Na úspory energií a další inovace dostali loni podnikatelé podporu přes 10 miliard korun

API loni v dotačních programech OP PIK zprostředkovala podnikatelům přes 10 miliard korun. Čerpání dotační podpory bude pokračovat až do konce roku 2023.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), v roce 2021 vyřídila přes 3,2 tisíce žádostí o platbu ve schválených dotačních projektech. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, řídící orgán OP PIK, tak předala k proplacení na účty českých firem přes 10 miliard korun.

Největší objem dotační podpory z OP PIK čerpali podnikatelé v programech Inovace, Aplikace a Úspory energie. Novinkou bylo letos vyhlášení výzvy v programu Nemovitosti – Pomoc po tornádu v reakci na zásah tornáda na jižní Moravě. Největší zájem měli podnikatelé o výzvu v programu ICT a sdílené služby – Digitální podnik na podporu digitalizace.

Letos má podpora překročit 12 miliard

Podpora podnikání z OP PIK je zacílena přednostně na malé a střední podniky (MSP). API pro tento program zajišťuje veškeré aktivity spojené s administrací projektů v průběhu celého projektového cyklu, a to zejména hodnocení projektů z hlediska kritérií přijatelnosti a splnění formálních náležitostí, kontrolu velikosti MSP, kontrolu výběrových řízení podle pravidel pro výběr dodavatele, administraci žádostí o platbu, monitorování projektů v době realizace a udržitelnosti.

Nedílnou součástí dalších aktivit je komunikace s žadateli a příjemci, jejich podpora a konzultační servis. „V roce 2021 se nám i přes komplikace, které s sebou přinesla koronavirová krize, podařilo splnit nastavený cíl 10 miliard korun v plánu čerpání. Rád bych proto poděkoval všem zaměstnancům API za jejich pracovní nasazení a žadatelům za důvěru a spolupráci,“ komentuje úspěšně splněný cíl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Administrace projektů v OP PIK bude pokračovat až do konce roku 2023. Pro letošní rok máme nastavený cíl čerpání na 12 miliard korun. Abychom tento cíl splnili a zachovali přijatelné lhůty proplacení žádostí o platbu, zapojíme do administrace plateb větší množství stávajících zaměstnanců API. Kromě toho se už připravujeme na start nového Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK).“

Stamiliony jdou na pomoc podnikatelům postiženým tornádem

V roce 2021 čerpali podnikatelé největší objem dotační podpory v programu Inovace určeném pro produktové, procesní, organizační a marketingové inovace a na ochranu práv průmyslového vlastnictví, a to 2,5 miliardy korun. Druhý největší obnos, přes 2 miliardy korun, čerpali v programu Aplikace, jenž podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Na třetím místě je program Úspory energie, který českým firmám poskytl finanční podporu v celkovém objemu přes 1,2 miliardy korun na snížení energetické náročnosti provozu.

Letošní novinkou byla v reakci na škody způsobené tornádem na jižní Moravě výzva Pomoc po tornádu v programu Nemovitosti. API v ní přijímala žádosti od 16. srpna do konce roku. Na pomoc podnikatelům ze zasažených oblastí v ní bylo připraveno 500 milionů korun. Podáno bylo 16 žádostí o dotace v hodnotě necelých 260 milionů korun. Ve schválených projektech už bylo proplaceno přes 17 milionů korun.

Největší zájem je o digitalizaci

Největší zájem měli loni podnikatelé o výzvu na podporu digitalizace Digitální podnik v programu ICT a sdílené služby. API v ní přijímala žádosti o dotace od 15. srpna do 1. října 2021. Podáno bylo 256 žádostí o dotace v hodnotě přes 750 milionů korun, čímž se převýšila plánovaná alokace výzvy 300 milionů korun o více než dvojnásobek.

OP PIK od začátku svého programového období, od roku 2014 do konce roku 2021, podpořil téměř 13 tisíc projektů. API se za tu dobu podílela na vyhlášení 148 výzev, vyřídila přes 27 tisíc žádostí o dotační podporu a předala Ministerstvu průmyslu a obchodu, řídícímu orgánu OP PIK, téměř 16 tisíc žádostí o platbu v hodnotě téměř 44,5 miliard korun.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Tisková zpráva API

Doporučujeme