Nové a modernizované laboratoře Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT více propojí doktorandy s praxí

Na konci června se uskutečnilo v Kladně slavnostní otevření unikátních nových a modernizovaných laboratoří Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) ČVUT v Praze zejména pro doktorský studijní program Biomedicínské inženýrství.

Slavnostního otevření se zúčastnil ředitel Odboru administrace projektů vysokých škol Ing. Michal Plechatý se spolupracovníky, kvestor ČVUT Ing. Jiří Boháček, spolupracující partneři z IKEM a další hosté.

Modernizované a nové laboratoře FBMI | ČVUT

Ing. Venuše Heřmanová, projektová a finanční manažerka projektů, k tomu dodává: „Hlavním cílem našeho projektu bylo zintenzivnit rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřeného doktorského programu Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v souladu se strategií fakulty a univerzity a současně zatraktivnit a posílit fakultní infrastrukturu pro výzkumnou práci doktorandů, podpořit lidské zdroje a zkvalitnit podmínky pro výuku.“

Celkem se jedná o osm laboratoří: Laboratoř vývoje experimentálních zařízení a modulů pro biomedicínu, Laboratoř průtokových systémů pro tkáňové inženýrství a orgánovou perfuzi, Laboratoř měření a analýzy plynů v biomedicíně, Laboratoř analýzy, zpracování a modelování klinických a experimentálních signálů, Laboratoř Bio-Elektromagnetizmu, Laboratoř návrhu a vývoje inženýrských technologií pro anesteziologii a neodkladnou péči, Laboratoř mechaniky svalově-kosterního systému a Laboratoř klinického inženýrství a managementu zdravotnické techniky.

Modernizované a nové laboratoře FBMI | ČVUT

Zaměření druhého projektu upřesňuje prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr.h.c., hlavní odborný garant projektů: „Cílem projektu bylo modernizovat doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika na základě požadavků znalostní ekonomiky a potřeb trhu práce. Zapojením odborníků z praxe a zahraničí se upravil profil absolventa programu v souladu s mezinárodními standardy a požadavky na ještě širší uplatnění v praxi.“

„Inovovaný výzkumný doktorský program je akreditován pod názvem Biomedicínské inženýrství, svým obsahem je unikátní nejen v České republice, ale i ve světě,“ dodává prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, děkan FBMI. Unikátní laboratoře byly pořízeny a modernizovány za podpory projektů OP VVV „Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství“ a komplementárního projektu „Biomedicínské inženýrství pro znalostní ekonomiku“, a to v celkové hodnotě cca 40 mil. Kč. Více informací o projektech naleznete na webu FBMI ČVUT.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Oblasti podnikání: Biotechnologie | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme