Novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění zákona č. 210/2019 Sb.

Dne 6. září 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění zákona č. 210/2019 Sb. a Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách.

Hlavním posláním této novely je zacílit investiční pobídky primárně na projekty s vyšší přidanou hodnotou, tj. na projekty, které prokážou spojitost s činnostmi výzkumu a vývoje, a to ať už formou vlastního vývoje nebo spolupráce s vysokou školou nebo výzkumnou institucí a budou se vyznačovat vysokou kvalifikovaností prováděné práce, čímž bude zajištěna i patřičná mzdová úroveň.

Novela zákona o investičních pobídkách také přispěje k větší podpoře českých firem. Pro malé a střední podniky, které jsou doménou právě domácích podnikatelů, by měly být pobídky lépe dostupné díky zmírnění vstupních požadavků na investice oproti požadavkům na investice velkých podniků. Menším podnikům je také udělována vyšší míra veřejné podpory.

Systém investičních pobídek je nově rozdělen mezi zákon a nařízení vlády, což zvýší pružnost celého systému podpory a zlepší jeho provázanost s hospodářskou situací v zemi a stavem a trhu práce. Novela také přináší posílení úlohy vlády České republiky, vláda bude nově schvalovat každou žádost o investiční pobídku a bez tohoto schválení nebude možné investiční pobídky poskytnout.

Více informací, včetně požadovaných dokumentů k podání záměru získat investiční pobídku naleznete na stránkách Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest: www.czechinvest.org.

Ke stažení

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme