Lidé žijící v česko-bavorském pohraničí se mohou těšit na další společné projekty

Spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem se nese dlouhodobě v pozitivním trendu a přináší své ovoce. Zástupci obou zemí schválili dalších 10 projektů za více než 6 milionů EUR, které ještě více sjednotí oba regiony.„Česko-bavorská spolupráce dosahuje dlouhodobě výborných výsledků a projekty mají velmi pozitivní vliv na rozvoj regionů na obou stranách. Nově schválené projekty jdou napříč celou řadou oblastí, od podpory spolupráce v cestovním ruchu, životního prostředí, vzdělávání až po podporu euroregionů,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Monitorovací výbor Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, který zasedal v Mariánských Lázních, projednal celkem 15 projektů. Z nich bylo schváleno 10 projektů v celkové výši 6,3 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci celého programu tak bylo schváleno 121 projektů za 87,3 mil. EUR, což činí 84,4 % alokace.

Zahájen tak může být společný projekt „KAPLAN/ka“, který se zaměřuje na obnovu a zachování kulturního dědictví s ohledem na společnou historii měst Aš a Selb, násilně přetrženou uzavřením státních hranic. Dojde k revitalizaci historického kamenného mostu, sochy Martina Luthera a prostor bývalého historického centra města Aš se zaniklým Kostelem Nejsvětější Trojice a bývalým hřbitovem. Zaniklé objekty budou zpřístupněny pomocí nejmodernějších informačních technologií. Dále se uskuteční vzpomínková jízda „Vlaku svobody“ z Aše do Selbu a bude vytvořena putovní výstava zachycující historické milníky obou měst.

Nabídku cestovního ruchu rozšíří rovněž projekt „Vintířova stezka“, spočívající ve zhodnocení stezky vedoucí po stopách sv. Vintíře pomocí vytýčení naučné stezky po původní trase na bavorské straně a vyznačení poutní stezky se znakem Vintířovy motyčky až do Blatné na české straně. Dále bude do venkovních prostor přemístěna křížová cesta do Lindbergu, po trase vysázeno cca 100 jabloní historické odrůdy, vznikne expozice sv. Vintíře v Dobré Vodě a bude vybudována podpůrná turistická infrastruktura (informační tabule, mapy, odpočinková místa). Vše bude propojeno vzdělávacími aktivitami a propagačními opatřeními.

Podpořeno bude díky projektu „Květena Šumavy“ také propojení dat o rozšíření a ekologických nárocích cévnatých rostlin na Šumavě a v Bavorském lese. Nejprve budou dostupná data o výskytu rostlin převedena do elektronické podoby. Následně bude vytvořena společná dvojjazyčná webová stránka prezentující data ve formě síťových map rozšíření včetně popisů charakteristik jednotlivých druhů. Dále bude dohodnut jednotný přístup ke společné ochraně a budou realizována konkrétní opatření na podporu druhové rozmanitosti. Výstupy budou prezentovány na přednáškách, výstavě a informačních tabulích.

Seznam schválených projektů naleznete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme