Mezivládní dohody pomáhají obchodu Česka se zeměmi jihovýchodní Asie

Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN – Association of South East Asian Nations) je regionální mezinárodní organizace založená 8. srpna 1967, kdy se ministři zahraničních věcí pěti zemí – Filipín, Malajsie, Thajska, Indonésie a Singapuru – sešli v Bangkoku a podepsali tzv. Bangkockou deklaraci. Zakládající členové předpokládali další rozšíření organizace na všechny státy jihovýchodní Asie. V současnosti ASEAN sdružuje 10 zemí: Brunej, Filipíny, Indonésii, Kambodžu, Laos, Malajsii, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam. Za svůj cíl si organizace vytkla urychlit ekonomický růst, sociální pokrok, kulturní rozvoj a vzájemné vztahy svých členů s tím, že v současnosti spolupracuje i ve vojenskopolitické a mezinárodněpolitické oblasti.

Obrat zahraničního obchodu ČR se zeměmi ASEAN do konce roku 2015 dynamicky narůstal, přičemž dovoz je téměř pětkrát vyšší než vývoz.

V roce 2015 bylo ustaveno ASEAN ekonomické společenství (ASEAN Economic Community – AEC), což byl významný krok v regionální ekonomické integrační agendě ASEAN. Toto sdružení tak nabídlo možnosti spolupráce s trhem představujícím 2,6 bilionu amerických dolarů a přes 622 milionů obyvatel – což znamenalo třetí největší trh v Asii a sedmý největší na světě.

ASEAN – významný partner EU i Česka

Země ASEAN patří k významným obchodním partnerům České republiky. Obrat zahraničního obchodu ČR se zeměmi ASEAN do konce roku 2015 dynamicky narůstal, přičemž dovoz (102,5 mld. Kč) je téměř pětkrát vyšší než vývoz (22,9 mld. Kč), a v roce 2015 dosáhl hodnoty 5,08 miliardy dolarů. Tradičně největšími partnery jsou Thajsko, Singapur, Malajsie, Indonésie, Vietnam, Filipíny a v minulosti také Barma/Myanmar.

Základním smluvním dokumentem mezi EU a ASEAN je Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi ASEAN – ze dne 7. 3. 1980, která je v platnosti od 1. 10. 1980 a dnes se vztahuje na všechny členy ASEAN. Tento smluvní dokument obsahuje kromě obvyklých zásad obchodních styků (doložka nejvyšších výhod) také rámcovou úpravu rozvoje ekonomických vztahů. Od roku 2007 probíhá v obchodněpolitické oblasti mezi Evropskou komisí a členskými státy EU a ASEAN proces sjednávání dohod o volném obchodu. V roce 2015 činil vývoz EU do zemí ASEAN 83 mld. eur a dovoz 118,6 mld. eur.

Podrobnější záměry spolupráce v hospodářské oblasti mohou být předmětem bilaterálních dohod mezi členskými státy EU a členskými státy ASEAN, v našem případě dohody o hospodářské spolupráci. Tyto dohody obsahují jednak oblasti vzájemné spolupráce a jednak ustanovení o založení smíšeného ekonomického orgánu (výboru nebo komise). Česká republika má ze zemí ASEAN hospodářské dohody s Indonésií, Thajskem, Vietnamem a nově Barmou/Myanmarem. K podpisu je připravena také dohoda s Filipínami. Smíšený orgán je založen s Indonésií, Barmou/Myanmarem, Thajskem a Vietnamem.

V oblasti služeb hraje významnou roli turistika, kdy do zemí ASEAN každým rokem zavítají tisíce českých turistů. Ti přijíždějí do této oblasti nejen za kulturními památkami, ale i příjemně strávit zasloužené dny odpočinku. To se týká především Thajska, Vietnamu a Indonésie. Současně roste počet tamních turistů do České republiky, především v případě religiózních poutí Filipínců do Prahy za Pražským Jezulátkem.

Smíšené ekonomické orgány se zeměmi ASEAN, které byly založeny, zastřešuje na české straně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a jeho spolupředsedou je tak většinou náměstek ministra MPO ČR. Tyto orgány jsou jednou z nejvýznamnějších forem podpory exportu.

Sektory s největším potenciálem růstu

Z jednotlivých sektorů ekonomiky Indonésie mají největší růstový potenciál telekomunikace, energetika, průmyslová výroba a zpracování nerostných surovin. Telekomunikace, v zemi s více než 260 miliony obyvatel a rozkládající se na více než 17 tisících ostrovech, jsou klíčovým odvětvím. Český vývoz do Indonésie se v posledních letech vyvíjel relativně velmi dobře. V roce 2015 dosáhl vývoz objemu 3,2 mld. Kč a dovoz 6,7 mld. Kč. V českém exportu momentálně chybí vývoz zboží investičního charakteru, jehož realizace by významněji přispěla ke snížení záporného salda vzájemné obchodní bilance.

V listopadu roku 2007 byla v Jakartě podepsána bilaterální Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci, jejíž význam spočívá v intenzifikaci vzájemných obchodních vztahů a prohloubení průmyslové, technické a technologické spolupráce mezi oběma zeměmi.

Na základě této dohody se konalo již III. zasedání Česko-indonéského smíšeného hospodářského výboru v září 2016 v Praze. Jako perspektivní byly tímto výborem stanoveny: energetika, těžké strojírenství, metalurgie a zpracování kovů, těžební průmysl, doprava, automobilový průmysl, elektrická zařízení, těžba ropy a plynu, petrochemický a chemický průmysl, ochrana životního prostředí, zemědělství a zpracování zemědělských produktů, farmaceutický průmysl a zdravotnictví, obranný průmysl a stavebnictví, včetně stavebních materiálů.

Na závěr je nutno ještě dodat, že plánovaná návštěva ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka v Indonésii, která by se měla uskutečnit ve druhém pololetí tohoto roku, bude dalším mezníkem v rozvoji bilaterálních ekonomických vztahů.

Barma/Myanmar patří mezi nejméně rozvinuté země nejen ASEAN, ale i celého rozvojového světa. A to i přesto, že má značné nerostné bohatství a příhodné podmínky pro zemědělství. Význam země povyhlášení sankcí z důvodu nedemokratické vlády poklesl. V posledních letech však došlo v Barmě/Myanmaru k demokratickým vnitropolitickým změnám a sankce byly z velké části zrušeny. Tím došlo k nárůstu obchodu i mezi ČR a touto zemí ASEAN na hodnotu vývozu 71 mil. Kč a dovozu 247 mil. Kč. Dohoda o hospodářské spolupráci byla mezi ČR a Barmou/Myanmarem podepsána 20. 10. 2015 a první zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci se konalo již rok poté, 31. 10. 2016.

Komise vytipovala jako perspektivní obory spolupráce energetiku, strojírenství, zemědělství a potravinářský průmysl, textilní strojírenství, těžební průmysl, těžbu plynu, petrochemický a chemický průmysl, ochranu životního prostředí, dopravu, automobilový průmysl a zdravotnictví.

Thajsko je ekonomicky stabilní, exportně výrazně orientovaná země s odpovídající úrovní domácí poptávky. Thajská ekonomika má dostatek přírodních zdrojů a pracovní síly, dobrou infrastrukturu a moderní dopravní kapacitu. Thajsko patří mezi nejvýznamnější destinace českého exportu v uskupení ASEAN. V roce 2015 český export podle českých statistik dosáhl hodnoty čtyři mld. Kč (elektronika, průmyslové zboží, sklo, potraviny). V dovozu bylo dosaženo hodnoty 29,5 mld. Kč (především elektronika a díly, optika, potraviny, oděvy, stroje a další).

V kontextu výše uvedeného bude účelné zaměřit pozornost podnikatelských kruhů na následující sektory: energetika, dopravní infrastruktura, environmentální technologie, vodní hospodářství, automobilový průmysl, strojírenství, zdravotnictví, obranný a letecký průmysl. Potenciál je možné spatřovat především v rámci kooperačních projektů s thajskými partnery jak na domácím trhu, tak v blízkém zahraničí (Laos, Myanmar). Jedná se o projekty v oblasti, kde české firmy mají ve světě s výstavbou a provozem bohaté zkušenosti.

Česká republika má s Thajskem uzavřenou mezivládní Dohodu o hospodářské spolupráci (podepsanou v lednu 2013). Z dohody vyplývá i ustavení Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci. Její druhé zasedání proběhne v květnu 2017 v Bangkoku za účasti podnikatelů. Během zasedání budou mít české firmy možnost navázat nové kontakty, získat informace o možnostech zapojení do projektů v Thajsku a v okolních zemích.

V případě Vietnamu jde v poslední době o rychle rostoucí ekonomiku jihovýchodní Asie. Vláda se snaží o zavádění ekonomických reforem se zachováním vlády jedné strany. Vietnam je tradičním partnerem České republiky a významnou roli hraje vietnamská menšina v Česku, čítající přes 60 tisíc obyvatel. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČR a Vietnamem byla uzavřena již 13. 9. 2005. V roce 2015 činil český vývoz do Vietnamu 2,4 miliardy korun a dovoz 16,5 miliardy korun.

Také s Vietnamem se konalo zasedání Smíšené komise pro ekonomickou spolupráci loni, a to 11. až 13. července 2016. Jako významné obory spolupráce komise vytyčila energetiku, těžké strojírenství, těžební průmysl, dopravu, automobilovýprůmysl, elektroniku, průmysl ropy a plynu, petrochemický a chemický průmysl, ochranu životního prostředí, textilní strojírenství, zpracování zemědělských surovin a potravinářský průmysl, zdravotnictví a farmaceutický průmysl.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Petr Kulovaný, vedoucí oddělení Afriky, Asie a Austrálie, Odbor zahraničně ekonomických politik II MPO.

Doporučujeme