Nová Evropská komise bude pracovat inovativním způsobem v rámci projektových týmů

Po intenzivních jednáních, kdy předseda Juncker trval na kandidatuře žen, je v Junckerově Komisi 9 žen a 19 mužů, přičemž ze 7 místopředsedů jsou 3 ženy. Junckerem navrženou Komisi tvoří 5 bývalých předsedů vlád, 4 místopředsedové vlády, 19 bývalých ministrů, 7 bývalých komisařů a 8 bývalých členů Evropského parlamentu.Nově zvolený předseda Jean-Claude Juncker představil svůj tým a novou podobu příští Evropské komise. Poté, co Evropská unie prošla jedním z nejobtížnějších období ve své historii, bude jedním z nejdůležitějších úkolů přesvědčit občany, že se situace změní. Aby mohla tento svůj úkol splnit, musí být Komise přístupna reformám.

Nastupující Evropská komise bude mít novou podobu, aby se mohla zaměřit na řešení významných politických úkolů, které před Evropou stojí. Je třeba zajistit, aby lidé znovu získali slušnou práci, aby bylo více investic, aby banky znovu poskytovaly úvěry reálné ekonomice, aby byl vytvořen propojený digitální trh, fungovala důvěryhodná zahraniční politika a aby se Evropa postavila na vlastní nohy, pokud jde o energetickou bezpečnost. Nová cesta, kterou Komise zvolila, je uvedena v hlavních politických směrech, na jejichž základě byl Jean-Claude Juncker Evropským parlamentem zvolen.

Nově zvolený předseda osobně hovořil se všemi nominovanými kandidáty na komisaře a je přesvědčen, že jeho silný a zkušený tým může společně pracovat velmi výkonně.

„V těchto nebývalých časech od nás evropští občané očekávají jasné výsledky,“ uvedl nový předseda Juncker. Po letech ekonomických problémů a často bolestivých reformách očekávají Evropané fungující ekonomiku, udržitelná pracovní místa, více sociální ochrany, bezpečnější hranice, energetickou bezpečnost a digitální příležitosti. Představuji dnes tým, který přivede Evropu zpět na cestu k pracovním příležitostem a k růstu,“ řekl Juncker.

„V nové Evropské komisi bude forma následovat funkci. Musíme být vstřícní ke změnám a musíme ukázat, že se Komise může změnit. Přicházím dnes před vás s politickou, dynamickou a výkonnou Evropskou komisí, která si klade za cíl pomoci Evropě k novému začátku. Přiděloval jsem portfolia osobnostem, nikoli zemím. Mám po ruce 27 hráčů a každý z nich má svůj konkrétní úkol. Můj tým bude vítězný,“ dodal. 

Nový sbor komisařů bude mít sedm místopředsedů, šest kromě vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (Federica Mogherini), a každý z nich povede jeden projektový tým. Budou řídit a koordinovat práci několika komisařů v sestavách, které se mohou měnit podle potřeby a nově vznikajících projektů. Tyto projektové týmy odrážejí hlavní politické směry.

Příkladem mohou být „Pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost“, „Jednotný digitální trh“ či „Energetická unie“. Bude tak zajištěna dynamická spolupráce mezi všemi členy sboru komisařů, nebude se „hrát na vlastním písečku“ a statické struktury se rozpohybují. Všichni místopředsedové budou skutečnými zástupci předsedy.

„V nové Komisi nebudou prvořadí nebo druhořadí komisaři – budou to vedoucí týmu a týmoví hráči,“ dodal Jean-Claude Juncker.„Komisaři budou pracovat společně v duchu kolegiality a vzájemné závislosti. Chci překonat mentalitu „každý na svém“ a zavést nový způsob spolupráce v oblastech, kde může Evropa opravdu sehrát významnou roli.“ 

Předseda Juncker se těší na slyšení kandidátů nominovaných na komisaře v Evropském parlamentu, kde bude v rámci demokratického procesu prostor pro vysvětlení a prověření cílů Komise a politického programu.

Důležité informace o Evropské komisi:

  • Pravou rukou předsedy bude první místopředseda (Frans Timmermans). Poprvé bude existovat komisař pro zlepšování právní úpravy, jehož úkolem bude zajistit, aby byl každý návrh Komise opravdu potřebný, a ověřit, že cílů nemohou dosáhnout členské státy samy. První místopředseda bude také při všech činnostech Komise působit jako dohled nad dodržováním Listiny základních práv Evropské unie a právního státu.
  • Velmi významné pro reálnou ekonomiku bude nové portfolio Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (pod vedením Elżbiety Bieńkowské). Poprvé jsou rovněž konkrétně zmíněny malé a střední podniky, které tvoří páteř naší ekonomiky.
  • Nové portfolio Hospodářské a finanční záležitosti, daně a celní unie (které povede Pierre Moscovici) zajistí, že politika daní a celní unie se stane nedílnou součástí pevné a skutečné hospodářské a měnové unie a přispěje k hladkému fungování celkového rámce EU pro správu ekonomických záležitostí.
  • Bylo vytvořeno silné portfolio spotřebitelské politiky. Spotřebitelská politika již nebude rozptýlena v různých portfoliích, ale bude mít přednostní postavení v rámci portfolia komisaře pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů (Věra Jourová).
  • Jak nově zvolený předseda oznámil 15. července ve svém projevu před Evropským parlamentem, vytvořil také pozici komisaře pro migraci (Dimitris Avramopoulos), aby byla upřednostněna nová migrační politika, která se bude důkladně zabývat nelegální migrací a současně tím, aby se z Evropy stalo místo přitažlivé pro vysoce talentované lidi.
  • Řada portfolií byla pozměněna a zjednodušena. Významnou změnou je, že byla zkombinována portfolia Životní prostředí a Námořní záležitosti a rybolov (povede Karmenu Vella) tak, aby byla zohledněna dvojí logika „modrého“ a „zeleného“ růstu. Politiky ochrany životního a mořského prostředí mohou a měly by hrát klíčovou úlohu při vytváření pracovních míst, zachování zdrojů, stimulaci růstu a podpoře investic. Ochrana životního prostředí a zachování naší konkurenceschopnosti musejí jít ruku v ruce, protože se v obou případech jedná o udržitelnou budoucnost. Stejná logika byla uplatněna při pověření jednoho komisaře oblastí klimatu i energetickou politikou (Miguel Arias Cañete). Posílení podílu energií z obnovitelných zdrojů není pouze záležitostí odpovědné politiky změny klimatu. Jde současně i o imperativ průmyslové politiky, pokud chce Evropa i nadále mít ve střednědobém horizontu cenově dostupnou energii. Obě nová portfolia budou přispívat k práci projektového týmu „Energetická unie“, který bude řídit a koordinovat Alenka Bratušek.
  • Portfolio Evropská politika sousedství a jednání o rozšíření (Johannes Hahn) se vedle posílení politiky sousedství zaměří i na další jednání o rozšíření, i když je jasné, že v příštích pěti letech k rozšíření Evropské unie nedojde, jak uvedl předseda Juncker ve svých hlavních politických směrech.
  • Nové portfolio Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů (Jonathan Hill) soustředí stávající odborné znalosti a odpovědnost do jednoho místa – nově vytvořeného generálního ředitelství – a zajistí, že Komise zůstane aktivní a obezřetná při implementaci nových kontrolních pravidel a pravidel řešení problémů týkajících se bank.

Při přidělování portfolií věnoval Jean-Claude Juncker velkou pozornost zachování rovnováhy mezi muži a ženami, politické příslušnosti a schopnostem kandidátů. Po intenzivních jednáních, kdy předseda Juncker trval na kandidatuře žen, je v Junckerově Komisi 9 žen a 19 mužů, přičemž ze 7 místopředsedů jsou 3 ženy. Junckerem navrženou Komisi tvoří 5 bývalých předsedů vlád, 4 místopředsedové vlády, 19 bývalých ministrů, 7 bývalých komisařů a 8 bývalých členů Evropského parlamentu.

Jedenáct z nich má solidní ekonomické a finanční zkušenosti a osm rozsáhlé zkušenosti z oblasti vnějších vztahů. Junckerova Komise má nezbytnou odbornost, aby mohla řešit stávající ekonomické a geopolitické problémy, které před Evropou stojí.

V další fázi musí Evropský parlament vyslovit souhlas s celým sborem komisařů, včetně předsedy a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyně Evropské komise. Tomu předchází slyšení nominovaných kandidátů v příslušných parlamentních výborech v souladu s pravidlem 118 jednacího řádu Evropského parlamentu. Jakmile Evropský parlament udělí souhlas, jmenuje Evropská rada formálně Evropskou komisi v souladu s čl. 17 odst. 7 Smlouvy o EU.

Doporučujeme