Nová mapa regionální podpory pro období 2022-2027

Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu mapu Česka k poskytování regionální podpory v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027. Česká mapa regionální podpory je první mapou schválenou Komisí v rámci nových Pokynů k regionální státní podpoře.

Mapa regionální podpory definuje, které regiony v České republice jsou způsobilé pro regionální podporu a zároveň stanoví maximální možnou míru podpory v těchto regionech, vyjádřenou jako procento ze způsobilých nákladů.

Do podporovaných oblastí budou dle čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU podle schválené mapy regionální podpory spadat regiony NUTS II Severozápad, Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Základní míra podpory u nich bude činit 30 % a v regionu NUTS II Severozápad 40 %.

Oblasti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod, dříve oblasti způsobilé podle čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU, budou nově spadat do oblastí způsobilých podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. Základní míra podpory se v nich bude pohybovat v rozmezí 15 % až 25 %. Míra podpory v těchto regionech se bude v průběhu doby platnosti mapy a pro jednotlivé regiony lišit.

Zdroj: Agentura API

Míru podpory na horní hranici rozpětí, tedy 25 %, mohou po celé uvedené období čerpat projekty realizované v jmenovitě uvedených okresech (bez ohledu na NUTS II) v Mapě: Rakovník, Kladno, Mělník, Tachov a Plzeň – sever.

Naopak v regionech Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod mimo tyto uvedené okresy bude míra podpory činit 20 % a od 1. ledna 2025 dojde k jejímu snížení o 5 % na základní míru 15 %.

Výše uvedená % jsou platná pro velké podniky. Bonusy pro malé a střední podniky, které bude ve všech výše uvedených oblastech možné přičíst k základní míře podpory, jsou 20 % resp. 10 %.

Po schválení Plánu spravedlivé transformace Komisí, v kontextu nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci, bude třeba ze strany České republiky notifikovat změnu mapy regionální podpory, aby mohlo být uplatněno potenciální zvýšení maximální intenzity podpory o 10 % v budoucích oblastech spravedlivé transformace.

Originální znění: Státní podpora SA.634452 (2021/N) – Česko. Mapa regionální podpory pro Česko (1. ledna 2022 – 31. prosince 2027)

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme