Lesnictví – statistický přehled

Do odvětví lesnictví se zařazují všechny organizační jednotky, jejichž činnost spočívá v zakládání, obnově a ochraně lesa, v těžbě dřeva a chovu a ochraně lesní zvěře v souvislosti s lesním provozem.

Plocha lesních pozemků mírně vzrostla a ke konci roku 2018 lesy zabíraly 2 673 392 ha. Výměra lesů se od druhé poloviny 20. století soustavně zvyšuje.

Rozhodující podíl lesů v ČR je ve vlastnictví státu (cca 60 %). Obce a jejich lesní družstva se na vlastnictví lesů podílejí cca 18 % a soukromí vlastníci  cca 22 %. Z celkové výměry lesů ve vlastnictví České republiky (1 551,4 tis. ha) je 1 305,3 tis. ha ve správě s.p. Lesy České republiky, 123,9 tis. ha ve správě s.p. Vojenské lesy a statky ČR a 95 tis. ha obhospodařují Správy národních parků.

Podle údajů lesních hospodářských plánů, které jsou rozhodující pro stanovení výše těžebních možností dosahují celkové zásoby dřeva 689 mil. m3. Průměrná zásoba na 1 ha lesních pozemků je 265 m3. Nárůst celkových zásob dříví v lesích v ČR stále pokračuje. Oproti roku 1930 se údaj o celkové zásobě v našich lesích zvětšil na více než dvojnásobek. Česká republika v zásobě dřeva na 1 ha a v ročním přírůstu dřevní hmoty na 1 ha zaujímá přední místa v Evropě.

Rok 2019

Z celkové těžby o objemu 32,6 mil. m³ dřeva bez kůry tvořila naprostou většinu těžba nahodilá (95,0 %). Při ní se zpracovávají zejména kůrovcem napadené stromy a polomy. V roce 2019 bylo takto vytěženo téměř 31 mil. m³ dřeva. Nepříznivý trend v lesích zaznamenaný už v předchozích letech tak dále pokračuje. Nejvíce se opět těžil smrk (90,1 %), dále borovice (4,0 %), buk (1,7 %) a modřín (1,5 %). Jehličnaté dřeviny představovaly 96,1 % celkového objemu těžby, množství vytěžených listnatých dřevin se oproti předchozímu roku snížilo o 203 tis. m³ (–13,8 %).

Z územního hlediska se nejvíce dřeva vytěžilo v Kraji Vysočina (7,8 mil. m³), dále pak v krajích Jihočeském (4,3 mil. m³), Jihomoravském (3,4 mil. m³) a Olomouckém (2,9 mil. m³). Největší objemy dřeva v rámci nahodilé těžby byly zpracovány opět v Kraji Vysočina (7,7 mil. m³), kde prakticky probíhala pouze tato těžba.

• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme