Novela stavebního zákona a správního řádu urychlí povolování staveb

Připravovaný nový stavební zákon má za cíl především zrychlit povolovací procesy při výstavbě. Některé z novinek, s nimiž počítá, ovšem zavádí už novela stávajícího zákona, která vstoupí v platnost 1. ledna 2021.

Podle novely musí stavební úřad vydat závazné stanovisko ke stavbě „bez zbytečného odkladu“. To v praxi znamená, že vám bude stavební povolení od ledna vydáno nejpozději do 30 dnů.

Teoreticky je možný odklad o měsíc, pokud je nutné „provést ohledání na místě nebo se jedná o zvlášť složitý případ“. Totéž platí i pro potvrzení či změnu rozhodnutí nadřízeným správním orgánem, kterým je obvykle krajský úřad nebo magistrát.

V současné době není možné napadnout rozhodnutí (v řeči právníků závazné stanovisko) stavebního úřadu samostatně, jeho přezkum musí být spojen s odvoláním k vyšší instanci.

Související novinkou je takzvané zpřesnění možností přezkumu závazných stanovisek. Dnes není možné napadnout závazné stanovisko samostatně, kdo chce stavět, se musí nejprve odvolat k nadřízenému orgánu. „Nově bude umožněno závazná stanoviska podrobit přezkumu ve vlastním přezkumném řízení do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno,“ sděluje advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Podle novely stavebního zákona platí, že pokud dotčené orgány nedodrží dané lhůty pro vydání stanoviska, nastupuje tzv. fikce souhlasu. V praxi to znamená, že pokud se k předloženému záměru nevyjádří úřad ve stanovené lhůtě (výše zmíněný jeden nebo dva měsíce), má se za to, že se stavbou souhlasí. Investor tak může začít stavět. V současnosti přitom čekají žadatelé o stavební povolení na vyjádření některých úřadů či firem dokonce i déle než rok. Výjimkou jsou nadále stanoviska EIA a orgánu ochrany přírody a krajiny ve významných případech.

Nový zákon doprovázejí zmatky

Za hlavní cíle rekodifikace stavebního práva je považováno zjednodušení, zrychlení a zefektivnění správních procesů, a konečně restrukturalizace státní stavební správy.

„Samotná příprava návrhu NSZ ovšem není zcela standardní a provází ji množství výhrad dotčených subjektů. Podoba povolovacích procesů v návrhu je ovlivněna vymezením některých nových institutů a pojmů. Návrh NSZ tak dělí stavby do několika skupin, definuje pojem bytového domu, přichází s novým řešením podkladových stanovisek nebo definuje základní povinnosti stavebníků,“ připomíná Jiří Vozák z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Nový zákon přinese kratší lhůty. Volají po nich projektanti

Dosavadní roztříštěnost povolovacích procesů je nově nahrazena jediným povolením. Jednou ze zajímavých novinek je možnost podání žádosti o povolení s využitím elektronického systému, tzv. Portálu stavebníka. Tento krok představuje výrazný posun v oblasti digitalizaci veřejné správy.

„Nový zákon zrychlí povolování staveb. Stavební zákon se také nově věnuje například fenoménu černých staveb nebo institutu plánovací smlouvy, po kterém volala zejména velká města,“ říká náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR Marcela Pavlová.

„V tom, co je dnes špatně a co má nový zákon změnit, se s firmami shodujeme. Nový stavební zákon zavede princip jedno řízení jeden úřad a jedno razítko. Stavebník bude do jednoho roku vědět, zda může stavět či nikoli. Stavební řízení bude také konečně digitalizované, čímž se posuneme do 21. století,“ tvrdí ministryně Klára Dostálová.

Nový stavební zákon také výrazně zpřísňuje podmínky, za kterých bude možné dodatečně povolit černé stavby.

Územní rozvojový plán pro ČR

Klíčovou změnou novely je také zavedení územního rozvojového plánu platného pro celé území ČR. Bude závazný pro „pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů i pro rozhodování v území“.

Územní rozvojový plán bude velmi podrobný. Podle právníků ho lze chápat jako obdobu krajských zásad územního rozvoje.

Návrhy územního rozvojového plánu zpracuje novelou zřízená státní projekční kancelář. Ta má kromě toho také navrhovat a aktualizovat politiku územního rozvoje a udržovat nový národní geoportál územního plánování. Územní rozvojový plán bude vydáván formou opatření obecné povahy a bude jej možné napadnout pouze žalobou na zrušení k Nejvyššímu správnímu soudu, přezkumné řízení podle správní řádu je vyloučeno. A v rámci přezkumu nelze změnit územně plánovací dokumentaci.

(jap)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme