Město Plzeň podpoří inovační firmy

Inovační firmy se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti mají i letos možnost podat žádost o dotaci, tzv. „podnikatelský voucher“, ve výši až 120 000 Kč. Ve výzvě jsou pro tento rok v rámci programu na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v  Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“ alokovány prostředky ve výši 1 000 000 Kč.  Žádosti o dotaci přijímá Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň od 1. září do 1. října 2020.

Plzeňské inovační vouchery 2020

Cílem programu „Plzeňské podnikatelské vouchery“ je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. V programu budou podpořeny pouze firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti.

Program je stimulem pro firmy k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací z Plzeňské metropolitní oblasti (např. Západočeskou univerzitou v Plzni, Univerzitou Karlovou, Lékařskou fakultou v Plzni, společností COMTES FHT a.s., Výzkumným a zkušebním ústavem Plzeň s.r.o. apod.) jako poskytovatelem znalostí a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. Díky ní mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Firmy a výzkumné organizace si při účasti v programu ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Podnikatelské subjekty mohou účastí v programu získat dotaci na nákup služeb, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity. 

Stejně jako v předchozích programech mohou malé a střední podniky získat dotaci ve výši až 75 % ceny služeb (velké podniky nejvýše 40 %). 

Maximální výše dotace je stanovena na 120 000 Kč. Avšak firmy, které využijí multioborových služeb, tj. komplexních služeb od výzkumných organizací, na kterých se budou podílet odborníci z různých oborů, například z různých výzkumných organizací nebo různých fakult, kateder či pracovišť, mají možnost požádat o dotaci až do výše 180 000. Kč.

Program myslí i na startupy – nové, začínající firmy, které chtějí začít spolupráci s výzkumnými organizacemi malými projekty. Minimální výše výdajů za služby je v programu nastavena na 32 000 Kč.

Služby výzkumných organizací, na které lze získat dotaci, mohou zahrnovat například měření, diagnostiku, testování, zkoušky či výpočty prováděné v souvislosti s projektem vývoje nebo zavádění nového produktu do výroby. Může se jednat také o návrh aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů nebo softwaru pro nové produkty či procesy, ale i o návrh designu nových výrobků a o další podobné služby spojené s inovačními aktivitami.

Pro firmy, které mají zájem o získání dotace na služby od výzkumných organizací, to prakticky znamená, že osloví některou z výzkumných organizací působících v Plzeňské metropolitní oblasti. Proberou s pracovníky univerzit nebo výzkumných ústavů své záměry a domluví se na tom, jaké služby potřebují. Jestliže má výzkumná organizace zájem o spolupráci, potřebné znalosti a kapacity pro požadovanou službu, zpracuje firmě nabídku poskytnutí služby. Firma pak připraví žádost o dotaci, kde popíše, jaké inovační aktivity plánuje a jaké výsledky od výzkumné organizace potřebuje. Tuto žádost spolu s nabídkou výzkumné organizace předloží do BIC Plzeň. (BIC Plzeň je pro program zprostředkujícím subjektem). 

Žádosti o dotaci lze předkládat od 1. 9. 2020 a příjem potrvá do 1. 10. 2020.  Do konce roku pak proběhne vyhodnocení žádostí a výběr žadatelů k podpoře. Pokud nebude postačovat alokace prostředků, jsou připravena kritéria, na základě kterých bude proveden výběr z podaných žádostí. Budou například preferovány malé nebo střední firmy před velkými, dále žadatelé, kteří mají sídlo či provozovnu přímo v Plzni, firmy, kterým doposud nebyla schválena dotace z programu voucherů, firmy založené v posledních letech (od r. 2016) apod. 

Možnost účasti v programu voucherů byla v minulých kolech firmami velmi dobře hodnocena, firmy vyzdvihují rozumnou administrativní zátěž. Vedla k rozvoji spolupráce s výzkumnými organizacemi. Většina firem úspěšně využila výsledky služeb od výzkumných organizací k vlastním inovacím. Téměř všechny firmy deklarovaly, že výsledky služeb pro ně budou mít měřitelný ekonomický efekt.

Veškeré dokumenty a informace k programu lze nalézt na stránkách:  www.bic.cz/vouchery, dokumenty potřebné pro podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 2020 na www.bic.cz/vouchery2020.

Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň pomohlo v předcházejících letech realizovat Plzeňské podnikatelské vouchery v celkové výši dotace téměř 7 mil. Kč. Firmy a výzkumné organizace v Plzeňské metropolitní oblasti mohly v předcházejících letech získat až 180 000 Kč na vzájemnou spolupráci. Z celkového počtu 75 podaných žádostí o dotaci bylo schváleno 54 žádostí, přičemž cena podpořených služeb přesáhla 11 mil. Kč.

• Teritorium: Plzeňský kraj
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme