Ministryně Nováková předsedala 11. zasedání Řídícího výboru pro implementaci Exportní strategie ČR

Dne 30. listopadu 2018 proběhlo 11. zasedání Řídící výbor pro implementaci Exportní strategie (ŘVES), na kterém ministryně průmyslu a obchodu představila nejnovější aktivity. ŘVES se zabývá především strategickými a koncepčními otázkami podpory exportu, jakož i horizontální spoluprací orgánů státní správy při naplňování cílů stanovených vládou ČR.Předsedou ŘVES je ministryně průmyslu a obchodu, členy jsou zástupci příslušných resortů (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo místního rozvoje) a podnikatelských reprezentací a odborových svazů (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Komora pro hospodářské styky se SNS, Českomoravská konfederace odborových svazů, Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů ČR). ŘVES je odpovědný vládě ČR, které ministr průmyslu a obchodu každoročně předkládá zprávu o plnění Exportní strategie.

Cílem představených aktivit jsou zefektivnění systému podpory českých exportérů, tedy v širším pojetí proexportní politiky udržení vysoké míry konkurenceschopnosti českých firem, zlepšení přístupu průmyslových podniků k oblastem výzkumu a aplikovanému vývoji a jejich úspěšnější komercionalizace nebo maximální využívání globálních obchodních příležitostí a rozvíjení spolupráce jak mezi jednotlivými resorty vlády, tak s dalšími subjekty z řad podnikatelských reprezentací a odborů.

Hlavními body jednání ŘVES byly:

  • slučování agentur CzechTrade a CzechInvest,
  • Tým Česko a další kroky k efektivnější spolupráci,
  • vznik Rady pro podporu exportu a investic.

Po vzoru vyspělých zemí je cílem vytvořit osu mezi aplikovaným výzkumem, přes rozvoj inovativního podnikání, chytré investice až po expanzi českých firem do zahraničí, tedy tzv. internacionalizaci. Toho lze dosáhnout transformací a integrací agentur CzechTrade a CzechInvest a vytvořením přívětivého ekosystému horizontálních vazeb v podobě Týmu Česko. Zatímco orientace agentury CzechTrade zůstává i nadále stejná, agentura CzechInvest mění svou orientaci od obecných zahraničních investic a měla by hrát klíčovou roli při podpoře rozvoje domácích firem.

K tomu, aby byl řetězec proexportních služeb státu ve všech fázích podnikání úplný, nelze vynechat ani aplikovaný výzkum jako předvoj inovací a financování a pojišťování rozvoje podnikání a expanze na zahraniční trhy. Model integrované agentury je tak doplněn o druhý stupeň, tedy úzkou spolupráci mezi státními institucemi. Za tímto účelem vznikla platforma Tým Česko. Kromě agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism ji tvoří TA ČR, ČMZRB, ČEB a EGAP.

Nový model řízení systému podpory exportu má v novém formátu představovat Rada vlády pro podporu exportu a investic, řízená předsedou vlády ČR.

Dalším bodem jednání bylo představení Teritoriálních strategií MPO, pomocí nichž chce resort průmyslu a obchodu zajistit koordinaci působení a využívání jednotlivých nástrojů podpory exportu a ekonomické diplomacie v daném teritoriu a tím docílit jejich návazností a tím systematicky usnadňovat expanzi našich exportérů do zahraničí.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme