Malé a střední podniky budou prioritou politiky soudržnosti EU pro roky 2014 až 2020

Investice vynaložené v rámci politiky soudržnosti EU v období 2007–2013 vytvořily přibližně 600 000 nových pracovních míst, podporu pro 80 000 začínajících podniků a umožnily 5 milionům občanů získat přístup k širokopásmovému připojení.Evropská komise zveřejnila šestou zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Dokument ukazuje, že politika soudržnosti EU plní cíle růstu stanovené ve strategii Evropa 2020 tím, že vytváří pracovní místa a snižuje rozdíly v celé Evropě. Zpráva výhledově na léta 2014–2020 popisuje, na co se soustředí investice v klíčových oblastech, jako je energetická účinnost, zaměstnanost, sociální začleňování a malé a střední podniky, aby přinesly občanům co největší užitek.

Zpráva analyzuje stav soudržnosti Unie a poukazuje na problémy, s nimiž se potýkají národní, regionální a místní orgány při překonávání dopadů finanční a hospodářské krize. Konkrétně konstatuje, že politika soudržnosti zmírnila dramatický pokles veřejných investic, neboť do mnoha členských státech přivedla tolik potřebné investiční prostředky a upevnila důležitou finanční stabilitu, která pomáhá k přilákání soukromých investic.

Práci našlo téměř šest milionů nezaměstnaných

Investice vynaložené v rámci politiky soudržnosti EU v období 2007–2013 přinesly solidní výsledky. Z dostupných údajů (do konce roku 2012) vyplývá, že bylo vytvořeno přibližně 600 000 nových pracovních míst, 80 000 začínajících podniků dostalo podporu, 5 milionů občanů získalo přístup k širokopásmovému připojení a 3,3 milionů lidí se těší z lepšího zásobování pitnou vodou. Po obdržení podpory našlo 5,7 milionů nezaměstnaných práci a dalších 8,6 milionů osob získalo kvalifikaci.

Očekává se, že investice v současném finančním období 2014–2020 dále posílí a mnohem více se zaměří na klíčové oblasti, jako jsou nízkouhlíkové hospodářství, konkurenceschopnost malých a středních podniků, inovace, zaměstnanost a sociální začleňování. Investice v rámci politiky soudržnosti EU ve výši přes 38 miliard EUR podpoří přechod na hospodářství šetrnější k životnímu prostředí, a to díky investicím do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie – pro srovnání, v letech 2007–2013 bylo do nízkouhlíkového hospodářství investováno 16,6 miliardy EUR. Podle výdajových plánů členských států a jejich „dohod o partnerství“ bude na podporu lepší konkurenceschopnosti evropských malých a středních podniků vynaloženo až 33 miliard EUR (což představuje nárůst takřka o 10 mld. EUR). Více než 80 miliard EUR bude investováno do lidského kapitálu prostřednictvím Evropského sociálního fondu a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

Komisař pro regionální politiku ke zprávě uvedl: „Dnešní zpráva jasně ukazuje, že politika soudržnosti se stala moderním a pružným nástrojem k řešení různých výzev, s nimiž se Evropané potýkají. Jedná se o investiční zbraň Evropy: slouží jako obrana v krizích, ale má i strategický význam, pokud jde o vytváření růstu a tolik potřebných pracovních míst. Doba obrovských subvencí do výstavby silnic a mostů se stává minulostí, neboť mnohé členské státy už dohnaly zaostávání v oblasti infrastruktury. Investice zaměřené na inovace a ekologický růst vytvoří kvalitní a trvalá pracovní místa a posílí konkurenceschopnost našich regionů. Krize však poznamenala mnoho regionů a měst. Rozdíly stále existují a mnoho práce ještě zbývá. Tyto finanční prostředky musí být vynaloženy uvážlivě, aby zajistily co nejlepší výsledky, a to zejména v regionech a městech, kde jsou potřeby nejnaléhavější.“

Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor řekl: „Šestá zpráva o soudržnosti nabízí podrobný přehled o přínosech politiky soudržnosti EU, coby významného zdroje investic do hospodářského růstu a společenského pokroku ve všech 28 členských státech. Téměř čtvrtina prostředků na politiku soudržnosti se čerpá z Evropského sociálního fondu, který je tak klíčovým nástrojem EU pro investice do dovedností lidí a do pracovních příležitostí. ESF podporuje investice do zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání, ale také v oblasti řádné správy věcí veřejných a reformy veřejné správy. Zpráva o soudržnosti přichází v klíčovém okamžiku, kdy se schvalují dohody o partnerství s jednotlivými členskými státy pro programové období 2014–2020 a sjednávají se operační programy. Poskytuje dobrý obraz o tom, kde se nacházíme a co je ještě třeba udělat pro to, abychom rozpočet na období 2014–2020 promítli do konkrétních projektů.“

Veřejná správy stále zaostává

Ve zprávě je rovněž zdůrazněna potřeba řádné správy věcí veřejných, jelikož bez toho nelze dosáhnout vysoké míry růstu a hospodářského sbližování regionů. I když se veřejná správa v celé Evropě zlepšila, v některých členských státech bude i nadále investováno do budování správní kapacity, odborné přípravy a podpory zaměstnanců s cílem zajistit co nejvyšší a nejúčinnější využívání peněz daňových poplatníků EU.

Třebaže se města považují za hybnou sílu inovace a růstu, během krize utrpěla více než jiné regiony, pokud jde o úbytek pracovních příležitostí. V mnoha členských státech jsou obyvatelé měst vystaveni vyššímu riziku chudoby a sociálního vyloučení. Proto také nová pravidla politiky soudržnosti předpokládají, že alespoň 20 % Evropského sociálního fondu by mělo být investováno do posilování sociálního začleňování a boje proti chudobě.

Cílené investice přinesly obrat

Komise rovněž spouští novou otevřenou datovou platformu politiky soudržnosti, aby podpořila silnější orientaci na výsledky, zlepšila transparentnost a podnítila diskusi o výkonnosti financování v rámci politiky soudržnosti. Uživatelé této platformy si mohou prostudovat údaje ze zprávy pomocí celé řady interaktivních map a grafů a předkládat své připomínky.

Pátá zpráva o soudržnosti zveřejněná v roce 2010 zdůraznila, že je nutné, aby investice byly více v souladu se strategií „Evropa 2020“, aby měly přísnější podmínky a lépe pozorovatelné výsledky. Z těchto doporučení vychází reformovaná politika se svým vysoce strategickým přístupem. Nová pravidla a podmínky pro financování zajistí správný regulační a makroekonomický rámec, takže politika bude mít ještě větší dopad. Zpráva z roku 2014 ukazuje, že i když nedávná hospodářská krize prohloubila regionální rozdíly v růstu, vnitrostátní údaje a prognózy naznačují obrat tohoto trendu díky cílenějším investicím v rámci politiky soudržnosti.

Doporučujeme