Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření

Manuál obsahuje souhrnný popis registrace smlouvy o důchodovém spoření pro fyzické osoby, které chtějí vstoupit do II. pilíře důchodového systému a stát se tak účastníky důchodového spoření.

Právní úprava

Registrace smlouvy o důchodovém spoření je formalizovaný proces, který se řídí pravidly obsaženými v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštnostmi upravenými zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů. Celý postup při registraci smlouvy o důchodovém spoření byl však navržen tak, aby budoucí účastník důchodového spoření obdržel všechny potřebné písemnosti a informace, aniž by je musel zvlášť zjišťovat dotazem na konkrétní postup v jeho věci.

Registrace smlouvy o důchodovém spoření probíhá v časovém sousledu následovně:

1. Podpis smlouvy o důchodovém spoření

Fyzická osoba – budoucí účastník důchodového spoření (dále jen „budoucí účastník“) podepíše smlouvu s vybranou penzijní společností. Sama penzijní společnost smlouvu bez další součinnosti budoucího účastníka posílá k registraci správci Centrálního registru smluv, kterým je Specializovaný finanční úřad.

2. Specializovaný finanční úřad zasílá budoucímu účastníkovi a penzijní společnosti rozhodnutí o registraci

Pokud jsou splněny zákonné podmínky pro registraci smlouvy o důchodovém spoření, Specializovaný finanční úřad rozhodne o zaregistrování smlouvy a vydá o tom písemné rozhodnutí o registraci, které zašle budoucímu účastníkovi důchodového spoření na kontaktní (korespondenční) adresu, kterou uvedl ve smlouvě o důchodovém spoření při jejím podpisu. Pokud budoucí účastník kontaktní (korespondenční) adresu1 při podpisu smlouvy neuvedl, je mu rozhodnutí o registraci zasláno na adresu místa jeho trvalého pobytu (je-li budoucí účastník cizinec, který má na území ČR pouze přechodný pobyt, pak je mu zasíláno na adresu místa jeho přechodného pobytu). Specializovaný finanční úřad zasílá současně toto rozhodnutí i penzijní společnosti.

Pokud si budoucí účastník poštovní zásilku obsahující rozhodnutí nevyzvedne do 10 dnů od vložení výzvy k vyzvednutí této zásilky do jeho poštovní schránky, nastává zákonná fikce, že bylo rozhodnutí tomuto budoucímu účastníkovi doručeno. Tedy v těchto případech rozhodnutí nabude právní moci a proces registrace je ukončen, i když si budoucí účastník dosud rozhodnutí fyzicky nepřevzal. Zásilka obsahující rozhodnutí je po uplynutí výše uvedené 10 denní lhůty zpravidla vhozena do poštovní schránky adresáta.

3. Rozhodnutí o registraci je doručeno budoucímu účastníkovi a penzijní společnosti – teprve doručením poslednímu z nich rozhodnutí nabude právní moci

Rozhodnutí dnem doručení poslednímu z jeho adresátů nabývá právní moci a tímto je proces registrace ukončen. Od tohoto dne již budoucí účastník důchodového spoření ani penzijní společnost nemohou od smlouvy o důchodovém spoření odstoupit, vypovědět ji, ani uzavřít dohodou o jejím skončení2.

Budoucí účastník se od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž rozhodnutí o registraci nabylo právní moci, stává účastníkem důchodového spoření.

Příklad:

Pokud rozhodnutí o registraci nabylo právní moci dne 5. dubna, stává se budoucí účastník účastníkem důchodového spoření od 1. května.

Datum nabytí právní moci se budoucí účastník dozví z „Oznámení o nabytí právní moci“, které mu Specializovaný finanční úřad automaticky zašle (viz další bod).

4. Specializovaný finanční úřad zasílá budoucímu účastníkovi a penzijní společnosti oznámení o nabytí právní moci

Specializovaný finanční úřad následně zašle budoucímu účastníkovi i penzijní společnosti „Oznámení o nabytí právní moci“. V tomto oznámení je uvedeno jak datum nabytí právní moci rozhodnutí, tak i datum nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí – tj. datum, od kterého se budoucí účastník stává účastníkem důchodového spoření (toto je tedy datum vzniku účasti na důchodovém spoření).

Na toto oznámení je třeba určitou dobu počkat, neboť Specializovaný finanční úřad jej může odeslat nejdříve poté, kdy již bylo rozhodnutí o registraci doručeno budoucímu účastníkovi i penzijní společnosti, a současně, kdy mu již byla provozovatelem poštovních služeb vrácena doručenka od zásilky obsahující rozhodnutí o registraci.

V praxi byla do začátku března roku 2013 účastníkům zasílána „Oznámení o nabytí účinnosti“ a od 6. března 2013 jsou zasílána oznámení nazvaná: „Oznámení o nabytí právní moci“. V obou případech se z nich účastník dozví potřebný údaj, kterým je datum účinnosti rozhodnutí o registraci (tj. datum vzniku účasti dané osoby na důchodovém spoření).

Specializovaný finanční úřad zasílá „Oznámení o nabytí právní moci“ (popř. dříve „Oznámení o nabytí účinnosti““ každému budoucímu účastníkovi zcela automaticky obyčejnou poštovní zásilkou na jeho adresu. Pokud by ovšem i přesto došlo k situaci, že by budoucí účastník žádné z uvedených Oznámení více jak 30 dní po převzetí rozhodnutí o registraci neobdržel, může zjistit datum nabytí právní moci a účinnosti jeho rozhodnutí o registraci přímo dotazem na Specializovaný finanční úřad (pro účel zjištění data nabytí právní moci rozhodnutí o registraci lze využít tel. linku: +420 220 364 545, připravte si k ruce Vaše rozhodnutí o registraci).

5. V tomto okamžiku je budoucí účastník důchodového spoření povinen oznámit datum vzniku účasti svému zaměstnavateli

Budoucí účastník oznámí datum vzniku účasti na důchodovém spoření (tj. datum účinnosti rozhodnutí o registraci) a další potřebné údaje svému zaměstnavateli tak, aby tyto skutečnosti mohl zaměstnavatel zohlednit při srážce pojistného. Teprve poté, kdy budoucí účastník obdržel kladné rozhodnutí o registraci a následně zná i datum nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí, je na místě, aby všechny tyto údaje oznámil svému zaměstnavateli.

Pro účely oznámení účasti na důchodovém spoření zaměstnavateli doporučujeme použít tiskopis: „Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření“ označený MFin 5544, který je dostupný na internetových stránkách Finanční správy ČR v liště „Rychlá navigace“, která se nachází na úvodní straně vpravo.

6. Den vzniku účasti konkrétní fyzické osoby na důchodovém spoření

Zaměstnanci:

Ode dne vzniku účasti osoby na důchodovém spoření musí za tohoto účastníka důchodového spoření jeho zaměstnavatel srážet a odvádět zálohy na pojistné na důchodové spoření příslušnému finančnímu úřadu. Odvod záloh provádí zaměstnavatel za každý kalendářní měsíc, a to vždy nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Příklad:

Pokud vznikne osobě účast na důchodovém spoření k 1. květnu, bude zaměstnavatel účastníkovi důchodového spoření poprvé zálohu na pojistné na důchodové spoření srážet a odvádět za měsíc květen v termínu do 20. června.

Svou účast na důchodovém spoření je však zaměstnavateli třeba oznámit s dostatečným předstihem, aby ji stihl včas promítnout do pravidelného hlášení finančnímu úřadu.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ):

Účastníci důchodového spoření, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými, neplatí zálohy na pojistné na důchodové spoření, mohou však již v průběhu roku 2013 ode dne vzniku účasti na důchodovém spoření hradit pojistné před datem splatnosti příslušnému finančnímu úřadu. Takto uhrazená částka (do limitu 100 000 Kč) bude bez ohledu na termín splatnosti pojistného převedena na příslušný účet důchodového spoření.

Poznámky:

  1. Pokud má budoucí účastník zřízenu datovou schránku fyzické osoby (nepodnikající) ve smyslu ust. § 3 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude mu doručováno do této datové schránky. To samé platí o doručování všech dalších písemností od Specializovaného finančního úřadu.
  2. Příslušný úkon (odstoupení od smlouvy atd.) učiněný před tímto datem je třeba adresovat přímo penzijní společnosti, nikoliv Specializovanému finančnímu úřadu, který není (ani nemůže být) účastníkem tohoto smluvního vztahu. Ohledně zániku smlouvy má pak penzijní společnost oznamovací povinnost vůči Specializovanému finančnímu úřadu.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme