Nové dotace z EU na roky 2014 až 2020: Jaké příležitosti firmám přinesou?

Namísto 26 operačních programů by mělo od letoška sloužit k čerpání z fondů Evropské unie 18 programů, mělo by zároveň dojít k výraznému zjednodušení administrace. Jak bude zaměřen nový program na podporu podnikání?Rokem 2013 skončilo dosavadní programovací období a tím i možnost pro firmy žádat do stávajících operačních programů strukturálních fondů. Nové programovací období začíná v roce 2014 a bude končit v roce 2020.

V současné době probíhá vyjednávání podmínek a podoby operačních programů s Evropskou komisí. V novém programovacím období bude sníženo množství programů i množství prostředků, které ČR získá z kohezní politiky. V období 2007 – 2013 je podpora poskytována prostřednictvím 26 programů. Pro období 2014 – 2020 je vytvářeno 18 operačních programů.

Nové operační programy pro období 2014 – 2020
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí, Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Praha – pól růstu ČR, Operační programTechnická pomoc, Operační program Rybářství, Program rozvoje venkova, Operační programy meziregionální spolupráce a 7 operačních programů pro příhraniční spolupráci.

Pro obce bude změnou, že již nebudou regionální operační programy pro jednotlivé regiony soudržnosti, ale bude jeden integrovaný regionální operační program. Objem prostředků, které má Česká republika možnost získat v období 2007 – 2013, činí 26,7 miliard eur a pro období 2014 – 2020 se sníží na 20,5 miliard eur.

Vzhledem ke zpoždění při vyjednávání můžeme očekávat, že se nové operační programy otevřou potenciálním žadatelům až v červnu 2014. Jaké finanční zdroje mohou využít firmy a obce v mezidobí, než budou nové operační programy spuštěny? Budou vyhlašovány výzvy na zbývající prostředky v jednotlivých současných operačních programech. Bude se však jednat o malé finanční alokace, výzvy budou vypsány pouze v některých prioritních osách a v některých případech budou omezeny kratší dobou na přípravu žádosti a také kratší dobou na realizaci projektů. Ve většině programů je dána podmínka dokončení  a profinancování  projektu do června 2015.

V nadcházejícím plánovacím období by mělo dojít k výraznému zjednodušení. Je uvažováno o jednotném systému pro administraci. Další krokem je zeštíhlení počtu operačních programů na 11 pro plánovací období 2014-2020, plus 7 programů na příhraniční spolupráci. Vláda České republiky schválila dne 28. listopadu 2012 usnesením č. 867/2012 tyto programy: OP Podnikání a inovace pro Konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, OP Praha – pól růstu ČR a OP Technická pomoc. Později kabinet schválil ještě další programy, nyní jich je celkem 18.

Nový program na podporu podnikání

Nástupce OP Podnikání a inovace pod názvem OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se soustředí na využití stávající inovační infrastruktury vytvořené v období 2007 až 2013. Výdaje budou směřovány především na investice do špičkových technologií namísto výstavby. Opatření se soustředí také na propojování MSP a podporu spolupráce v rámci klastrů.

Specifické zaměření OP PIK:

 • zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky prostřednictvím rozvoje podnikání a pro něj potřebné infrastruktury s rostoucím využíváním výsledků výzkumu a vývoje, zaváděním inovací;
 • rozvoj podnikatelského prostředí díky posilování infrastruktury, služeb pro podnikání a netechnických kompetencí;
 • podpora zakládání nových podniků, internacionalizace podnikání;
 • podpora udržitelného a inovativního hospodaření s energií a inovací v oblasti produkce s vysokou přidanou hodnotou.

Oproti předchozímu operačnímu programu se podpora dále soustředí na:

 • důraz na foresight a propojování podniků s vědou a výzkumem a vzdělávacími institucemi;
 • zaměření kapitálových výdajů z výstavby především na investice do špičkových technologií;
 • posílení projektů na spolupráci více podniků, propojení malých a středních podniků a velkých podniků, pronikání do globálních distribučních řetězců.

Z hlediska strukturálního a geografického budou i nadále podporovány opatření jako:

 • rozvoj podnikání – podpora malých a středních podniků a začínajících podnikatelů zejména ve strukturálně postižených, ale i dalších zaostávajících regionech;
 • růst založený na inovacích – využití a udržitelnost stávající inovační infrastruktury a podpora odvětvových inovačních klastrů;
 • udržitelné hospodaření s energií – podpora inovací směřujících ke snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru;
 • ICT infrastruktura – zajištění dostupnosti služeb elektronických komunikací a rozvoj krizové a bezpečnostní komunikační infrastrukturu.

Jak aktivně snižovat nezaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí definovalo své cíle o opatření pro nadcházející programovací období. Naváže na strategii realizovanou prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a soustředí se na problematické oblasti českého trhu práce a dále podpoří aktivní politiku snižování nezaměstnanosti a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb.

Nový programový plán se chce oproti minulosti, mimo jiné, soustředit také na osvětu v oblasti životního stylu. Konkrétně byla definována tato opatření:

 • podpora opatření na trhu práce – využití pružných forem pracovního poměru, zvýšení profesní mobility, vyšší stupeň spolupráce se zaměstnavateli, jejich potřebami, inovativní nástroje;
 • sociální začleňování – zaměření na inkluzivní vzdělávání, znevýhodněné osoby a jejich sociální a pracovní integraci, důraz na poradenství, preventivní opatření, přípravu pracovníků služeb zaměstnanosti a sociální sféry, rozvoj sociálních služeb;
 • podpora zdraví – podpora zdravého a udržitelného životního stylu, zajištění pružného přizpůsobování systému péče o zdraví ekonomickému, sociálnímu a demografickému vývoji; podpora humanizace a deinstitucionalizace zdravotní péče;
 • instituce – modernizace a zefektivnění veřejné správy, včetně podpory zavádění a rozvoje e-governmentu (rozvoj standardů veřejných služeb, zkvalitnění poskytování a dostupnosti služeb, zvyšování kvalifikace zaměstnanců veřejných institucí a informovanosti klientů).

Cílem je více propojit projekty vzdělávacího a inkluzivního charakteru.

 • koordinace opatření pro trh práce a oblast vzdělanosti;
 • koordinace s opatřeními v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou;
 • orientace na komplexní rozvoj lidských zdrojů a přilákání nových lidských zdrojů;
 • užší a cílenější spolupráce s podniky prostřednictvím intervencí v programech celoživotního vzdělávání a technického vzdělávání;
 • systematičtější koordinace podpořených projektů napříč oblastmi a regiony;
 • koordinace plošných opatření vedoucích k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly pro trh práce

Projekty je třeba chystat už teď

Proč však polovinu roku 2014 nevyužít k získání náskoku pro nové programovací období a přípravě zásobníku projektů? Podnikatelé, kteří mají zkušenosti s žádostmi o dotaci do strukturálních programů, vědí, že při vypsání konkrétních výzev k podávání žádostí je čas na zpracování a podání žádosti většinou poměrně krátký. Zejména pokud projekt obsahuje stavební práce a žadatel musí předložit územní rozhodnutí či stavební povolení. Firmám proto bych proto doporučoval využít toto období s omezenými dotačními zdroji pro přípravu kvalitních záměrů. Optimálním způsobem je příprava strategického plánu rozvoje společnosti, který může fungovat jako zásobník vhodných projektů pro následující programovací období. 

Drahomír Mejzr, generální ředitel Accon Group, která poskytuje komplexní služby od zpracování strategického plánu až po ukončení realizace investice

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme