MPO: Podpoříme modernizaci průmyslu

Nové technologie budou mít výrazný dopad na tuzemský průmysl. Ministerstvo chce sektoru aktivně pomáhat, aby přechod na principy tzv. Průmyslu 4.0 zvládl co nejlépe.Vsoučasné době si díky progresivnímu vývoji v oblasti kybernetiky a masivnímu rozvoji informačních a komunikačních technologií nelze nevšimnout rodící se transformace průmyslu, který vstupuje do nové éry produkční výroby. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) velice pečlivě sleduje tento probíhající trend a je si hluboce vědomo toho, jak zásadní dopad bude mít vliv nových technologií na průmyslovou základnu v ČR. Jde mimo jiné o analýzu velkých dat, cloud computing, autonomní roboty, umělou inteligenci, aditivní výrobu, internet věcí (IoT) atd. Proto dlouhodobě podporujeme investice do modernizace českého průmyslu.

Pobídky? Jen vybraným

MPO chystá několik kroků, které by měly významně pozitivně ovlivnit celý ekosystém podporující hospodářský růst v ČR. Tím prvním a zásadním je změna systému investičních pobídek, které budou poskytovány pouze pro projekty naplňující definice vysoké přidané hodnoty.

Dalším pozitivním krokem je bližší kooperace více institucí v rámci takzvaného Týmu Česko, který má poskytnout našim podnikatelům komplexní servis od vývoje až po uplatnění produktu na zahraničních trzích. Za MPO v této oblasti blízce spolupracují agentury CzechInvest a CzechTrade s perspektivou jejich postupné fúze. Využíváme tak na maximum synergických efektů fungování těchto institucí.

Důraz na konkurenceschopnost

V oblasti přímé podpory výzkumu a inovací v podnicích MPO aktuálně připravuje nové nástroje. Návazně na běžící program Trio, v němž byly 12. dubna vyhlášeny výsledky poslední veřejné soutěže na výběr výzkumných projektů k podpoře, připravilo MPO nový program Trend, který byl předložen vládě k projednání. Trend je programem výzkumu a vývoje pro potřeby podnikatelské sféry a jeho hlavním cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Trend je programem výzkumu a vývoje pro potřeby podnikatelské sféry a jeho hlavním cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Toho bude dosaženo především prostřednictvím podpory projektů výzkumu a vývoje zaměřených na co nejčastější využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0. Podporovány budou projekty pro rozvoj v oblastech technologických znalostních domén: výrobních technologií, jako jsou pokročilé materiály, nanotechnologie či biotechnologie, dále digitálních technologií typu mikroelektroniky a umělé inteligence a také kybernetických technologií.

Téměř miliarda

Financování programu je plánováno na období 2020–2027, ze státního rozpočtu bude alokováno 9,7 miliardy korun. Veřejné soutěže na výběr projektů do programu budou vyhlašovány každoročně v letech 2019–2023. Projekty budou řešit podniky samy nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a vysokými školami. Implementaci programu má na starost Technologická agentura ČR ve spolupráci s MPO. Vyhlášení první veřejné soutěže je připraveno na květen 2019.

Vedle toho MPO připravuje zcela nový projekt na podporu inovací. Program s pracovním názvem The Country for Future vychází z nově schválené Inovační strategie České republiky 2019–2030 a naplňuje zejména opatření uvedená v pilířích Národní startup a spin-off prostředí, Digitální stát, výroba a služby a Chytré investice. Jeho úkolem je rozvoj několika částí inovačního systému v ČR se zaměřením především na vznik a rozvoj inovativních firem a také na podporu vzniku a rozvoje tzv. inovačních hubů zejména v digitální oblasti.

Program bude umožňovat i synergické a komplementární aktivity k připravovanému evropskému programu Digital Europe. V neposlední řadě se zaměří na zavádění inovací v malých a středních podnicích v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví. Jeho nástrojem bude podpora zavádění výsledků výzkumných projektů do podnikové praxe, a to především technologických řešení v oblasti automatizace, robotizace a umělé inteligence.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Petr Očko, náměstek ministryně průmyslu a obchodu Sekce digitalizace a inovací.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme