Ministerstvo zahraničních věcí posílí podporu ekonomické diplomacie

Světová ekonomika je v současnosti silně zasažená pandemií koronaviru. Opatření, která byla přijata proti jejímu šíření, postupně ochromila dodavatelské řetězce, znemožnila pohyb zboží a téměř zastavila zahraniční obchod. Propad ekonomických aktivit se nevyhnul ani České republice, kde export do 50 nejvýznamnějších destinací poklesl v dubnu letošního roku o 35 %.

Podle Světové obchodní organizace by výhledově za rok 2020 mohl celosvětový zahraniční obchod poklesnout o 13–32 %. V roce 2021 se navíc předpokládá, že se ve světové ekonomice projeví antiglobalizační tendence, kdy se státy budou snažit o lokalizaci obchodu a výroby. Tyto trendy by pak neblaze zasáhly i Českou republiku, která je ekonomicky otevřenou zemí zapojenou do globálních obchodních řetězců.  

V reakci na tento očekávaný vývoj česká vláda schválila tzv. Rekonstrukční balíček Ministerstva zahraničních věcí, který navyšuje finanční podporu ekonomické diplomacii mezi lety 2021 a 2023 z 200 na 300 milionů Kč. Balíček obsahuje celou řadu opatření, která by měla českým exportním firmám pomoci překlenout krizové období a posílit jejich přítomnost na zahraničních trzích.

Ministerstvo zahraničních věcí klade v koncepci důraz na rozvoj stávajících nástrojů podpory ekonomické diplomacie (projekty PROPED a PROPEA), na zajištění informací o aktuálních obchodních příležitostech a na zvýšení expertní kapacity zastupitelských úřadů.

Klíčovým nástrojem MZV pro podporu českého exportu jsou tzv. projekty ekonomické diplomacie PROPED, které formou semináře, incomingové mise či účasti na veletrhu zjednodušují vstup českých firem na zahraniční trh. Vzhledem ke ztíženým možnostem cestování se v následujícím období budou pro tyto účely více využívat on-line platformy. Projekty PROPED byly v roce 2019 doplněné také nástrojem na podporu ekonomických aktivit PROPEA, který se více zaměřuje na obtížné a potenciálně rizikové obchodní destinace a který využívá služeb místních expertů.

Paralelně s ním pak Ministerstvo zahraničních věcí plánuje spustit program PROPEA+, který bude více specializován na konkrétní obory a komplexnější služby. Prostřednictvím externích dodavatelů tak budou zastupitelské úřady moci firmám nabídnout pomoc například se zajištěním certifikací pro prodej zboží, registraci dovozu nebo při zpracování žádostí o podpůrné tituly. MZV plánuje, že celkově navýší do roku 2023 dotaci na chod všech těchto tří programů ze 100 na 140 milionů Kč.

V souvislosti s dopadem pandemie koronaviru se také očekává, že v ostatních státech dojde ke značné změně poptávky a přehodnocení prioritních sektorů. Tyto nové oblasti pravděpodobně nebudou přímo svázány jen s bojem proti pandemii (zdravotnická technika), ale budou se dotýkat projektů, které mají potenci přispět k celkovému oživení ekonomiky (digitální ekonomika, infrastruktura). 

Jako další pilíř podpory ekonomické diplomacie proto Ministerstvo zahraničních věcí stanovilo informování o aktuálních obchodních příležitostech v jednotlivých sektorech. Za tímto účelem bude MZV každoročně vytvářet ve spolupráci s akademickým sektorem a podnikatelskými asociacemi sektorové regionální analýzy. V létě tohoto roku pak vznikne celkový přehled s informacemi o obchodních příležitostech a ekonomické v situaci v daných zemích.

České zastupitelské úřady plánují také posílit své služby při vyhledávání a ověřování místních obchodních partnerů. Následkem pandemie lze očekávat, že v některých zemích dojde ke zvýšení role státu a tedy i k větší potřebě asistence při jednání ve formátu B2G. České firmy mají nyní také značně omezené možnosti přeshraničního osobního kontaktu. Ambasády proto budou ve zvýšené míře ověřovat místní partnery a jejich aktuální hospodářskou situaci, která se mohla během pandemie rapidně změnit.

K zajištění všech těchto služeb chystá MZV navýšit kapacitu místních expertů, kteří působí na ekonomickém úseku ambasád. Jejich počet by se do roku 2022 měl zvýšit téměř dvojnásobně na celkový stav 120. Nově by na vybraných zastupitelských úřadech měli být zaměstnáni také sektorově zaměření odborníci, kteří by měli pomáhat s vyhledáváním nových příležitostí ve zdravotnictví, zemědělství, energetice, vědě a výzkumu či digitální agendě. V rámci Rekonstrukčního balíčku se celková dotace na expertní místní síly navýší ze 100 milionů v roce 2021 na 160 milionů v roce 2023.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme