Nezapomeňte na kontrolní hlášení k DPH. Termín je za dveřmi

Už dva roky mají ti, kteří odvádějí daň z přidané hodnoty, povinnost podávat jednou za měsíc či za čtvrtletí kontrolní hlášení. Kvartální plátci jej musí poslat správci daně do středy 25. dubna. Zapomenou-li, hrozí jim přísné postihy.Hlášení nenahrazují klasická přiznání, jsou pouze jejich doplňkem. Jedná se vlastně o kontrolní výkazy o všech přijatých i vydaných fakturách.

Součástí kontrolního hlášení je kromě výše DPH a základu daně například daňové identifikační číslo dodavatele a odběratele či den, kdy má plátce povinnost přiznat DPH (tzv. datum zdanitelného plnění). Spolu s ním podávají podnikatelé i klasické daňové přiznání za předchozí měsíc a doplácejí daň.

Ti, kteří dodávají zboží za hranice (a to osobám či firmám, které jsou registrované k dani v jiném státě EU) odevzdávají ještě takzvané souhrnné hlášení. Podrobnosti si přečtěte v paragrafu 102 zákona o DPH

Co je v zákoně?

Kontrolní hlášení podává každý plátce DPH, pokud:

  • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, 
  • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně, nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato.
 

Podrobnosti najdete ve formuláři Kontrolní hlášení k DPH  na internetových stránkách finanční správy.

Povinností plátců daně je posílat hlášení elektronicky. Pro tyto účely postačí běžný počítač s připojením na internet. Využít můžete buď datovou schránku (povinností firem coby plátců DPH je datovou schránku mít) nebo aplikaci EPO na Daňovém portálu Finanční správy.

Všichni plátci DPH musejí podávat kontrolní hlášení (KH) do 25. dne měsíce, který následuje po zdaňovacím období. Ti, kdo přiznávají a platí DPH jednou měsíčně, by tedy měli poslat berňáku kontrolní hlášení za duben každoročně do 25. května. Pokud toto datum připadá na víkend, je nejzazším termínem následující pracovní den. Čtvrtletní plátci odevzdají KH nejpozději ve středu 25. dubna 2018 (stejně jako měsíční za březen).

Pro většinu plátců DPH je zdaňovacím obdobím jeden měsíc. V mnoha případech ale podnikatelé a firmy přiznávají a platí daň z přidané hodnoty jednou za čtvrt roku. Především jde o takzvané „staré“ či původní čtvrtletní plátce – do roku 2012 totiž platilo, že nový plátce automaticky začal odvádět DPH jednou za čtvrtletí (bez ohledu na výši obratu). Nesplnil-li následně podmínky pro přeřazení mezi plátce měsíční, platí DPH jednou za kvartál i nadále.

Druhou skupinu kvartálních poplatníků tvoří ti, jejichž obrat za uplynulých dvanáct měsíců nepřesáhl 10 milionů, nejde o tzv. nespolehlivé plátce DPH, a nejsou zaregistrováni jako skupinoví plátci. Pokud se jejich status změní v novém kalendářním roce, musejí podnikatelé tuto skutečnost oznámit finanční správě do konce ledna.

Lhůty a postihy

Sankce za nepodání KH nejsou zanedbatelné. V případě, že jej dodáte později než v řádném termínu, a to sami od sebe, aniž byste byli berními úředníky vyzváni, zaplatíte pokutu ve výši tisíc korun. Na deset tisíc se sankce vyšplhá, pokud formulář dodáte v náhradní lhůtě na vyzvání úřadu. A ještě vyšší postih hrozí těm, co nepodají tzv. opravné či následné hlášení. To, že je původní potřeba doplnit či opravit, vám opět oznámí finanční úřad. Budete-li ho ignorovat, zaplatíte až 30 tisíc korun. Pokud tak neučiníte ani v náhradní lhůtě a na výzvu finanční správy (FS), můžete být potrestáni i pokutou ve výši 50 tisíc. Stejná sankce vám hrozí, jestliže na základě výzvy správce daně nezměníte nebo nedoplníte do opravného hlášení správné a pravdivé údaje. Pokutu vám může FS uložit nejpozději do tří let.

Na výzvu správce daně musí každý poplatník zareagovat do pěti pracovních dní. Ti, kteří zhřeší výjimečně, nemusejí věšět hlavu  – nově je v zákoně také institut prominutí pokuty a vyloučení vzniku pokuty. Druhý zmíněný znamená, že je zapomnětlivým plátcům automaticky tolerováno jedno opominutí za kalendářní rok, ale pouze v případě nižší sankce (ve výši 1000 korun).

Kdy hlášení nepodávat?

Hlášení samozřejmě nemusejí podávat ti, kteří DPH neplatí nebo jde pouze o tzv. identifikované osoby (tedy plátce daně v zahraničí, kteří v Česku DPH nehradí).

Teoreticky se můžete kontrolnímu hlášení vyhnout, i pokud jste obvykle pravidelnými poplatníky. „Kontrolní hlášení nemusíme podávat, pokud jsme neuskutečnili ani nepřijali za zdaňovací období žádné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge), neuplatňujeme nárok na odpočet daně a neuskutečnili jsme žádná plnění, nanejvýš jen plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet DPH,“ doplňuje Generální finanční ředitelství.

Poněkud složitá formulace znamená, že se vás kontrolní hlášení netýká, pokud jste v daném období neuskutečnili žádnou transakci, jež podléhá placení DPH – ať už v běžném režimu či v režimu přenesení daňové povinnosti reverse charge.

Jakub Procházka

Doporučujeme