Naučme se třídit informace! Digitální revoluce zamířila do Plzně

Vědeckotechnický park Plzeň přivítal dne 5. června 2019 účastníky další regionální akce DIGITÁLNÍ REVOLUCE CZ – ČLOVĚK VERSUS TECHNOLOGIE? Tématem dne bylo Robotické obrábění – dláto & kladivo, nebo robot?

Setkání zahájil Pavel Švejda, člen řídicího výboru sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Zbyněk Doležal z BIC Plzeň představil programy pro podporu podnikání. Doporučil zaplatit si odborníka, který má přehled, jaké dotační programy existují a mohou pomoci při aplikaci Průmyslu 4.0 do daného podniku. Zároveň tento odborník svými znalostmi přispěje při sestavování žádosti o získání dotací. „Počet žádostí ubývá, jsou čím dál náročnější kritéria. Neváhejte proto obrátit se na naši firmu, rádi Vám pomůžeme!“ vyzval zúčastněné.

O odborný úvod do tématu stavu, příležitostí a hrozeb v oblasti robotizace v českých firmách se postaral Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR. Rozebral úlohu robotiky v českém průmyslu.

Druhá vlna Průmyslu 4.0 je tady. Roboty zavádíme do praxe. Ale nejsou to již takoví, které jsme si zvykli přirovnávat k člověku a polidšťovat je. Jsou to stroje, které za nás vykonávají těžkou práci, např. při obrábění, svářečství apod. Technici by se měli zapojovat do práce robotů v podniku. Neméně důležité je dbát na bezpečnost práce s nimi. Všechno jsou nové technologie, chybí nám zkušenosti. „Implementace robotů je to nejdůležitější, co musíme zvládnout. S tím souvisejí procesy a lidé, kteří jsou s nimi spojení,“ zakončil svoje vystoupení.

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno, představila platformu CEEInno a její aktivitu – síť Digitálních Inovačních Hubů v ČR i projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu. Tato síť sdružuje 30 členů ze 7 okolních zemí. Jejím cílem je rozšiřovat networking mezi našimi členy i účastníky našich akcí. Firmám i školám CEEInno může poskytnou kvalifikované řečníky a odborníky pro jejich potřeby. Dále představila projekt DigitaliseSME, který nabízí přeshraniční výměnu digitálních odborníků, jejichž služby můžete využít pro svoji společnost, anebo naopak nabídnout své odborné znalosti.

Projekt může pomoct např. při digitalizace interních procesů, využívání prvků AI nebo sofistikovanější práce s daty. „Je důležité, aby se k malým firmám dostal expert, který není nijak komerčně zainteresovaný a pomohl tak firmám, které chtějí rozvíjet svoji digitální gramotnost. Připravujeme podobný projekt pro Českou republiku, nabízíme lektory, odborníky na digitální problematiku. Projekt se začíná rozebíhat na Západočeské univerzitě.

Roman Žák, předseda představenstva AIMTEC, a.s. mluvil na téma „Robot jako jeden ze stavebních kamenů integrované digitální fabriky“. Na příkladu zpracování kůže a následné výroby potahů sedadel v luxusních vozech ukázal bezchybnou práci robotů v praxi. Celý proces výroby zpracování kůží pro automobily je sledován automatickou kontrolou a monitorován. Zabraňuje se tak výrobě zmetků. Kontroluje se čas, hmotnost, směsi lepidla…

Při zjištění závady se zastaví proces. Každý zpracovaný kožený výrobek obdrží svůj digitální certifikát, na kterém budou uvedeny všechny procesy výroby. Než uvedete robota do provozu v digitální fabrice, musíte naplánovat výrobu, aby se robot vyplatil. Realita je jiná než plán, musíte znát reálný stav, neustále získávat data z robota. „Robot se musí stát nedílnou součástí procesu, ne fungovat jako samostatná jednotka,“ shodl se na závěr s Jiřím Holoubkem.

Jan Chalas, jednatel DataFriends, s.r.o. názorně předvedl využití vizualizace dat z robotického obrábění. „Čím víc má robot dat k dispozici, snadněji může odhalit odchylky a eliminovat vady,“ uvedl.

Tomáš Solnický, obchodní ředitel EPRIN, spol. s r.o. vysvětlil výhody technologie RTLS lokalizace – řešení pro přesný monitoring pohybu čipů v definovaném prostoru a v reálném čase. Tento systém je schopný vyhledávat uskladněné věci, přístroje, přímo v provoze – např. každá paleta má na sobě svoji identifikační etiketu. Máme tak přehled, kde jsou jednotlivé komponenty, stroj je umí vyhledat.

Miroslav Zetek, vedoucí laboratoře experimentálního obrábění Regionálního technologického institutu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni se zaměřil na trendy v oblasti additive manufacturing – výrobky z kovů. Zaměřujeme se na oblast výzkumu, 3D tisk  má největší aktivity v letectví a kosmonautice. V současnosti přichází boom 3D tisku. V současnosti je v ČR asi 40 těchto tiskáren.

3D tisk má své výhody – je plně automatizovaný, můžeme tisknout různé typy dílů najednou. Samozřejmě i své nevýhody, jako je energetická náročnost, která je vysoká kvůli výrobě kovového prášku, ze kterého jednotlivé díly vznikají. Možným úskalím je i kvalita – uvnitř materiálu můžou zůstávat nespečené částice, musí se přísně kontrolovat.

Odborný úvod do tématu důsledků spolupráce lidí s roboty pro ekonomiku a společnost přednesl prof. Peter Staněk, z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd na téma spolupráce člověka a robota: Kdo zde bude pánem? Flexibila a ekologie budou klíčové. Stanou se novou ekologickou normou – výrobky musí mít životnost 8-10 let, musí být opravitelné a ekologické. Největší úspora vznikne výrobou kvalitních výrobků, použití AI. Většina služeb bude virtuální, klíčem jsou informace a energie.

Nadužívání IoT je nebezpečné, provozovatelé budou muset reflektovat digitální bezpečnost. Budou lidé souhlasit s tím, aby byli monitorování 24 hodin denně? Uvědomme si, že neexistuje neprolomitelný systém. Roboti jsou napadnutelní. Sledování sociálních sítí nás vede k neustálému srovnávání (on má větší auto, hezčí manželku, lepší dovolenou…) Tyto pocity pak vedou k obrovskému tlaku na produkci a k agresivitě. „Všechno začněte vždy otázkou PROČ a K ČEMU? Máme obrovské možnosti, proč je nevyužíváme pro svůj rozvoj?“ ukončil otázkou svoji podnětnou přednášku prof. Staněk.

Emil Ruml ze Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích předvedl možnosti spolupráce člověka a robota např. při restaurování soch. „Na začátku a na konci vždy stojí člověk. Nejprve musí práci robota namodelovat a naprogramovat. A na konci jeho dílo vlastníma rukama dokončí, dodá mu jemné detaily a lidskost. Proto se sochaři nemusí bát, že by je roboty kdy nahradily,“ zakončil svoji ukázku.

Přednáškovou část zakončil Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR ozřejměním nutnosti zajištění fyzické bezpečnosti spolupráce člověka versus robota. „Při kolaboraci s roboty většinou produktivita klesne, ale sníží se množství fyzicky namáhavé či monotónní práce pro člověka,“ vyznělo optimisticky poslední sdělení.

Na závěr účastníci navštívili vzorový výzkumný provoz Západočeské univerzity v Plzni s praktickou ukázkou nových trendů ve strojírenství, obrábění a 3D tisku kovových dílů.

Projekt Digitální revoluce si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Informace poskytnuta zájmovým sdružením právnických osob CzechInno. Mediálním partnerem akcí je BusinessInfo.cz.

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme