Nové povinnosti pro dopravce a řidiče od 2. února 2022

Od 2. února 2022 začnou platit nová pravidla pro vysílání pracovníků v silniční dopravě, která nastavil Silniční balíček.

Od 2. 2. 2022 se na dopravce a řidiče vztahují v souvislosti s Balíčkem Mobility nové povinnosti a oprávnění, týkající se v případě dopravce odměny pro vyslaného řidiče a administrativních povinností ve spojení s vysláním; a v případě řidiče změny rozsahu dokladů přítomných ve vozidle při jeho provozu, změny rozsahu zadávaných údajů do záznamových zařízení a odměny pro řidiče v případě vyslání.

Ilustrační fotografie

Od 2. 2. 2022 se na dopravce a řidiče vztahují v souvislosti s Balíčkem Mobility nové povinnosti a oprávnění, týkající se:

A) v případě dopravce

 1. odměny pro vyslaného řidiče;
 2. administrativních povinností ve spojení s vysláním.

B) v případě řidiče

 1. změny rozsahu dokladů přítomných ve vozidle při jeho provozu;    
 2. změny rozsahu zadávaných údajů do záznamových zařízení;
 3. odměny pro řidiče v případě vyslání.

A) Změny pro dopravce

1) Dopravce je dle čl. 1 bodu 7 Směrnice 2020/1057 povinnen vyplácet řidiči alespoň minimální mzdu státu, kam byl řidič vyslán.

2) V čl. 1 v odstavcích 11 a 12 Směrnice (EU) 2020/1057 jsou specifikovány administrativní požadavky, které podnikatel v silniční dopravě musí splnit za účelem prokázání dodržování pravidel týkajících se vysílání řidičů. 

Před vysláním podnikatel musí:

 • předložit prohlášení o vyslání orgánům členského státu, na jehož území je řidič vyslán (dále jen “stát vyslání”)
 • a, to nejpozději při zahájení vyslání;
 • prostřednictvím vícejazyčného veřejného rozhraní připojeného k systému pro vnitřní trh IMI;

Prohlášení o vyslání musí obsahovat: 

 1. identifikaci podnikatele v silniční dopravě, alespoň ve formě čísla eurolicence;
 2. kontaktní údaje odpovědného zástupce nebo jiné kontaktní osoby v domovském státě podnikatele pro případ komunikace s kompetentními orgány státu vyslání, ve kterém je služba přepravy či/a pro případ odesílání a přijímání dokumentů a oznámení;
 3. totožnost řidiče, adresa pobytu a číslo řidičského průkazu; 
 4. datum počátku pracovní smlouvy řidiče a uvedení zákonu, který se na smlouvu vztahuje;
 5. předvídaný začátek a konec vyslání;
 6. registrační značky vozidel;
 7. prováděné přepravní služby (např. přeprava zboží, přeprava osob, mezinárodní přeprava, kabotáž).

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2022

Během vyslání musí podnikatel zajistit, že řidiči mají k dispozici následující dokumenty:

 • prohlášení o vyslání v papírové či elektronické podobě; 
 • doklad o přepravách v daném státě, např. e-CMR;
 • záznamy ze záznamového zařízení (tachografu), zejména symboly členských států EU, ve kterých řidič prováděl přepravy. 

Po vyslání musí podnikatel zaslat nejpozději do 8 týdnů od obdržení žádosti ze strany státu vyslání, prostřednictvím veřejného rozhraní systému IMI, požadované dokumenty jako třeba: 

 • záznamy z tachografu;
 • doklady o nákladu; 
 • dokumenty týkající se odměny řidiče s ohledem na dobu vyslání;
 • pracovní smlouva;
 • rozvrh pracovní doby řidiče;
 • doklad o zaplacení odměny řidiči.

Orgány členských států EU nemohou, za účelem kontroly předmětných ustanovení, klást na podnikatele v silniční dopravě žádné další administrativní požadavky mimo ty uvedené ve Směrnici.

B) Změny pro řidiče

1) Řidič je dle čl. 1 bod 11 Směrnice 2020/1057 povinen uchovávat a na žádost při silniční kontrole předložit dokumenty týkající se vyslání, důkazy o přepravě v hostitelském státě a záznamy z tachografu pro účely kontroly vyslání. 

Dokumenty týkající se vyslání zahrnují:

 • prohlášení o vyslání v papírové či elektronické podobě; 
 • doklad o přepravách v daném státě, např. e-CMR;
 • záznamy ze záznamového zařízení (tachografu), zejména symboly členských států EU, ve kterých řidič prováděl přepravy. 

2) Řidič vozidla s digitálním tachografem je čl. 34 odst. 7 Nařízení č. 165/2014 povinen nově zapisovat i symbol země, do níž při překročení hranic vstupuje.

3) Řidič má dle čl. 1 bod 7 Směrnice 2020/1057 právo na minimální mzdu státu, kam byl řidič vyslán.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme