Možnosti vstupu na území Kazachstánu za účelem obchodu či řešení obchodních záležitostí

Pravidla pro vstup do Kazachstánu určují státní orgány Republiky Kazachstán a směrodatným zdrojem s aktuálními informacemi je Velvyslanectví Kazachstánu v Praze. Zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty uvádí poznatky k procesu získání povolení pro vjezd na území Kazachstánu podle stavu k 9. 6. 2021.

Vzhledem k neustále se měnící epidemiologické situaci a s tím souvisejícími průběžnými úpravami pravidel vůči cizincům, tak i pravidel pro pohyb na území Kazachstánu doporučujeme, aby si zájemci o cestu do Kazachstánu zjistili aktuální stav, a to na Velvyslanectví Kazachstánu v Praze, případně se podívali na webové stránky Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu.

V návaznosti na epidemii covidu-19 a obavám o zavlečení nákazy do země přijal Kazachstán řadu omezení týkajících se vstupu cizích státních příslušníků do země. Platnost těchto omezení je často prodlužována, v případě zrušení bezvízového styku do 31. 12. 2021. Kazachstán zavedl pro občany 57 zemí, s nimiž měl dříve bezvízový styk, vízovou povinnost, která se vztahuje také na Českou republiku. Získání víza na Velvyslanectví Kazachstánu v Praze je však posledním krokem v celém procesu. Přestože celá věc může vypadat složitě, systém zpracování žádostí se v poslední době ustálil a funguje podle zaužívané šablony.

Doporučujeme však vyvarovat se možným chybám, které jsou zmíněny v následujícím textu v přehledu kladených dotazů a pracovníci CzechTrade Almaty se s nimi v současné době setkali.

Postup pro získání povolení vstupu na území Kazachstánu

1. krok – koncepce žádosti

Břemeno celého procesu leží z převážné části na kazašském subjektu. Žádost o povolení k vjezdu podává prakticky výhradně kazašská podnikající právnická osoba, fyzická osoba nemůže cizího státního příslušníka za účelem obchodu do země pozvat. Vstup do země je třeba náležitě zdůvodnit, proč je nutné cestu realizovat. Příkladem může být dodávka českého zařízení a cesta zahraničních techniků za účelem instalace.

Dalším příkladem je realizace obchodního záměru významného charakteru. Bohužel definice „významný charakter“ není v tomto případě přesně definována, je tedy na zvoucí firmě, jak důkladně se jí podaří nutnost cesty zdůvodnit. Obecně však lze říct, že realizace větších projektů, za jejímž účelem české firmy do Kazachstánu cestují (např. rekonstrukce elektrárny, dodávky technologií do petrochemie, zdravotnické technologie apod.), jsou schvalovány bez problémů.

2. krok – zpracování a odsouhlasení žádosti

Žádost podává kazašský subjekt přes elektronický portál egov.kz a adresuje jej kanceláři administrace oblasti („Аппарат акима“), ve které má kazašský subjekt své sídlo. V žádosti uvádí důvod cesty, jména cestujících, údaje z pasu, předpokládané datum příjezdu do země a kopie pasu všech cestujících.

Po odsouhlasení předává administrace oblasti žádost za tímto účelem zřízené Meziresortní komisi při předsedovi vlády Kazachstánu („Межведомственная комиссия под председательством Премьер-Министра РК“ nebo také zkráceně „МВК“). Pokud je žádost schválena, obdrží žadatel písemné vyrozumění s číslem jednacím a datem schválení. Celý proces od podání žádosti do obdržení rozhodnutí trvá různě, ne však déle než 1,5 měsíce.

3. krok – pozvání k návštěvě Kazachstánu za účelem vyřízení víza

Po obdržení souhlasu meziresortní komise kazašský subjekt navštíví místně příslušné oddělení Imigrační policie („Отдел миграционной полиции УП“), kde vyplní formulář žádosti, předloží souhlas MVK, kopii pasu cestujících, případně další podpůrné dokumenty dle požadavku oddělení. Následně je ze strany policie žádost zpracována a vydáno referenční číslo žadatele. Doba vyřízení žádosti na migrační policii činí 1 týden.

4. krok – návštěva Velvyslanectví Kazachstánu v Praze

Spolu s referenčním číslem vyplní žadatel žádost o podání víza a zaplatí příslušný poplatek. Kategorií víza je „obchodní“ (деловая) a vydává se zpravidla jako jedno-vstupové s platností 90 dní a povolenou dobou pobytu 30 dní. Doporučujeme se na podání žádosti předem objednat. Mějte taktéž na paměti, že typ víza a doba platnosti bude totožná s dobou platnosti, kterou pro Vás žádal kazašský partner při podání žádosti na Imigrační policii a není možné ji při podání žádosti na ambasádě v Praze už nijak změnit.

5. krok – cesta do Kazachstánu

Cestovat do Kazachstánu je v současnosti možné, avšak frekvence spojení není tak častá jako v minulosti. Při registraci na let je třeba ukázat kromě platného víza také potvrzující dopis MVK o schválení cesty a negativní PCR test s datem vydání ne starším než 72 hodin od času příletu do Kazachstánu. Tyto požadavky platí i při překročení hranice v rámci železniční a silniční dopravy a v současné situaci se bohužel vztahují i na šoféry nákladní silniční dopravy.

V přestupním bodě, odkud bude cesta do Kazachstánu uskutečněna (v současnosti žádné přímé spojení mezi ČR a Kazachstánem není), jsou dokumenty opět důkladně prověřeny a zástupce letecké společnosti před nástupem do letadla komunikuje se zástupcem v místě příletu do Kazachstánu. Ten ve spolupráci s Pohraniční službou („Погранслужба КНБ RK“) kontroluje, zda-li má osoba platné povolení k vjezdu. Následně je cestujícímu umožněn nástup do letadla. Po příletu do Kazachstánu zde může osoba pobývat v souladu s délkou uvedenou ve vízu.

Níže je uveden přehled často kladených dotazů ze strany českých firem, se kterými se kancelář CzechTrade v Almaty setkává. V případě dodatečných dotazů kontaktujte zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty.

Zpět na začátek

Upozornění

Povolení k vjezdu vydané kazašskou meziresortní komisí je standardně vydáváno jako 1-vstupové. Pokud je povolení vydáno na více vstupů, musí to být v textu explicitně uvedeno. Pokud v protokolu ze zasedání komise (přesněji řečeno v příloze k tomuto protokolu) není uvedeno, že se jedná o vícenásobný vstup, pak i přesto, že Vám bude na základě žádosti kazašského partnera vydáno kazašské vícevstupové vízum na dobu např. půl roku (setkáváme se s takovými případy),  pak Vám 2. vstup do země nebude umožněn (přestože je vízum platné a bylo vydáno na neomezený počet vstupů) a v případě příletu do Kazachstánu Vám bude odmítnut vstup do země s následnou deportací. Pro opakovaný vjezd do země za Vás v uvedeném případu musí kazašský partner znovu žádat meziresortní komisi o příslušný souhlas.

Často kladené dotazy

Chceme vyslat do Kazachstánu zaměstnance s ruským či ukrajinským pasem. Je nutné pro tyto osoby taktéž vyřizovat vízum?

Zavedení vízové povinnosti ze strany Kazachstánu se netýká zemí SNS, kteří vízum za účelem obchodní návštěvy nepotřebují. Mezi tyto země patří např. Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko atd. Pokud bude do Kazachstánu cestovat státní příslušník této země, krok 3 a 4 se na něj nevztahuje. Souhlas se vstupem do země vydaný MVK však zůstává v platnosti a je nutné jej pro dané osoby taktéž získat. Souhlas s vjezdem však není požadován od státních příslušníků, s nimiž má Kazachstán obnoveno přímé letecké spojení. Sem patří jak Rusko, tak i Ukrajina. Občané těchto zemí můžou do země přicestovat kdykoliv bez jakýchkoliv obtíží, avšak pouze letecky. Při cestě přes pozemní hranici je však nutný souhlas MVK i pro občany Ruska či Ukrajiny.

Máme zaměstnance ze Slovenska, může podat žádost o vízum na Velvyslanectví Kazachstánu v Praze?

Ano, je to možné, avšak je nutné toto uvést v pozvání na imigrační policii. Toto platí pro jakéhokoliv státního občana s vízovou povinností, je to však třeba uvést ze strany kazašského partnera.

Mám platné roční vízum do Kazachstánu udělené v minulosti. Je nutné vyřídit nové vízum?

Není, avšak je potřeba získat souhlas se vstupem do země. Tzn. krok 3 a 4 není relevantní, avšak souhlas MVK zůstává v platnosti. Přestože je vízum vícevstupní, na každý jednotlivý vstup je třeba žádat o souhlas (pokud nemáte ze strany MVK udělen explicitní souhlas na mnohonásobný vjezd).

Je rozdíl mezi oblastmi Kazachstánu, kam se bude cestovat s ohledem na náročnost celého procesu?

Princip a legislativní rámec se vztahuje na celé teritorium Kazachstánu bez rozdílu, avšak doba vyřízení se může mírně odlišovat. Taktéž vstřícnost příslušných administrací, odesílajících žádost ke schválení MVK, bývá různá. Pro pohyb mezi jednotlivými oblastmi Kazachstánu je nutné brát na vědomí, že realizace epidemiologických opatření je v rukách vedení jednotlivých krajů a situace se tak může výrazně lišit. Současně v případě zhoršení situace v některém z krajů dochází k výraznému omezení leteckých a železničních spojení dané oblasti se zbytkem země a může dojít i k omezení individuální dopravy, respektive podmínění vjezdu/výjezdu z kraje prokázáním odůvodněnosti dané cesty.

Máme udělený souhlas a vyřízená víza, změnil se nám však let a přiletíme v jiném datu přes jiný pohraniční bod. Budeme moci do Kazachstánu vstoupit?

Můžete do země vstoupit kdykoliv v průběhu platnosti uděleného víza a souhlasu ke vstupu do země přes jakýkoliv pohraniční bod.

Chceme do Kazachstánu cestovat ze sousedního Kyrgyzstánu. Můžeme hranici překročit i „po zemi“ anebo je nutné cestovat letecky?

Pokud máte udělen souhlas MVK se vstupem do země, můžete k cestě do Kazachstánu využít jakýkoliv pohraniční bod, včetně pozemních hranic.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty

Zpět na začátek

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme