blízké postupy obnovy lesů a posílit inovace v lesnictví.

Největší překážkou je v současnosti pro lesníky přílišná legislativní kontrola. „Lesník má poměrně přesně popsáno co, v jakém poměru a kdy má v lese sázet. Má jen velmi omezené možnosti využívat přirozenou obnovu nebo reagovat na změnu podmínek stanoviště vlivem sucha nebo zvyšujících se teplot. Stát má potřebu mít vše co nejvíce pod kontrolou, ale příroda se nedá svázat do limitů a čísel,“ podotkl Pospíšil.

Soutěž Adapterra Awards oceňuje nejinspirativnější projekty reagující na změny klimatu. Letos se jich přihlásilo bezmála 70.

Následovat bude předání návrhu Ministerstvu zemědělství, aby zpracovalo přesnější legislativní znění. Nutná bude i podrobnější odborná diskuze s různými zainteresovanými stranami. „Myslím, že Ministerstvo zemědělství si je samo vědomo potřeby zásadních změn, takže pevně věřím, že mnoho našich návrhů akceptováno bude. Pokud by se však stalo, že se legislativní proces zadrhne a nebude přijata žádná změna, české lesnictví ustrne v minulosti a nestane se moderním oborem, který je schopen reagovat na nové potřeby společnosti, ani na nové podmínky způsobené klimatickou změnou,“ zhodnotil Pospíšil, podle kterého by legislativní návrh měl být přijat širší odbornou veřejností, aby měl co největší šanci projít celým schvalovacím procesem.

Společný postoj Platformy za novelizaci lesního zákona kromě Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny podporuje i Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, Český svaz ochránců přírody, Pro Silva Bohemica, Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu, Česká lesnická společnost a Asociace soukromého zemědělství.

Ilustrační foto

Požadavky Platformy za novelizaci lesního zákona

 1. Samostatné lesní úřady
  Oddělení státní správy lesů od samosprávy založením samostatných lesních úřadů by přineslo zlepšení odborného fungování a dohledu státní správy lesů s důrazem na poradenskou a osvětovou činnost a do budoucna významné finanční úspory ve veřejných rozpočtech. Odstraní duplicitu v kontrolní činnosti v lesním hospodářství. V současnosti státní dozor nad lesy v Česku spadá neefektivně zároveň pod Ministerstvo zemědělství ČR i Ministerstvo životního prostředí ČR.
 2. Volnější ruce pro vlastníky lesů
  Snížení byrokracie a přenesení větších rozhodovacích pravomocí umožní vlastníkům obhospodařovat les flexibilně s ohledem na jeho aktuální potřeby a místní podmínky. Je třeba redukovat závazná ustanovení lesního hospodářského plánu a umožnit vlastníkovi lesa zákonnou oporu zvolit si pestřejší formy hospodaření, které jsou spojeny s větší druhovou, věkovou a prostorovou diverzitou lesních porostů.
 3. Prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění mladých lesních porostů
  S ohledem na obrovskou variabilitu kalamitních ploch po kůrovcové kalamitě je nutno podpořit větší využití přirozené obnovy dřevin, včetně dřevin přípravných. Je proto potřeba prodloužit lhůty pro zalesnění holin ze dvou na šest let a pro zajištění lesních porostů ze sedmi na dvanáct let. Jen tak lze dosáhnout pestré a časově udržitelné obnovy českých lesů a jejich přizpůsobení na probíhající změny klimatu.
 4. Podpora dobrovolného sdružování drobných vlastníků lesů
  Legislativní i finanční podpora dobrovolného sdružování, zejména vlastníků drobných lesních majetků, umožní soustavnější a odbornější péči o tyto lesy, pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamit, nákupu sazenic, zalesňování, uvedení dřeva na trh apod. V praxi tyto spolky umožní např. sdílení nákladů na pronájem techniky, pracovníků či výměnu zkušeností z praxe.
 5. Inovace lesnických postupů, vzdělávání a osvěta
  Novela by měla posílit zavádění inovací a nových poznatků vědy do lesnické praxe pomocí vzdělávacích projektů vybraných grantovou soutěží, celoživotní vzdělávání vlastníků lesů a lesního personálu a lesní pedagogiku.
 6. Aktivní prevence škod způsobených zvěří
  Žádáme, aby vlastník lesa měl možnost většího uplatnění přirozené obnovy, prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění lesních porostů a mohl tak využívat širší škály okusových dřevin (bříza, osika, keře), což aktivně přispěje k řešení škod zvěří na lese, zejména na kalamitních plochách. Další opatření týkající se zvěře přinese v příštím roce zákon o myslivosti.
 7. Zavedení platby za ekosystémové služby
  Požadujeme, aby zákon umožnil systematickou podporu za poskytování mimoprodukčních ekosystémových služeb. Zajišťování těchto služeb je spojeno s vysokými náklady vlastníků lesů, neprochází však dosud trhem. Je třeba definovat tento pojem a stanovit povinnosti vlastníka při jeho plnění i právní nárok na platbu za tyto služby.
 8. Zlepšení životního prostředí v lesích
  Právní úprava by měla přispět ke zlepšení přírodního prostředí větším zohledněním požadavků ochrany přírody. Povinnost ponechávat v lese odpovídající množství těžebních zbytků a k zetlení určených stromů a jejich částí dle rozhodnutí vlastníka lesa. Nově ošetřit by měl zákon také zařazení lesů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů do lesů zvláštního určení nebo stanovišť stepního a lesostepního charakteru do lesů ochranných.
Redakčně upravená tisková zpráva Mendelovy univerzity v Brně

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Legislativa
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme