Nejlepší spolupráce roku 2016: Vítězný projekt znamená revoluci v analýze materiálů1. místo   –   2. místo   –   3. místo   –   Ocenění MPO

1. místo: Pokročilá analýza pevných, kapalných i plynných materiálů pomocí laseru

Přístroj Sci-Trace stojí na nápaditém využití myšlenky vlnové aplikace v elektronovém mikroskopu. Prakticky to znamená možnost analyzovat jakékoliv pevné, plynné a kapalné vzorky bez jakékoliv přípravy a během pouhých několika vteřin.

Sci-Trace vzniknul na základě poptávky trhu a jedná se o světově unikátní přístroj, který nemá v globálním měřítku konkurenci. Přístroj je citlivý na většinu prvků periodické tabulky a má široké možnosti využití jak ve veřejném tak i komerčním sektoru například v geologii, stavebnictví, biologii či v automobilovém průmyslu.

Společnost Tescan a VUT Brno spolupracují na výzkumu a vývoji dlouhodobě a jejich synergická spolupráce se promítla i do tohoto projektu. Porota hodnotila nejen progresivní výsledky jejich společného vývoje, ale také vysokou úroveň spolupráce zapojených subjektů a široké spektrum výzkumníků, včetně začlenění zcela nového start-upu   AtomTrace, který se rozvinul na půdě technologického institutu CEITEC VUT Brno. Právě tato mladá firma se projektem Sci-Trace raketově posunula ve svém hlavním oboru, spektrometrii laserem indukovaného mikroplazmatu.

„Jedná se mimořádně pokročilý laboratorní přístroj, sloužící pro materiálovou analýzu pestré palety nejrůznějších vzorků. Použitá metoda, spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS), patří mezi moderní metody prvkové chemické analýzy. Základním principem je atomová emisní spektroskopie. Fokusací laserového pulzu na povrch vzorku je část materiálu odpařena a ionizována a vzniká plazma. Záření emitované chladnoucím plazmatem je následně využíváno k získávání kvantitativní a kvalitativní analytické informace o studovaném materiálu.

Vybavení pro tuto metodiku však na trhu dosud chybí a projekt tak přináší do vysoce konkurenčního prostředí vědeckých a průmyslových pracovišť robustní specializovaný přístroj. Tato unikátní příležitost dotažení metody do použitelné praxe je výsledkem spolupráce VUT v Brně, resp. výzkumného centra CEITEC a  společnosti TESCAN. Tato spolupráce je postavena na dlouholetých vzájemných vztazích, které tak přinášejí žádoucí plody,“ komentuje vítězný projekt Doc. Ing. Jiří Krechl, CSc. z agentury CzechInvest, člen odborné poroty.

zpět na začátek

2. místo: Unikátní systém pro sledování sítí s tokem dat o rychlosti třech DVD za sekundu

Unikátní hardwarové řešení sledování dat neobvyklého chování, Distribuovaný systém pro monitorování vysokorychlostních sítí, umí monitorovat sítě dosahující rychlosti toku 100 Gb/s a řeší tím stále náročnější sledování dat v reálném čase i při vysokých rychlostech jejich přenosu. Projekt finančně podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR), hlavní tuzemský podporovatel aplikovaného výzkumu.

„Cílem Technologické agentury ČR je podpořit vznik vysoce konkurenceschopného hospodářského prostředí založeného na znalostech a inovacích, v nichž budou odborníci z oblasti výzkumu a vývoje, podnikání a státní správy efektivně spolupracovat a vzájemně se obohacovat, čímž bude podpořen rozvoj české společnosti,“ připomněl Petr Očko, předseda TA ČR.  „Tento úspěšný projekt je výsledkem velmi kvalitní spolupráce. A nás velmi těší, že jsme mohli být jejím aktivním účastníkem,“ dodal.

Podporu výzkumu, vývoje a inovací uskutečňuje TA ČR v rámci svých devíti programů s celkovou dotací téměř 28,8 mld. Kč do roku 2023. Do konce loňského roku podpořila již v 1847 případech podniky a v 1868 případech výzkumné organizace. Projekt pro sledování sítí s tokem dat o rychlosti třech DVD za sekundu podpořila TA ČR v rámci svého programu ALFA. „Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy,“ vysvětli Petr Očko. Následovníkem programu ALFA je v současné době program EPSILON, v němž 15. března 2016 zahájila TA ČR novou veřejnou soutěž.

Autory oceněného projektu jsou sdružení CESNET a společnost Netcope Technologies.

Obsažená karta přenese tolik dat za den, že výška navršených DVD disků naplněných těmito daty by odpovídala velikosti Eiffelovy věže. Technicky obtížný proces monitorování dokáže sledovat nezvyklé chování v reálném čase, čímž zamezuje potenciálnímu omezení provozu u koncových uživatelů, například při stahování multimediálního obsahu z Internetu. S tím, jak oblast cyber security nabývá na celosvětovém významu, se tento světově zcela unikátní produkt těší veliké oblibě v komerčním o veřejném sektoru.

Sdružení CESNET se totiž tímto projektem stalo jedinou z předních institucí v EU, která disponuje řešením pro plnohodnotný monitoring plně zatížených 100 Gb sítí.

O řešení již projevili zájem zákazníci od Spojených států až po Japonsko, například pro potřeby výroby síťových testovacích zařízení, provozování telekomunikačních sítí nebo výrobu systémů pro zákonné odposlechy. Technologická dominance výsledných produktů vedla k propagaci ve firmě Google v New Yorku. Ke konci roku 2015 firma Netcope Technologies prodala přes 80 karet COMBO-100G znamenajících obrat ve výši 40 milionů korun. Oba zapojené subjekty se těší vzniku synergického efektu mezi oběma institucemi a připravují další společné projekty.

„Je těžké najít někoho, kdo by se dosud nesetkal s problémy s bezpečností na internetu nebo alespoň s obtěžováním nevyžádanými zprávami. Pokusy o pomoc většinou spočívají v restrikcích provozu. Je ale také možné budovat sofistikované systémy sledování provozu v síti v reálném čase a vytipování nezvyklého chování souvisejícího s útoky, tj. aktivně bojovat s útočníky, což je ale technicky nesmírně obtížné vzhledem ke skutečným rychlostem a objemům datových provozů“, komentuje projekt prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. z Masarykovy univerzity v Brně, člen odborné poroty.

Prof. Slovák dále pokračuje: „Oceněný projekt představuje soubor nástrojů, se kterými je možné takovéto sledování provozu skutečně zvládat a také přizpůsobit velikosti a charakteru konkrétní sítě. Jde o celosvětově unikátní technologii fungující v 100 Gb sítích, která je založena na dlouhodobém vývoji jak matematických metod umělé inteligence, tak velmi specifického hardware ve spolupráci Masarykovy univerzity, VUT v Brně a sdružení CESNET. Během této spolupráce vnikaly univerzitní startup firmy a celý vývoj vyvrcholil v minulém roce v úspěšném vývoji produktu a jeho marketingu společností Netcope Technologies, která se dostala do pozice světové jedničky pro dotčenou oblast zachytávání a filtrace paketů ve 100Gb sítích. Zájem o nabízené řešení projevily především velké firmy, např. největší světový výrobce síťových testovacích zařízení, největší britský operátor mobilních sítí, či přední výrobce systémů pro zákonné odposlechy. Díky unikátnosti technologie je poptávka opravdu celosvětová, např. z Japonska či Jižní Koreje, většina zákazníků pro tyto produkty však je ze Spojených států amerických.“

zpět na začátek

3. místo:  Frézovací hlava pro náročné průmyslové obrábění v hodnotě desítek milionů korun

Tradiční firma vyrábějící prvotřídní obráběcí stroje TOS Varnsdorf vyvinula ve spolupráci s VÚTS pokročilý komponent – Souvisle polohovatelnou frézovací hlavu – který zpřesní činnost frézovacího stroje na úroveň jedné deseti-tisíciny stupně (0,0001°). Tento výrobek světové úrovně zásadním způsobem rozšiřuje technologické uplatnění nejen frézování, ale i celých obráběcích strojů, a řadí se tak na špičku světové produkce. Hlava má dvě osy a lze ji polohovat na jakýkoliv úhel při maximální přesnosti obrábění i velmi složitých obroubků, například v automobilovém průmyslu.

Frézovací hlava je využitelná pro použití na horizontálních strojích a obráběcích centrech firmy, která naprostou většinu své produkce směřuje do zahraničí a zajišťuje si tak vyšší konkurenceschopnost při exportu do nejvyspělejších zemí. Dlouhodobým partnerstvím TOS Varnsdorf a VÚTS dochází nejen k propojení nových poznatků a zvýšení pracovních zkušeností zaměstnanců obou spolupracujících subjektů, ale také zvýšení počtu pracovních míst pro kvalifikované pracovníky.

Projekt „Souvisle polohovatelná frézovací hlava“, který byl odbornou porotou oceněn jako 3. nejlepší v posledním ročníku soutěže Nejlepší spolupráce roku, je výsledkem dlouholeté spolupráce dvou předních strojírenských firem – VÚTS, a.s., Liberec, jakožto výzkumné organisace na straně jedné a světově uznávaného tradičního výrobce obráběcích strojů, společnosti TOS Varnsdorf a.s. na straně druhé.

Oceněné řešení je výsledkem projektu „Modulová řada vřeteníkových jednotek obráběcích strojů nové generace“, který byl podpořen v rámci programu TIP Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Výsledkem této spolupráce je prototyp univerzální dvouosé frézovací hlavy HUF50 umožňující napolohování nástroje do libovolného obecného úhlu s vynikající přesností 0,0001⁰.

Frézovací hlava umožňuje automatické nasazování na vřeteník obráběcího stroje a může být vybavena několika typy připojovacího rozhraní pro připojení dle jednotlivých typů vřeteníků. Současně došlo i k vylepšení dalších parametrů stroje, jako jsou přenášený výkon, kroutící moment a otáčky pracovního vřetena a také došlo k zásadnímu rozšíření technologických možností celého stroje.

Byl tak vytvořen koncept nové plynule polohovatelné frézovací hlavy, která ve výrobkovém portfoliu firmy TOS VARNSDORF a.s. chyběla. To umožní výrobci posílit svoji posici na domácím i světovém trhu, neboť naprostá většina jeho produkce směřuje do zahraničí. Tento projekt odborná porota ocenila proto, že se jedná o výsledek dlouholeté úspěšné spolupráce tradiční výrobní firmy a výzkumné organisace, který umožňuje výrobci posílit svoji posici na zahraničních trzích, neboť se jedná o výrobek světové úrovně,“ komentuje projekt Ing. Vít Kavan, CSc. z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, člen odborné poroty.

zpět na začátek

Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Projekt řízení provozu tepelných čerpadel s energetickou úsporou 15%

Inovativní projekt pokročilého řízení a optimalizace provozu tepelných čerpadel,  společnosti Honeywell a Centra rozvoje strojírenského výzkumu ČVUT dosahuje pomocí jejich plynulé regulace 15% energetické úspory oproti standardním metodám. Inovace kombinuje hardwarová vylepšení samotné řídící jednotky se softwarovým řešením. Cílem společnosti Honeywell je uplatnit vyvinutou technologii na celoevropském, popř. i celosvětovém trhu s tepelnými čerpadly pro rezidenční i komerční využití, a to již v průběhu jednoho roku.

Celkový potenciál hrubých tržeb z inovovaného produktu je kvantifikován až do výše 2 400 000 USD. Z pohledu koncových zákazníků je nutné zmínit též finanční dopad v podobě snížených provozních nákladů při použití vyvinutého systému řízení. U obou subjektů došlo při vývoji tohoto projektu ke vzájemnému provázání know-how, minimalizace rizik vývoje a využití poznatků z projektu pro další řešení v budoucnu. ČVUT využije poznatky z této spolupráce pro pedagogické účely. Firma Honeywell současně rozvoj studentů podpoří poskytováním stáží a přednáškami na půdě ČVUT.

„Jedná se o zajímavý příklad spolupráce, který vytváří předpoklad dlouhodobé strategického partnerství mezi velkou nadnárodní technologickou firmou a místní výzkumnou organizací. Firma Honeywell patří mezi světové leadery v oblasti technologií pro smart metering. Dosažené výsledky tak mohou být bezprostředně uplatněny na skutečně globálním trhu a tomu také odpovídá kvantifikace očekávaných tržeb z inovovaného produktu, které jdou milionů dolarů“,“ komentuje projekt David Uhlíř, zástupce ředitele Jihomoravského Inovačního Centra, člen odborné poroty.

D. Uhlíř dále pokračuje: „Z perspektivy České republiky je pak zásadní, že nová a inovovaná řešení vznikají v úzké spolupráci s českou vysokou školou, která tím jednak posiluje své mezinárodní postavení v oblasti aplikovaného výzkumu, posiluje praktickou relevanci své pedagogické činnosti, ale především významnou měrou přispívá k většímu ukotvení zahraniční investice v Honeywellu v ČR. Honeywell je po Škodě Auto druhým největším firemním investorem do VaV v ČR. Spolupráce jako je tato jsou pak jedním z důvodů, proč dnes patří Česká republika v rámci korporátní struktury Honeywellu mezi jednu s klíčových lokací jak pro výrobu, tak i pro výzkum a vývoj.“

zpět na začátek
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj