Návštěva členky kabinetu komisařky Malmströmové na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu hostilo ve dnech 25. a 26. března 2019 v Praze Jolanu Mungengovou, členku kabinetu komisařky pro obchod Cecilie Malmström. Česká členka kabinetu má v portfoliu mj. dialog s občanskou společností, spravedlivý obchod, transparentnost, vztahy se zeměmi V4 a EUROMED, či vědu, výzkum a inovace.Návštěva byla zahájena jednáním paní Mungengové se státní tajemnicí pro záležitosti EU Milenou Hrdinkovou a náměstkem ministryně průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem. Tématem schůzky na Úřadu vlády ČR byly zejména vztahy EU-USA, EU-Čína a priority ČR pro práci budoucí Evropské komise.

Během odpoledne v první den návštěvy se na ministerstvu průmyslu a obchodu konaly dva diskuzní kulaté stoly. První byl věnován zapojení SMEs do globálních hodnotových řetězců a účastnili se jej člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zodpovědný za export Evžen Reitschläger, ředitel divize MSP a regionů agentury Czech Invest Vojtěch Rajtr a vedoucí oddělení podpory internacionalizace inovativních MSP agentury CzechTrade Jan Špunda.

Jolana Mungengová byla seznámena s cíli nové Inovační strategie ČR a také koordinovanou a zároveň individualizovanou podporou poskytovanou inovativním MSP v řetězci institucí od Technologické agentury ČR, přes podporu start-upů v Czech Invest, až po podporu exportu ze strany CzechTrade. Přítomné zástupce informovala o aktivitách Evropské komise na podporu MSP v rámci obchodní politiky. Účastníci debaty se shodli na nutnosti propojení výsledků obchodní politiky (otevírání zahraničních trhů pro obchod a investice) s aktivitami na podporu exportu a internacionalizace MSP (včasné informování o nových příležitostech a pomoc s využíváním zón volného obchodu).

Druhý kulatý stůl byl zaměřen na obchodní příležitosti v Africe a probíhal mimo jiné za účasti generálního ředitele Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiřího Jiráska, zástupce ředitelky odboru států subsaharské Afriky ministerstva zahraničních věcí Pavla Procházky a zástupkyně České rozvojové agentury Ludmily Leškovské.

Zástupci ministerstva průmyslu a obchodu informovali o připravovaných teritoriálních a regionálních strategiích na podporu obchodu a představili strategii zaměřenou na subsaharskou Afriku. Jiří Jirásek představil program Záruka, který může napomoci firmám k pronikání do rizikovějších teritorií. Diskuze se věnovala rovněž propojení rozvojové pomoci s podporou českých firem. Jolana Mungengová hovořila v této souvislosti o tzv. etickém obchodování a příležitostech, které se českým firmám mohou otevírat v oblasti cirkulární ekonomiky a dodávání kompletních řešení. Zdůraznila, že posílení přítomnosti ČR v Africe by bylo možné realizovat nejen skrze přímý export, ale prostřednictvím investic a podpory místní výroby.

Následující den pokračoval program návštěvy mimořádným zasedáním Expertního týmu ministerstva průmyslu a obchodu pro obchodní dohody. Jolana Mungengová seznámila jeho členy s dosavadními výsledky obchodní politiky EU i současným důrazem na asertivní prosazování existujících závazků. Apelovala na aktivní zapojení všech zájmových skupin v průběhu vyjednávání a informovala o možnosti prezentovat příklady využívání obchodní politiky v publikaci Evropské komise (ať už z pohledu firem, či udržitelného rozvoje). Věnovala se i současné problematické situaci ve Světové obchodní organizaci (WTO).

Z konkrétních bilaterálních jednání EU se zaměřila na dohodu s Kanadou (tzv. CETA), kde zdůraznila již patrné přínosy pro ČR, a nedávno ratifikovanou dohodu s Japonskem, která nabízí významné nové příležitosti mimo jiné i pro zemědělský sektor. Vysvětlila zaměření připravovaných jednání mezi EU a USA o celní dohodě a o dohodě o posuzování shody. Prezentaci paní Mungengové, včetně užitečných odkazů na další informace,  je možné si stáhnout.

Následná diskuze se zástupci resortů, akademické sféry i podnikatelského sektoru byla věnována konzultačním postupům Evropské komise se všemi zúčastněnými stranami (příležitost pro zástupce z podnikatelského prostředí, odborů i neziskových organizací), napětí ve vztazích EU–USA (včetně přípravy na krizové scénáře), či novému přístupu EU k Číně. Ze strany podnikatelského sektoru bylo vyzdviženo zohlednění pozice firem ze strany ministerstva i Komise v jednáních s Japonskem.

Po zasedání Expertního týmu se Jolana Mungengová přesunula na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, kde během pracovního oběda diskutovala se zástupci jednotlivých odborů zejména situaci ve WTO a vztahy mezi EU, USA a Čínou.

Svou návštěvu paní Mungengová zakončila setkáním s předsedou a místopředsedkyní Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR panem Václavem Hamplem, resp. paní Emilií Třískovou. V diskuzi opět rezonovalo téma vztahů s USA a Čínou. Jolana Mungengová zmínila nové sdělení Evropské komise, které nastiňuje změnu strategie vůči Číně, a rovněž nařízení EU zavádějící rámec pro prověřování zahraničních investic. Vysvětlila reformní úsilí EU v rámci WTO a jeho souvislost se vzájemným jednáním mezi USA a Čínou i jednáním EU s oběma zmíněnými zeměmi.

V závěru jednání se předseda Hampl dotázal rovněž na souvislost Brexitu a WTO, přičemž paní Mungengová vyjádřila přesvědčení, že Brexit i další jednání Spojeného království budou plně v souladu s pravidly WTO. Opět došlo na téma implementace platných dohod o volném obchodu. Jolana Mungengová zdůraznila, že klíčová je informovanost firem v době, kdy je třeba připravit se na vstup dohod v platnost.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme