Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu Světové banky o business angels v ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu Světové banky o business angels v ČR. Business angels jsou privátní investoři, kteří investují svůj čas a kapitál do společností v počáteční fázi rozvoje, zejména do tzv. start-upů.

Publikovaná zpráva nepřímo navazuje na Zprávu Světové banky o kapitálovém trhu v ČR, která byla publikovaná 2. října 2017.

Obě tyto zprávy byly financovány Evropskou komisí v rámci Programu na podporu strukturálních reforem (SRSP, Structural Reform Support Programme, upraveno v nařízení EU č. 2017/825). Ministerstvo financí bude usilovat o další čerpání prostředků z tohoto programu, které by umožnilo realizaci doporučení obsažených ve zprávě o business angels.

Zpráva Světové banky ve své analytické části popisuje a porovnává se zahraničím současný stav business angels v ČR, zejména jejich způsob a preference investování, sdružování do asociací, regulatorní podmínky a formuluje doporučení pro zlepšení investičního prostředí business angels, mezi které patří mj. vytvoření národní asociace business angels či vytváření speciálních fondů investování do start-upů.

Mezi hlavní zjištění obsažené ve zprávě patří skutečnost, že v ČR stále existuje velká rezerva v oblasti investic do start-upů, kterým dominuje relativně malá skupina vysoce bohatých fyzických osob. Tito investoři investují převážně jednotlivě, a to buď napřímo do společností nebo prostřednictvím soukromého fondu či rodinných firem.

V ČR v současnosti nedochází ke společným investicím několika business angels dohromady a struktura a organizace tohoto fenoménu stále nedosahuje žádoucí úrovně. Přesto, že se na našem území uskutečnilo několik úspěšných transakcí do start-upů, jsou de facto koncentrovány pouze na území Prahy a Brna a omezují se pouze do několika málo sektorů, především do informačních a komunikačních technologií (ICT). Světová banka o této zprávě referovala na svém blogu.

Kromě vlastní zprávy zveřejňuje MF shrnutí pro manažery, prezentaci ke zprávě a překlad doporučení do českého jazyka. Případné připomínky ke zprávě lze posílat na adresu ales.kralik@mfcr.cz.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme