Mapování technologických center s klíčovými technologiemi (tzv. KETs)

Evropská komise v rámci mapování přístupu malých a středních firem k tzv. Key Enabling Technologies (tzv. „klíčové umožňující technologie“ ) aktualizuje nástroj, který pomůže navázat spolupráci mezi poskytovateli technologických služeb a firmami.Cílem je zdokonalit přehled o technologických infrastrukturách, které jsou schopny poskytnout malým a středním podnikům služby a znalosti v oblasti tzv. Key Enabling Technologies a zároveň navrhnout mechanismy pro spolupráci mezi sebou navzájem, aby nabízely podnikům jednoduchý přístup ke kompletnímu sortimentu služeb. V této souvislosti se směřuje k podpoře přístupu formou tzv. one-stop-shops.

Mapa technologických center umožňuje malým a středním podnikům najít technologická centra, která jim pomohou inovovat prostřednictvím klíčových technologií. Centra jsou vybrána podle kritérií prokazujících jejich schopnost spolupracovat s malými a středními podniky na výzkumu a inovacích na trhu (TRL – technologická připravenost úrovně 3 až 8).

Key Enabling Technologies představují technologie náročné na znalosti s intenzivním výzkumem a vývojem a rychlými inovačními cykly, vyžadující vysoké kapitálové náklady a vysoce kvalifikovaná pracovní místa. Tyto technologie se uplatňují v nových produktech náročných na znalosti s vysokou přidanou hodnotou a jsou považovány za „základ“ pro zajištění ekonomického růstu, vytváření nových pracovních míst a posílení evropského hospodářství.

Obecná charakteristika Key Enabling Technologies (KETs):

 • Fotonika
  Průřezová technologie zahrnující generaci světla, jeho vedení, manipulaci se světlem, detekci světla, zesilování a využívání světla v aplikacích.
 • Mikro- a nanoelektronika
  Mikroelektronika je průřezovou technologií zahrnující polovodičové komponenty, vysoce miniaturizované elektronické subsystémy, včetně jejich integrace do větších systémů a produktů. Za nanoelektroniku jsou považovány všechny oblasti mikroelektroniky se strukturou na úrovni nanometrů.
 • Nanotechnologie
  Průřezové technologie pro struktury s rozměry od 1 do 100 nanometrů alespoň v jednom rozměru.
 • Průmyslové biotechnologie (též „bílé“ biotechnologie“)
  Technologie využívající mikroorganismy nebo enzymy pro průmyslové zpracování a výrobu bioproduktů v sektorech jako je chemický průmysl, materiálová výroba, energetika (biopaliva), potravinářství/výživa, zdravotní péče, textilní průmysl, papírenský průmysl apod.
 • Pokročilé materiály
  Široká oblast materiálů s obtížně definovatelnými hranicemi zahrnující pokročilé kovy, pokročilé syntetické polymery, pokročilou keramiku, nové kompozity, pokročilé biopolymery a další materiály.
 • Pokročilé výrobní technologie
  Výrobní systémy a související služby, procesy, provozy a zařízení pro ostatní KETs, zahrnující automatizaci, robotiku, měřicí systémy, zpracování signálu a informace, kontrolu výroby a další procesy.

Více se o Key Enabling Technologies v ČR můžete dozvědět například na stránkách Technologického centra AV ČR.

Autor článku: Barbora Vacátková.

• Oblasti podnikání: Biotechnologie | Nanotechnologie

Doporučujeme