Nigerijský energetický sektor je příležitost pro české firmy

Prezident Nigérie Buhari v důsledku tristní situace dodávek elektřiny přislíbil naplnit závazek federální vlády výrazně investovat do energetického sektoru s cílem zlepšit životní podmínky Nigerijců.

V návaznosti na podepsání dohody s německou společností Siemens o posílení dodávek energie v Nigérii v červenci loňského roku, připravila nigerijská vláda se Siemensem podrobnější plán realizace tohoto revolučního kroku. Vzhledem k tomu, že se tento sektor potýká komplexně s řadou problémů, jsou zde příležitosti i pro další investice a dodávky i od českých firem. 

Ilustrační fotografie

Nigérie je sice největší ekonomikou v subsaharské Africe, avšak její omezení v energetickém sektoru citelně brzdí její růst. Země disponuje velkými zdroji ropy, plynu, vody a sluneční energie, avšak ze stávajících elektráren má potenciál vyrábět nyní jen 12 522 MW elektrické energie. Většinou však dokáže distribuovat jen kolem 4 000 MW, což je na zemi s více než 200 miliony obyvatel nedostatečné.

Nigerijský energetický sektor čelí mnoha výzvám souvisejícím s prosazováním energetické politiky, regulační nejistotou, dodávkami plynu, omezeními přenosové soustavy a velkými nedostatky v plánování, které tomuto sektoru brání v dosažení komerční životaschopnosti.

V Nigérii se elektřina vyrábí hlavně z plynových tepelných elektráren a vodních přehrad. Národní přenosová soustava má instalovaný výkon 5 758 MW, ale její efektivní výkon je asi 4 500 MW. Přenosová síť, řízena vládou vlastněnou Transmission Company of Nigeria (TCN), má celkovou délku 12 300 km (330 kV 5 650 km, 132 kV 6,687 km) a propojuje rozvodny 32 330 kV a 105 132 kV. Průměrná spotřeba elektrické energie je per capita 150kWh, tedy nejnižší na celém světě.

V rámci úsilí o překlenutí obrovské mezery v infrastruktuře v energetickém sektoru podepsala nigerijská federální vláda v červenci 2021 implementační dohodu s německou společností Siemens. V dohodě Siemens slíbil, že vytvoří plán elektrifikace země ve snaze vyřešit stávající problémy v tomto sektoru a rozšířit kapacitu Nigérie řídit její budoucí energetické potřeby. Siemens tak má do konce roku 2022 dodat 7000 megawattů elektřiny navíc.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Tento třífázový plán elektrifikace by měl být naplňován v letech 2022 až 2025. Siemens a Bureau of Public Enterprises (BPE), zřízeným federální vládou, budou společně řídit několik projektů. Zatímco federální vláda řídí distribuci elektřiny prostřednictvím Transmission Company of Nigeria (TCN), segment výroby je ovládán soukromým sektorem, přičemž BPE drží podíly v distribučních společnostech. Očekává se, že toto uspořádání zlepší energetické zásobování země.

Fáze 1 zahrnuje upgrade provozní kapacity energetické soustavy na 7 GW, po kterém budou následovat opatření k odstranění dalších překážek plného využití stávajících výrobních a distribučních kapacit a zvýšení provozní kapacity energetické soustavy na 11 GW v rámci fáze 2. Dále se předpokládá, že modernizace a expanze napříč segmenty výroby, přenosu a distribuce energetického sektoru ve fázi 3 povedou ke zvýšení provozní kapacity na 25 GW.

Primárním cílem společnosti Siemens v první fázi implementace projektu bude zvýšit výkon dodávaný koncovým zákazníkům o další 2 GW, výrazně snížit Aggregate, Technical, Commercial and Collection (“ATC&C”) ztráty a dosáhnout lepší stability a spolehlivosti sítě. Aktivity v této fázi budou proto zaměřeny na posílení distribuční kapacity dodávek „poslední míle“ prostřednictvím modernizace distribučních a přenosových zařízení po celé zemi.

Vzhledem k masivní poptávce po infrastruktuře v nadcházejících letech spolu s rychlou urbanizací v nigerijských městech existují značné potřeby investic na všech úrovních hodnotového řetězce, od dodávek paliva, přes výrobu až po přenos a distribuci. Zatímco ve výrobním sektoru došlo k významné aktivitě, existují nové příležitosti pro další výrobní závody, protože domácnosti a průmyslové subjekty přecházejí od vlastní výroby k síti.

V současnosti byla většina investic do privatizace energetického sektoru z domácích zdrojů a v případě distribučních společností se jednalo většinou o nigerijské subjekty se zahraničními strategickými partnery.

Deregulace tohoto odvětví přináší potenciální investiční příležitosti pro účast soukromého sektoru v následujících oblastech:

  • výstavba nových elektráren
  • rozvoj nové výstavby plynovodů v soukromém vlastnictví/kontrole, jejich úprava a údržba
  • rozšíření stávajících přenosových sítí
  • výroba vodičů, kabelů, transformátorů a pomocných zařízení
  • budování nových zařízení na zásobování plynem
  • výroba a distribuce měřicích zařízení
  • poskytování provozních a údržbářských služeb

Pro české investory a dodavatele vzniká tudíž potenciální příležitost podílet se na významných změnách v nigerijském energetickém sektoru.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abuji (Nigérie). Autorka: Beata Matusiková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme