Nová smlouva mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou zajistí evropský standard spolupráce v sociální oblasti

Velvyslankyně České republiky Ivana Hlavsová podepsala s ministryní pro civilní záležitosti Bosny a Hercegoviny Ankicou Gudeljević Smlouvu o sociálním zabezpečení. Smlouva nově upravuje vztahy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou v oblasti sociální péče a zdravotnictví.

„Nová smlouva má přímý dopad na životy občanů, kteří se v rámci své práce či jako turisté pohybují mezi našimi zeměmi. Vztahy v této oblasti staví na nový právní základ, který odpovídá moderním evropským standardům a zvyšuje tak právní jistotu. To je důležité pro rozvoj obchodu i mezilidských kontaktů,“ řekla po podpisu velvyslankyně Hlavsová.

Smlouva staví občany druhého státu při používání právních předpisů v oblasti zdravotní a sociální péče na roveň vlastním státním občanům. Smlouva např. zajišťuje pojištěncům nárok na poskytnutí neodkladné a nezbytné zdravotní péče ve druhém státě na náklady jejich pojišťovny.

V oblasti důchodů budou podle smlouvy obě země přihlížet k době pojištění ve druhém státě v případech, kdy pojištěnec nesplňuje potřebnou dobu pojištění v dané zemi pro získání důchodu. Smlouva upravuje také sčítání dob pojištění v oblasti dávek v nezaměstnanosti či uznání nároků na peněžité dávky v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání. Nemůže docházet k omezení dávek na základě občanství druhé země, místa bydliště či kratší doby pojištění např. z důvodu stěhování do druhé země.

Smlouva o sociálním zabezpečí je další ze smluv, které vytváří lepší prostředí pro rozvoj obchodu a podnikání. Poskytuje ochranu zaměstnancům a podnikatelům působícím zároveň v obou zemích. Zaměstnavatelům dává potřebnou jistotu v povinnostech, jestliže jejich zaměstnanci vykonávají činnost ve druhém státě.

Vymezením jasných pravidel účasti občanů na pojištění obou států a jejich práv se uvolní prostor pro snadnější pohyb pracovníků, podnikání a poskytování služeb. Vedle dohody o hospodářské spolupráci, dohody o podpoře a ochraně investic a smlouvy o zamezení dvojího zdanění je tak další smlouvou, které přispívají k rozvoji hospodářské spolupráce mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou.

Spolu se smlouvou o sociálním zabezpečení bylo podepsáno i správní ujednání, které stanoví mechanismy spolupráce mezi příslušnými institucemi obou zemí. Obě smlouvy nahradí Úmluvu o sociálním pojištění a správní dohodu z r. 1957. Rozsah podpory, na kterou mají občané nárok, je podobný. Nová smlouva je však podrobnější a odpovídá aktuálním mezinárodním standardům a principům uplatňovaným mezi zeměmi Evropské unie. Smlouva vstoupí v platnost po projednání v parlamentech obou zemí a následné ratifikaci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Ondřej Picka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme