Nová aplikace ochrání vodní toky před znečištěním

Výzkumný tým z Ústavu technologie vody VŠCHT vyvinul ve spolupráci s partnery z praxe nový digitální nástroj pro automatizovaná provozní a technologická opatření pro čistírny odpadních vod (ČOV).

Water Scan Toolbox (WST) je cloudová aplikace, která používá prediktivní znalosti množství a kvality přicházejících odpadních vod k posouzení zátěže ČOV.

Ilustrační fotografie | MikeDotta / Shutterstock.com

Nástroj stojí na třech pilířích: prediktivním modelu množství a kvality odpadních vod, databázi scénářů událostí pro různé provozní stavy s předpokládanou zátěží ČOV a na rozhodovací matici pro volbu provozních a technologických opatření pro různé události. Smyslem WST je snížit operační rizika zejména během období přívalových dešťů a zvýšit efektivitu čištění vod tím, že umožní ČOV časnou přípravu.

WST byl testován na ČOV různých velikostí (desítky až stovky tisíc obyvatel) a výsledky ukazují, že tento nástroj účinně predikuje zátěže ČOV a doporučuje vhodná opatření ke snížení provozních rizik. Využití je zvláště relevantní pro ČOV s kapacitou od 10 000 ekvivalentních obyvatel, kde sledování vybraných procesních proměnných a jejich využití v centrálně řízené automatizaci ekonomicky proveditelné.

Ilustrační fotografie

Water Scan Toolbox, na jehož vývoji se kromě VŠCHT podíleli partneři z ČVUT, Pražských vodovodů a kanalizací a firmy VDT Technology, představuje významný pokrok v provozu a řízení čistíren odpadních vod. Tím, že poskytuje prediktivní informace o množství a kvalitě přicházející odpadní vody, umožňuje nástroj operátorům čistíren odpadních vod činit informovaná rozhodnutí a přijímat preventivní opatření ke snížení provozních rizik.

Použití tohoto nástroje by mělo vést ke zvýšené efektivitě, zlepšeným environmentálním výsledkům a snížení nákladů pro operátory čistíren odpadních vod. Water Scan Toolbox je nyní k dispozici pro provozovatele a manažery čistíren odpadních vod po celém světě.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠCHT Praha

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme