Lesnicko-dřevařský sektor aktivně řeší surovinovou politiku dřeva ČR

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity (FLD ČZU) v Praze se dohodla se zástupci MZE ČR a MPO ČR na zastřešení zpracování surovinové politiky dřeva ČR ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského sektoru.

Tím napomůže splnění úkolu vycházejícího z Programového prohlášení vlády. Vláda ČR si v oblasti lesního hospodářství vytyčila za úkol zpracovat surovinovou politiku pro dřevo podpořit dřevo jako obnovitelný materiál ve stavebnictví minimálně u veřejných zakázek.

Ilustrační fotografie

„S ohledem na vývoj kůrovcové kalamity v lesích negativně ovlivňující plnění jak dřevoprodukčních, tak i mimoprodukčních funkcí lesů, export dřeva bez přidané hodnoty a tlaky na spalování dříví jsme shledali, že situace v lesnicko-dřevařském sektoru je natolik vážná, že je nutné co nejdříve využít příležitosti a aktivně jít naproti splnění a následné implementaci vytyčeného cíle Vlády ČR,“ řekl děkan FLD ČZU v Praze, profesor Róbert Marušák.

Proto se právě na začátek Týdne lesů, 9. května, sjeli na nezávislou akademickou půdu nejdůležitější hráči z lesnicko-dřevařského sektoru, dřevostavitelství a správců státních i nestátních vlastníků lesů za účasti zástupců Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, aby společně zasedli za kulatý stůl a hledali způsob řešení, jak koncepčně uchopit širokou problematiku lesů, dřeva a navazujících odvětví.

Zástupcům ministerstev byl jednotným hlasem napříč lesnicko-dřevařským sektorem dán impuls ke zpracování surovinové politiky dřeva ČR, jejíž cíli by mělo být rozvoj lesnictví, lesnicko-dřevařského sektoru, zpracovatelských kapacit a využití dřeva jako ekologické a obnovitelné suroviny pro další generace. Současně však pěstování druhově a věkově pestrých lesů, včetně pěstování smrku na vhodných lokalitách, zajišťujících udržitelnou produkci, poskytování mimoprodukčních funkce lesa a prosperitu dřevařského průmyslu.

Ilustrační fotografie

„Odvětví dřevozpracujícího průmyslu, celulózy a papíru jsou největšími odběrateli dřevní hmoty. Vytvářejí pro navazující odvětví zpracovatelského průmyslu, včetně stavebnictví vstupní materiály, polotovary a výrobky pro další zpracování. Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje konkurenceschopnost průmyslu na bázi dřeva nejen v rámci operačních programů a v oblasti výzkumu a vývoje, ale také v oblasti legislativní, jako je například revize norem stanovujících podmínky pro požární bezpečnost staveb, které v současné době omezují vyšší využití dřeva ve stavebnictví. Proto jsme velice uvítali a plně podporujeme iniciativu naší špičkové instituce Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, která se bude podílet na zpracování surovinové politiky dřeva ČR ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského sektoru. Věříme, že tato surovinová politika dřeva vytvoří podmínky pro zvyšování přidané hodnoty českého dřeva a jeho vyššího využití,“ uvádí Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Česká republika výrazně zaostává ve zvyšování přidané hodnoty českého dřeva, a naopak se řadí mezi největší exportéry surového dříví na světě v přepočtu na obyvatele. V ČR není zvykem, jako tomu je v západních a severských státech Evropy nebo v USA a Kanadě, že se staví výškové budovy ze dřeva. Největšími zadavateli dřevostaveb je v tamních zemích stát, který jde ekologickým stavbám, jenž mají řadu předností před betonovými a ocelovými stavbami, naproti.

Náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář k tomu dodává: „V loňském roce jsme vydali metodiku pro využití dřeva ve veřejných zakázkách, uspořádali seminář a workshop pro kolegy z veřejné správy a seznámili je s možností požadovat při stavbách použití alespoň minimálního podílu obnovitelné suroviny – dřeva. Společně s kolegy z MPO například usilujeme o změnu požárních norem pro výškové budovy, aby se zjednodušila výstavba dřevěných vícepodlažních budov.“

Ilustrační fotografie

Zúčastněné organizace se jednotně domluvili na tom, aby záštitu na zpracování surovinové politiky dřeva ČR převzala právě FLD ČZU v Praze jako garant nezávislosti a vysoké odbornosti. Děkan FLD ČZU v Praze, profesor Róbert Marušák k tomu dodává: „Společně se všemi zúčastněnými organizacemi a institucemi chceme využít hozenou rukavici Vlády ČR při hledání koncepčního řešení problematiky dřeva a přispět svojí aktivitou nejen ke splnění bodu vycházející z Programového prohlášení vlády ČR, ale zejména k rozvoji lesnicko-dřevařského sektoru, rozvoji udržitelného lesnictví a podpoření dřevostavitelství v ČR. A tím dát jasný signál, že dřevo je důležitá ekologická a obnovitelná surovina, která by se s ohledem na její multifunkční využití a fixaci oxidu uhličitého ve výrobcích ze dřeva měla z pohledu státu povýšit na strategickou surovinu.“

„V aktuální situaci celé společnosti je les, dřevo a všechny jejich funkce na jedné straně ohroženy dopady probíhající klimatické změny, na straně druhé máme v naší zemi obrovskou příležitost využít potenciál lesa a dřeva, jako obnovitelného zdroje pro lepší budoucnost. Každý kubík dřeva, který necháme v lesích shnít, nebo převezeme přes půl zeměkoule, přispěje k dalšímu prohloubení klimatické krize. Každý kubík dřeva, který smysluplně využijeme pro spotřebu společnosti nahradí alikvotní část spotřeby např. plastu, betonu a jiných energeticky náročných neobnovitelných materiálů. Energetická krize je tu, nicméně bychom neměli začít pálit dřevo jako ve středověku, ale využít jeho energetický potenciál na konci životnosti dřevařských produktů. K tomu všemu je třeba koordinovat přístup státu k obnovitelné surovině, stejně tak k energetické politice či politice ochrany přírody. Z ALDP rozhodně vítáme iniciativu LF ČZU,“ dodává Tomáš Pařík, člen představenstva Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků.

Redakčně upravená tisková zpráva ČZU v Praze

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme