Nejlepší komunální projekty roku 2022 se věnují udržitelnosti, odpadovému hospodářství i Smart City

Informace o vítězných projektech

Cena ministra pro místní rozvoj

Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí, nositel projektu starosta Petr Hájek

 • Novostavba DDM je umístěna v areálu bývalé textilky Perla 01 a nachází se prakticky ve středu města. Je první z nově navržených objektů v rámci revitalizace průmyslového brownfieldu.
 • Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt, ve kterém se nacházejí moderní výukové a zájmové učebny, tělocvična, vnitřní a venkovní lezecká stěna, taneční sál, keramická dílna a nahrávací studio. Součástí je letní amfiteátr.
 • Zelená střecha slouží zároveň jako zastíněná relaxační plocha. Dešťová voda se zachytává do retenční nádrže a je využívána k zalévání nově vysazené zeleně. Celá budova je bezbariérová, vybavená klimatizací a nuceným větráním s rekuperací. Okna jsou opatřena venkovními žaluziemi. Součástí objektu je přiléhající prostranství, které je rozděleno do dvou funkčně rozdílných ploch. Jedná se o pěší promenádu pod korunou nově vysazených stromů a zatravněnou částí navazující na amfiteátr.
 • Hodnotitelská komise ocenila, že Novostavba DDM je první dokončený objekt v rámci revitalizace průmyslového brownfieldu. Transformace území probíhá v souladu s regulačním plánem vydaným v roce 2016. Regulační plán přitom vznikl na základě výsledků urbanisticko-architektonické soutěže o návrh s názvem „Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“, kterou město realizovalo na přelomu let 2013 a 2014.
 • Architektonické soutěži předcházela řada diskusí a workshopů s veřejností, ve kterých se definovalo a specifikovalo budoucí využití území o rozloze tří hektarů. Záměr výstavby nového DDM by potvrzen závěrečnými výstupy a umístění objektu bylo součástí soutěžních podmínek.
 • Projekt o celkových nákladech bez DPH ve výši 84, 81 mil. Kč byl podpořen dotací MMR ve výši 30 mil. Kč (Vlastní zdroje – rozpočet města: 54.910.083 Kč (program Podpora revitalizace území – regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití).

Vítězové kategorií

Děti a rodiče – Rekonstrukce Základní školy Turnov – Mašov, nositel projektu starosta Tomáš Hocke

 • Projekt o nákladech přes 43 mil. Kč hrazený výhradně z peněz města zahrnuje rekonstrukci původní budovy základní školy venkovského typu a přístavbu o nový pavilon.
 • Škola se nachází v místní části Turnova – Mašově a poskytuje vzdělávání dětem v této lokalitě od 1. do 5. třídy.
 • Rekonstrukcí je zásadně rozšířeno zázemí školy o jednu novou třídu, jídelnu, nové šatny, toalety, inkluzivní místnost, řešena je bezbariérovost, nově bylo v půdním prostoru vybudováno zázemí pro učitele, sborovna a skladovací prostory.
 • Hodnotitelská komise ocenila, že který pomohl zachovat fungování 1. stupně základní školy v této místní části města a významně tam zlepšil pracovní prostředí a podmínky pro vzdělávání žáků.

Ekologický projekt roku­ – Lesopark Na Panském v Bohumíně, nositel projektu starosta Petr Vícha

 • Předmětem projektu je výsadba dřevin, založení trvalých travních porostů a vybudování tůní a mokřadů. Realizací došlo k přeměně stávajícího území využívaného pro zemědělské účely na lesopark, který slouží veřejnosti ke krátkodobé rekreaci a klidným aktivitám. Současně má poskytnout vhodné prostředí pro život vodních a mokřadních rostlin i zvířat.
 • Zelená oáza se nachází za dálničním přivaděčem směrem na osadu Novou Ves. Na ploše o rozloze třinácti hektarů vzniklo jedenáct tůní různých tvarů a dvě umělá návrší. Součástí hlavní tůně je i dřevěné vyhlídkové molo, K tomu tu přibylo dva a půl tisíce stromů a patnáct set keřů.
 • Při plánování lesoparku město spolupracovalo s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Areál lemuje nová cyklostezka, která spojuje centrum s Novou Vsí a město ji vybudovalo také pro lepší přístup rekreantů, kteří sem zamíří na kole.
 • Hodnotitelská komise ocenila, že projekt posílil přirozenou funkci krajiny, zajistil přirozené zadržovaní vody v krajině a zvýšil biodiverzitu fauny a flóry na daném území.

Chytrá obec – Řeka – chytrá obec Sencito, nositel projektu starosta Tomáš Tomeczek

 • Projekt Řeka chytrá obec Sencito je pilotní projekt ve spolupráci s firmou Master IT, která službu Sencito vyvinula.
 • Sencito je služba pro obce a malá města z kategorie Smart City. Služba umožňuje na dálku sledovat a měřit a údaje z různých IoT senzorů. S těmito daty pak lze dále pracovat a sdílet je obyvatelům. Současně lze senzory i individuálně nastavovat.
 • Dalšími funkcemi jsou infokanál, úřední deska, mobilní aplikace a veřejný dashboard obce. V současnosti díky službě Sencito v obci sledujeme: zaplněnost kontejnerů, hustotu a rychlost dopravy, spotřeby energií, úroveň hluku, kvalitu ovzduší v MŠ, meteorologické parametry, úroveň hladiny ve vodojemech a na místním potoce a pohyb obecních prostředků.
 • Hodnotitelská komise ocenila, že projekt šetří zejména čas zaměstnancům obce, kteří by jinak museli místa osazená senzory navštěvovat fyzicky. Tím dochází k úspoře personálních nákladů. Díky mobilní aplikaci se však také zlepšila a zrychlila informovanost obyvatel, např. kdy byl vyvezen odpad, je jasné už za několik minut po jeho vyvezení.

Kulturní a vzdělávací činnost – Astronomicko-přírodovědná observatoř v Kadani, nositel projektu místostarosta Jan Losenický

 • Observatoř je moderně vybavená hvězdárna a meteorologická stanice s rozhlednou, jejíž hlavním účelem je popularizace vědy a jejíž cílovou skupinou jsou žáci a studenti škol stejně jako široká veřejnost.
 • Dva dalekohledy umístěné v Kirwitzerově a Tychonově kopuli umožňují přiblížit tuto práci laické veřejnosti, a to i přes den, protože jeden z dalekohledů je sluneční. Večerní programy zahrnují veřejná pozorování, přednášky a doprovodné akce. Zároveň observatoř slouží k vědeckému výzkumu. Meteorologická stanice sbírá data jak pro dlouhodobý výzkum, tak pro aktuální přehled počasí a informace pro veřejnost. Prostor kolem kopulí je upraven jako rozhledna s vyhlídkou na město Kadaň a do okolní krajiny, a tvoří tak novou dominantu města.
 • Hodnotitelská komise ocenila, že projekt zvýšil ve městě a okolí zájem o astronomii, ale i další vědní obory, a to napříč všemi věkovými kategoriemi, včetně žáků místního gymnázia, umožňuje konání veřejných pozorování hvězdné oblohy a podnítil ve městě pořádání přednášek s astronomickou tématikou.

Odpadové hospodářství – Třídím gastro v Šumperku, nositel projektu místostarosta Jakub Jirgl

 • Šumperk se díky tomuto projektu loni v květnu stal prvním městem v Česku, které začalo celoplošně tuto komoditu třídit. Do jeho přípravy se pustil místostarosta Jakub Jirgl s odborem životního prostředí a vedením EFG Rapotín BPS na podzimu 2020. Hlavním motivem bylo nevozit na skládku odpad, který může mít smysluplné využití. Startu projektu předcházela informační kampaň.
 • V první fázi byly rozestavěny čtyři desítky nádob, o které se lidé dobrovolně hlásili. Do současnosti se množství nádob rozrostlo na dvojnásobek, jejich počet by se měl během dvou až tří let ustálit na zhruba třech stovkách. Každé pondělí pracovníci firmy EFG Rapotín BPS naloží plné nádoby a vymění je za čisté. Od května 2021 do května 2022 takto doputovalo do rapotínské bioplynové stanice asi 90 tun odpadu, který by jinak skončil na skládce. Toto množství představuje asi 350 tisíc nesnědených jídel, z nichž lze vyrobit takové množství BioCNG, které vystačí na ujetí téměř 100 tisíc kilometrů.
 • Hodnotitelská komise ocenila, že projekt ukazuje cestu, jak lze efektivně nakládat s gastroodpadem, který tvoří až třetinu obsahu nádob na směsný komunální odpad, a jak zároveň snižovat náklady obcí a měst za svoz komunálního odpadu a jeho ukládání na skládku.

Sociální projekt roku – Obecní multifunkční centrum v Kamýku nad Vltavou, nositel projektu starosta Petr Halada

 • V areálu bývalých kasáren byl obcí postupně rekonstruován sál bývalého kulturního domu na kulturní centrum, dále tam postupně vznikly společenské místnosti, sociální byty, místo pro stolní tenis a pro bazárek „dejte věcem šanci“, dvě klubovny komunitního centra a místo pro sdílenou kancelář, a nejnověji letos i komunitní dílna pro občany.
 • Hodnotitelská komise ocenila, že obecní multifunkční centrum je široce využíváno jak místními občany, tak obyvateli okolních obcí všech věkových kategorií a výrazně přispělo k dalšímu rozvoji kulturního, společenského i sportovního života v obci a celém regionu.

Trvale udržitelný projekt roku – Cirkula – centrum udržitelné energetiky a oběhového hospodářství ve Slavičíně, nositel projektu starosta Tomáš Chmela

 • Projekt Předcházení vzniku odpadů na území vybraných obcí Zlínského kraje (zdroj: OP ŽP) – nositelem byl mikroregion Luhačovské Zálesí, dofinancování zajišťuje město Slavičín.
 • Projekt je realizován v bývalém uhelném skladu kotelny K3 ve Slavičíně. Objekt „Cirkula“ nyní v sobě obsahuje: re-use centrum (podpořeno z OP ŽP); výtopnu na biomasu doplněnou o fotovoltaickou elektrárnu a tepelná čerpadla (nově podpořeno z OP ŽP), vyrábí také elektřinu z kogeneračních jednotek. Ze střech bude sváděna voda do podzemní nádrže (nově podpořeno z Národního plánu obnovy) – zásobování zahrádek vodou. V projekci je obnova blízkého sběrného dvora.
 • Hodnotitelská komise ocenila, že projekt pomáhá ve městě udržet sociálně únosnou cenu za teplo pro obyvatele, přispívá ke snížení místní produkce odpadu a zároveň má mi ekologický přínos v podobě využití sluneční energie a energie z tepelných čerpadel.

Utváření veřejného prostoru – Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří, nositel projektu starosta Štefan Drozd – celkový vítěz

 • Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří postavené v pasivním standardu vzniklo podle principu udržitelnosti modernizací a dostavbou energeticky náročné budovy původního kulturního domu. Přestěhovala se do něj i městská knihovna, která rovněž sídlila v energeticky nehospodárné budově. Kulturní centrum využívá mj. sluneční energii pomocí solární technologie či dešťovou vodu.
 • Stalo se střediskem setkávání místních obyvatel i návštěvníků napříč generacemi, a to za zachování genia loci – ducha místa se zachovanými prvky z původního kulturního domu postaveného ve stylu pozdní sorely (socialistický realismus). Město se tento styl snažilo, pokud možno zachovat a použít co nejvíce původních prvků, ponechat plastiky, umístění základních schodišť i hlavního průčelí.
 • Kulturní dům i s knihovnou je využíván studenty z protilehlého gymnázia, představuje zázemí pro seniorské spolky a spolky osob postižených civilizačními chorobami, ochotníky, hudebníky, našlo tam místo knihkupectví i gastro s dětskou hernou. Vznikly tam prostory pro workshopy, veřejná setkání či konference. Projekt vyřešil také veřejné prostranství před budovou,
 • Hodnotitelská komise kromě společenského a kulturního záběru projektu ocenila i využití metody design & build (1 dodavatel projektu i stavby, žádné důsledky nárůstu cen během covidu, minimální vícepráce) při realizaci projektu. Dále to, že jde o nízkoenergetickou budovu, v níž je využita inteligentní klimatizace, byla tam vybudována vlastní fotovoltaická elektrárna a zaveden systém zadržování a následné využití dešťové vody.

Veřejná zeleň – Regenerace Parku Hladnovská ve Slezské Ostravě, nositel projektu starosta Richard Vereš

 • Před domem s pečovatelskou službou na Hladnovské ulici v Muglinově vznikl na ploše zhruba tři tisíce metrů čtverečních nový park. Provedeny byly opravy chodníků, vybudován nový chodník, nainstalováno zde bylo veřejné osvětlení a doplněn městský mobiliář – lavičky a odpadkové koše, solární svítidla.
 • Vysázeno tam bylo přes 11 tisíc cibulovin, krokusy v modrých, bílých a žlutých odstínech, narcisy, tulipány a okrasné česneky. V trvalkových záhonech jsou sasanky, kakosty, třapatky, šanty, kosatce, svíčkovec, astry, šalvěje, nevěstin závoj a široký sortiment okrasných travin a také hortenzie.
 • Hodnotitelská komise ocenila, že ve Slezské Ostravě vznikla nová, vkusně řešená odpočinková zóna s výraznou ekologickou, hygienickou a estetickou funkcí. Park slouží i klientům sousedního Domu s pečovatelskou službou a zařízení pro tělesně postižené Čtyřlístek, a má tak mi značný sociální dopad.

Zvláštní cena Hodnotitelské komise

Školkový farmářský trh v Čepřovicích na Strakonicku, nositelka projektu starostka Barbora Poláčková

 • Na začátku této akce byla touha mateřské školky pořídit si skleník a zapojit do procesu pořízení také děti, byl to plán v rámci finanční gramotnosti dětí. Cílem projektu také bylo, aby si děti uvědomily, že nic není zadarmo a je třeba přiložit ruku k dílu. Farmářský trh se k tomu zdál jako dobrý nápad, jak výrobky šikovných dětí zužitkovat, navíc se tak oslovila řada lokálních dodavatelů a farmářů.
 • První trh přinesl dětem 23 000 Kč, které byly použity na výstavbu skleníku. Druhý trh vynesl dětem 15 000 Kč, půlku peněz školka věnovala Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích, přičemž tato částka byla použita na společnou multigenerační akci (děti z obce a obyvatele domova klidného stáří) – odpoledne s hudbou.
 • Trh našel zalíbení jak u dětí, tak u místních obyvatel a určitě není poslední, každý trh má podtext něčeho dobročinného – na rozhodování o tom, jak budou peníze použity, se podílejí hlavně děti.
Redakčně upravená tisková zpráva soutěže Komunální projekt roku 2022

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme