Nová energetická strategie JAR značí pozvolný přechod na čistší zdroje

Koncem minulého roku byla ve vládním věstníků zveřejněna dlouho očekávaná energetická strategie JAR do roku 2030. Tato strategie je nejen investory velmi pozitivně vnímána, jelikož představuje rámec legitimního očekávání a přináší tak zvýšenou míru potřebné investorské jistoty, která v poslední dekádě v sektoru energetiky scházela.

Podíl čistší energie se má do roku 2030 navýšit až na 40 %, a to za současného odklonu od drtivě převažujícího uhlí ze stávajících 77 % na 60 %. Nejvíce obnovitelné energie se bude získávat pomocí větrných elektráren, avšak celou řadu příležitostí pro investory představují i oblasti energie solární, vodní či tzv. „waste-to-energy“.

Situace na poli energetiky lze v JAR považovat za dlouhodobě znepokojující. Jedním z hlavních důvodů je státní energetický monopol Eskom, který se pod tíhou své korupční (ne)správy ocitl v zadlužení astronomické výše, a sice přibližně 700 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že JAR oplývá značnými zásobami uhlí, zhruba 77 % elektřiny se generuje v uhelných elektrárnách, přičemž většina z nich již překročila svůj životní cyklus a vyžaduje esenciální revitalizaci či vyřazení z provozu.

Vlivem častých poruch a mnohdy přetížené rozvodové sítě dochází k tomu, že dle rozvrhu a momentální potřeby je často přerušována dodávky elektřiny (tzv. „load shedding“), což má pochopitelně dalekosáhlé dopady na místní obyvatelstvo, podnikatele a celkově tak negativně přispívá k hospodářské situaci a sociálnímu napětí v JAR. Vlivem globálních trendů a Pařížské klimatické dohody, nejsou již nadále jihoafrické finanční instituce ochotny financovat energii z fosilních paliv, a proto mnohé uhelné elektrárny budou po vyřazení z provozu naprosto bezcenným aktivem.

Nová energetická strategie JAR (Integrated Resources Plan 2030) má proto jasný cíl, a sice vyřešit současnou neuspokojivou situaci a zároveň vytvořit dostatečně důvěryhodný rámec pro  investory k jeho realizaci. Cesta vpřed je dle strategie jasná a představuje ji mix jak čistší energie z uhlí, tak zejména zvyšující se procento energie z obnovitelných zdrojů, zemního plynu či tzv. „waste-to-energy“.

Catstyecam / Shutterstock.com

Výroba čistší energie má do roku 2030 narůst na 40 %, přičemž nejvyšší podíl bude zaujímat energie větrná (18 %), dále pak vodní (8 %), solární (7%), dále pak energie ze zemního plynu a jaderná energie. Samozřejmě většina, tj. 60 %, energie se bude i nadále generovat z uhlí, avšak počítá se s postupných zaváděných opatření vedoucích k čistší formě této energie. Mimo jiné se bude jednat o technologie zachycování, využívání a skladování emisí CO2 (CCUS). Dále se pak počítá s výstavbou několika menších a účinnějších uhelných elektráren, jelikož revitalizace mnohých stávajících by byla nerentabilní.

Nová energetická strategie dále počítá s tím, že místní samosprávné celky využijí příležitosti generovat energii z odpadu, a to zejména z biomasy, bioplynu a směsného odpadu. V nadcházejících letech budou mít tedy české společnosti možnost ucházet se o řadu veřejných zakázek, týkajících se technologií „waste-to-energy“.

Posun se odehraje i na poli nezávislých producentů energie (IPP), jelikož se pracuje na jejich důsledném vymezení vůči Eskomu a možnosti samosprávných celků vykupovat jejich elektřinu přímo, nikoliv pouze skrze Eskom. V současné době působí v JAR 64 nezávislých producentů energie již napojených do sítě, přičemž toto číslo by se mělo brzy zvýšit na 112. Nezávislí producenti v tuto chvíli generují přibližně 3,9 GW (6,4 GW jakmile dojde k zapojení všech 112), což je v porovnání s 36,4 GW z uhlí relativně zanedbatelné číslo.

Postupné nahrazování dieselových záložních elektráren plynovými je pak další značnou příležitostí pro společnosti z této oblasti podílet se na vybudování zcela nové infrastruktury i samotných zařízení. V neposlední řadě je pak velmi významnou příležitostí i nabídka řešení v oblasti ukládání energie z obnovitelných zdrojů (tzv. „energy storage“).

Pro bližší informace se neváhejte obrátit na ekonomický úsek velvyslanectví ČR v Pretorii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: Viktor Dolista, ekonomický úsek velvyslanectví.

• Teritorium: Jihoafrická republika
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme