Národní centra kompetence: Inovace pro lepší život

Globální trendy v aplikovaném výzkumu a inovacích musí stále rychleji odrážet nově vznikající potřeby společnosti. Nejen během dvouleté pandemie, ale i nyní v post-covidové době se ukázalo, jak nenahraditelnou pozici inovace v naší společnosti drží.

V současné době se snaží inovační lídři napříč obory co nejrychleji reagovat na nové výzvy – ať už jsou to změny klimatu, odolnost lidské psychiky či civilizační choroby.

Ilustrační fotografie

Národní centra kompetence spojují inovační lídry z celé republiky v různých oborech, a řada z nich se zaměřuje přímo na to, jak stále zkvalitňovat život nás všech. Firmy i výzkumné organizace se zde věnují širokému spektru témat, jako je personalizovaná medicína, biomedicína, life science, optika, environmentální technologie nebo rostlinné biotechnologie.

Výhodou programu je rychlý přenos technologií mezi partnery z byznysové a výzkumné sféry, vzájemné pochopení potřeb firem a akademiků, a v neposlední řadě sdílení zkušeností. To vše vede k tomu, že centra jsou díky intenzivní spolupráci partnerů schopna flexibilně reagovat na nové výzvy ve společnosti a přicházet s efektivním a chytrým řešením.

Elektronová a fotonová optika

Centrum sjednocuje všechny klíčové akademické a průmyslové hráče v České republice, kteří se zabývají aplikovaným výzkumem v elektronové a fotonové optice. Partneři se zaměřují na aplikovaný výzkum a přenos technologií v oblastech elektronové mikroskopie a litografie, optické mikroskopie a spektroskopie, laserových technologií, optické a kvantové metrologie, optovláknových technologií, vysoce přesné optické výroby a sofistikovaných optických systémů.

Tím vzniklá synergie posouvá mnohaleté bilaterální spolupráce a nabyté zkušenosti partnerů na úroveň, kde se tato odvětví českého výzkumu a průmyslu přibližují globálním lídrům, umožňuje vytvářet nové pracovní pozice, zapojit studenty a výrazně zvyšuje přidanou hodnotu související průmyslové výroby.

Ilustrační fotografie

Jedním z řešitelů je česko-americká společnost Meopta se sídlem v Přerově v Olomouckém kraji. V rámci činnosti národního centra kompetence už se řešitelům z Meopta povedlo vyvinout konstrukční, materiálové a technologické základny v pokročilé optomechanické kvalitě, fotonické zdroje pro laserové mikroobrábění dielektrických krystalových materiálů nebo pokročilé metody seřízení optomechanických systémů.

Pokročilé materiály a efektivní budovy

Motivací pro vznik centra CAMEB je ubývání neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak těch materiálových, tak energetických. Centrum řeší dopad této skutečnosti na stavebnictví a snaží se najít cesty, jak dělat stavebnictví s ohledem na poptávku trhu, ale zároveň s respektem k životnímu prostředí. Současný trend energeticky efektivních budov sice přináší masivní zlepšení v oblasti provozních energií, nicméně materiálová, energetická a ekonomická náročnost vlastní fáze výstavby tím prudce roste.

CAMEB sdružuje partnery s kompetencemi, které umožní účinnější a zároveň šetrnější využití zdrojů ve stavitelství na základě optimalizace životního cyklu budovy s využitím principů znalostní a cirkulární ekonomiky. Řešitelé z CAMEB využívají moderní technologie z oblasti digitalizace, optimalizace, modelování a efektivního řízení procesů.

Genotypování rostlin

Ze zahraničních studií vyplývá, že oblast rostlinných biotechnologií významně přispívá ke zvyšování bezpečnosti potravin a výživy. V současné době se inovační lídři snaží v oblasti produkce potravin reagovat na globální změny klimatu anebo řešení civilizačních chorob. Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin je jediným centrem v České republice, které propojuje přední česká výzkumná pracoviště profilující se v oblasti rostlinných biotechnologií s uživateli z řad šlechtitelských firem.

Ilustrační fotografie

Zaměřuje se na trendy v genotypování, fenotypizaci a šlechtění rostlin, posiluje transfer zkušeností a know-how a podporuje konkurenceschopnost produktů zemědělství s přesahem do odvětví potravinářského a pivovarnicko-sladařského aplikací. Za zmínku jistě stojí průlom ve výzkumu dědičné informace jetele, který učinili výzkumníci ze Zemědělského výzkumu, spol. s r.o. Troubsko (ZVT), ve spolupráci s olomouckým pracovištěm Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) Akademie věd ČR.

Po dvouletém bádání identifikovali části dědičné informace této rostliny, které odpovídají za vyšší výnos i další žádané znaky plodiny. Díky tomu bude snazší vyšlechtit odrůdy jetele s novými vlastnostmi. Další důležitou činností centra je vývoj nového typu jarního ječmene, který je například odolnější k suchu nebo obsahuje vyšší množství stravitelného fosfátu.

Převzato z magazínu TA.Di vydávaném Technologickou agenturou ČR / autorka: Eliška Poulová

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme