Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo systém pro sběr projektových záměrů

Informační systém projektových záměrů (ISPZ) bude centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé ČR a stane se základnou pro projekty Národního investičního plánu, ale i projekty menšího rázu.

Prostřednictvím těchto dat má dojít také k efektivnějšímu zacílení dotačních titulů.

„Vznikne tím jedinečný zdroj informací pro veřejnou správu, který bude využíván nejen současnou ale i budoucí vládou, ústředními orgány státní správy nebo kraji a obcemi. Stát potřebuje dlouhodobou vizi, která se musí opírat o investiční potřeby území. Nashromážděné informace poslouží k průběžné aktualizaci Národního investičního plánu, efektivnějšímu zacílení dotačních titulů, formulaci investičních priorit, cílů a definování strategických plánů a dají jasný cíl zdrojům, které např. přicházejí z EU,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Informační systém je primárně určen pro sběr projektových záměrů obcí, krajů a jimi zřizovaných organizací či orgánů státní správy aj. Vkládat své projektové záměry může kdokoliv, mj. i jakýkoliv ekonomický subjekt či fyzický osoba. Systém poskytne ve zjednodušené podobě informace také široké veřejnosti formou open dat. Takže se i běžný občan z databáze dozví, že se v jeho městě plánuje nový depozitář, cyklistický velodrom, požární stanice nebo rozšíření stávajících sociálních služeb.

Uživatelsky je webový informační systém jednoduchý a přehledný, město, kraj či organizační složka státu uvidí také seznam “vlastních” projektových, záměrů. Stát bude pomocí informačního systému projektových záměrů monitorovat absorpční kapacitu a připravenost projektů zanesených v databázi. Tento rozsáhlý zdroj informací poslouží pro efektivní nastavení regionální politiky nebo pomůže odhalit oblasti, které v současné době dotační podporu nemají, ale jsou v území velmi žádané a potřebné. Klíčové projekty budou využívány i pro účely sestavování Národního investičního plánu, Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje a dalších strategických dokumentů na národní i místní úrovni.

Správu krajských databází projektových záměrů budou vykonávat sekretariáty regionálních stálých konferencí a hl. město Praha. Jejich úlohou bude především komunikace s uživateli, aktualizace, revize a kontrola úplnosti či obsahu dat. Přístupem k datům z krajských databází získají informace o potřebách území, které mohou promítnout do tvorby strategických dokumentů rozvoje kraje, regionálních analýz a akčních plánu nebo nastavení krajských dotačních programů. ,,Jistý potenciál je zde v budoucnu i v aplikování benchmarkingu např. mezi jednotlivými kraji, které se mohou mezi sebou inspirovat a učit v oblasti plánování investic a přípravě strategických projektů,” dodává ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Informační systém nabídne do budoucna mnoho možností pro další využití. Zatím je jeho perspektiva především jako vstup do regionálních analýz, při určování rozvojového potenciálu území, modelování scénářů vývoje a k identifikaci investičních priorit státu. Systém by měl být v budoucnu propojen s jednotlivými dotačními tituly a včas upozornit na vyhlášenou výzvu, jež odpovídá danému projektovému záměru.

Více na webu www.projektovezamery.cz

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme