Technologie HAIDI českého healthtechu Datlowe nemocnicím ušetří měsíčně týden práce

Úspora času, lepší přehled a motivace personálu – to jsou přínosy, kterých si čeští, slovenští a rakouští lékaři a další nemocniční specialisté cení na technologii HAIDI, vyvinuté českou společností Datlowe.

Ta lékařům pomáhá efektivněji monitorovat výskyt nemocničních infekcí, tedy takových, které vznikají v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Lékařům a dalším odborníkům šetří při jejich detekci měsíčně přibližně týden času a o více než 80 % zlepšuje přehled o jejich výskytu. Za uplynulý rok si technologii HAIDI pořídilo celkem 10 českých nemocnic, nasazena je i v Rakousku či na Slovensku.

Technologie HAIDi poskytuje v reálném čase jasný přehled o výskytu nemocničních infekcí | Datlowe

„HAIDI umožňuje, aby se lékaři na problematiku nemocničních infekcí více zaměřovali, řešili ji efektivněji a měli o ní maximální přehled. Díky digitalizaci a nástrojům, které umí zpracovat a interpretovat velké množství dat, mohou více času věnovat pacientům,“ říká Jakub Kozák, spoluzakladatel a CEO Datlowe.

Nemocniční infekce jsou typem infekcí, které mohou vznikat v rámci poskytování zdravotní péče, například po chirurgickém zákroku. Obvykle bývají spojeny s častými rezistencemi vůči klinicky používaným antibiotikům, a tedy náročnější léčbou.

Technologie HAIDI násobně zefektivňuje manuální práci lékařů – tato rizika v nemocnicích odhaluje shromažďováním dat z veškeré zdravotnické dokumentace a za pomoci metody zpracování přirozeného jazyka a strojového učení je interpretuje do podoby možných rizik.

Snižovat reálný výskyt

Ačkoli některé evropské nemocnice vykazují incidenci těchto infekcí v rozsahu 1 až 2 %, skutečná incidence je podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu infekcí (ECDC) mezi 5 až 10 %. O tom se přesvědčila i například slovenská síť nemocnic Svět zdraví, která roky vykazovala výskyt nemocničních infekcí méně než 2 %. Prevalenční bodové studie provedené 4krát mezi lety 2016 až 2019 však ukázaly, že se reálně jejich výskyt pohybuje v rozmezí 5,5–7,5 %.

Technologie HAIDi nemocnicím a dalším zařízením zprostředkovává datovou analytiku zdravotnické dokumentace | Datlowe

„Studie probíhaly napříč všemi sedmnácti nemocnicemi, které Svět zdraví tvoří, a zohlednily zdravotnické záznamy celkem čtyřikrát po 2 500 pacientech. Po zjištění reálné prevalence jsme zavedli opatření, která snížila výskyt nemocničních infekcí o více než procento,“ komentuje hlavní epidemioložka slovenské sítě nemocnic Svět zdraví Jana Skalová.

Úspora jednoho týdne a přesnější detekce

Síť Svět zdraví si, stejně jako řada dalších nemocnic, pořídila v loňském roce pro boj s nemocničními infekcemi technologii HAIDI. Podle lékařů a dalších specialistů, kteří mají s jejím používáním zkušenosti, dokáže technologie zpřesnit incidenci výskytu nemocničních infekcí, která je obvykle výrazně vyšší, než jakou vykazovali při manuální detekci. Například lékařům z nemocnice Nové Město na Moravě pomáhá detekovat o více než 80 % případů infekcí a přiblížit se tak jejich reálné incidenci.

„Vyšší incidence se může jevit jako negativní aspekt. Bojovat však můžeme pouze s těmi infekcemi, o jejichž výskytu máme přehled. Věříme, že nám HAIDI pomůže tyto případy nejen snadněji odhalovat, ale i eliminovat. V tomto úsilí hodláme nadále pokračovat a do budoucna se míníme přiblížit 5% incidenci, které se nám v jedné z našich nemocnic již podařilo dosáhnout,“ dodává Skalová.

Technologie HAIDI pomáhá lékařům také šetřit čas, který sběru dat o nemocničních infekcích věnují – podle sítě Svět zdraví až o 60 %. Specialisté v nemocnici Jihlava například uvedli, že s její pomocí ušetří měsíčně průměrně jeden pracovní týden, který dříve věnovali aktivnímu vyhledávání a shromažďování dat.

Ilustrační fotografie

„Díky HAIDI se nám zjednodušilo vyhledávání infekcí ve zdravotnické dokumentaci a zvýšila se výtěžnost jejich sledování. Rovněž byla snížena administrativní zátěž zdravotníků, kteří se touto problematikou zabývají. Dalším benefitem je bezesporu časová úspora, která umožňuje zaměřit se na prevenci vzniku a šíření infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, snížit jejich počet a ušetřit nemalé finanční prostředky,“ dodává Petra Vavřinová, vedoucí oddělení ústavní epidemiologie nemocnice Jihlava.

Kromě Slovenska a Rakouska je HAIDI využívána zejména v Česku, kde v současné době pokrývá čtvrtinu nemocničních lůžek akutní i následné péče. Jen za uplynulý rok si ji pořídilo 10 českých nemocnic. Společnost v minulém roce zaznamenala růst nejen po stránce implementací svého produktu, ale i personální – její tým se rozrostl na dvojnásobek. V letošním roce hodlá nadále rozšiřovat svou technologii nejen v českých, ale i zahraničních nemocnicích a představit další produkt ze svého portfolia, který využijí kliničtí farmaceuti.

Redakčně upravená tisková zpráva startupu Datlowe

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme