Nová pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti – uvolnění vstupu pro občany EU

Vláda svým usnesením ze dne 23. dubna 2020 č. 443 rozhodla s účinností od 27. dubna 2020 o úpravě podmínek pro cestování z a do ČR kvůli výkonu ekonomické činnosti.

Usnesení vlády obsahuje kompletní výčet výjimek, kdy je za stanovených podmínek možné cestovat z a do ČR. Žádné další individuální výjimky z cestování či případné karantény nejsou možné.

Podmínky pro cestování za účelem výkonu ekonomické činnosti jsou následující:

Cestování do ČR

Pouze pro občany EU platí, že mohou přicestovat do ČR, pokud se tak děje za účelem výkonu:

 • ekonomické činnosti, nejdéle na 72 hodin a předloží potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem, potvrzení o výkonu ekonomické činnosti do 72 hodin (viz vzor Ministerstva vnitra) a dokument prokazující účel jejich pobytu (např. pracovní smlouva, potvrzení společnosti o účelu cesty, smlouva o dílo a atd.).
 • ekonomické činnosti nad 72 hodin a předloží potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem, potvrzení o výkonu ekonomické činnosti nad 72 hodin (viz vzor Ministerstva vnitra) a dokument prokazující účel jejich pobytu (např. pracovní smlouva, potvrzení společnosti o účelu cesty, smlouva o dílo a atd.).
  • tyto osoby musí na následný test mezi 10. a 14. dnem po vstupu,
  • všechny subjekty, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, mají povinnost zajistit jim ubytování, lékařskou péči, převoz z hranice a v případě ztráty zaměstnání převoz zpět do země původu,
  • tito lidé musí předem oznámit datum a způsob vstupu na území ČR způsobem stanoveným MZV ČR a nesmí používat hromadnou dopravu a taxi z hranice do místa ubytování (pravidlo zákazu užití této dopravy se vztahuje na všechny, kdo přijedou do ČR).

Pro ostatní cizince platí, že musí svůj vstup na území ČR nahlásit hygieně a jít do karantény s výjimkou pro:

 • pracovníky mezinárodní dopravy a pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, pokud doba jejich pobytu na území ČR nebude delší než 14 dní nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu,
 • zemědělce hospodařící v bezprostředním příhraničí, jejichž pobyt na území ČR nebude delší než 24 hodin. Ti ani nemusí předkládat potvrzení o absolvování testu.

Cestování z ČR

Občané ČR nebo cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR mohou vycestovat z ČR s tím, že musí při svém návratu na hranicích předložit buď potvrzení o absolvování testu, nebo se nahlásit na hygienu (kdy je pak uložena karanténa). To neplatí pro osoby, které:

 • vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy nebo servisu kritické infrastruktury, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní
  • servis kritické infrastruktury v zahraniční pro tyto případy musí být doplněn nótou zastupitelského úřadu cílové země,
 • hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraniční, pokud vycestovaly na dobu kratší než 24 hodin,
 • vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o pendlera.

Režim pro pendlery

Pro pendlery, tj. pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně oprávněně cestují za prací ze sousedního státu do ČR anebo z ČR do sousedního státu, platí, že nemusí svůj vstup na území ČR nahlásit hygieně a jít do karantény, pokud kromě potvrzení přeshraničního pracovníka předloží potvrzení o absolvování testu, které není starší než 4 dny a po 14 dnech další potvrzení o absolvování testu, které není starší než 4 dny.

Pro pendlery ze zdravotnictví a sociálních služeb, IZS a kritické infrastruktury není stanovena povinnost předložit potvrzení o absolvování testu, pokud doba jejich pobytu na území ČR (anebo doba vycestování z území ČR) nebude delší než 14 dnů. Tito pendleři předkládají potvrzení přeshraničního pracovníka a v případě pendlera z České republiky pak ještě nótu zastupitelského úřadu (jako dosud).

Potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny. Test si zajišťuje osoba na vlastní náklady.

Pro lepší orientaci bylo připraveno několik možných příkladů nejčastějších situací a další informace jsou k nalezení také v :

Další užitečné a komplexní informace o cestování je možné nalézt na webu Ministerstva vnitra.

Pravidelné novinky e-mailem