Novinky v pracovnělékařských prohlídkách

Díky Svazu průmyslu a dopravy ČR jsou od 1. ledna 2023 periodické prohlídky u zaměstnanců pracujících v první nebo druhé nerizikové kategorii nepovinné.

Dlouhodobé úsilí Svazu průmyslu a dopravy ČR o snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů související s pracovnělékařskými službami slaví úspěch. U nerizikových profesí odpadly povinné periodické prohlídky. Jde ovšem jen o prohlídky periodické.

Ilustrační fotografie

U prohlídek vstupních se nic nemění. Ty musí zaměstnavatel zajistit vždy před vznikem pracovního poměru i dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti u rizikových prací a tam, kde to právní předpisy vyžadují.

Periodické prohlídky nově dobrovolné

Intervaly periodických prohlídek u zaměstnanců se řídí podle kategorie práce, kterou zaměstnanec vykonává, a jeho věku. Výjimky může stanovit jiný právní předpis nebo příloha k vyhlášce. Například i zaměstnanci v nerizikové kategorii, kteří pravidelně pracují v noci, musí prohlídku absolvovat jednou za dva roky.

Pravidelné prohlídky zaměstnanců se ruší, firmy ušetří stamiliony

I nadále platí pravidla například pro následné nebo mimořádné prohlídky. Novelou vyhlášky se přesněji rozlišují mimořádné prohlídky v úplném rozsahu, které mají stejné důsledky jako periodické prohlídky a stanoví se nová lhůta pro jejich další provedení, a prohlídky v neúplném rozsahu. Výstupní prohlídka se nyní provádí i před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení rizikové práce.

Nově se místo pojmu „riziko ohrožení zdraví“ používá pojem „profesní riziko“ a „režim práce“ se přejmenoval na „režim pracovní doby“. Výrazně se zúžil obsah, poradenství a dohled. Dříve specifikovaná časová dotace na provedení prohlídky se zrušila úplně.

Perodické prohlídky zavisí na kategorii práce a věku zaměstnance

kategorie 1 (pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují)1x za 6 let; po 50 letech věku 1x za 4 roky
kategorie 2 (pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují)1x za 4 roky; po 50 letech věku 1x za 2 roky
kategorie 2 riziková a kategorie 31x za 2 roky
kategorie 41x ročně

Dohled podle kategorie a rizika

Dohled na pracovištích se nově vykonává nejméně jednou za tři roky, jde-li o práce zařazené do kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté. Stejná lhůta platí i v případě profesního rizika nebo jsou-li pro vykonávané práce stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy.

U ostatních prací zařazených v první a druhé kategorii se dohled provádí, pouze pokud tak zaměstnavatel stanoví či si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Část zaměstnavatelů má v novele o pracovnělékařských prohlídkách zmatky

Novela přinesla změnu výčtu profesních rizik. Nově mezi ně nepatří způsobilost řidičů referentů, práce ve školských zařízeních včetně hlasové zátěže či epidemiologicky závažné činnosti. Novinky se nevyhnuly ani výčtu rizikových faktorů pracovních podmínek či seznamu onemocnění, která vylučují či omezují způsobilost k vykonávání některých profesí. Jedná se například o profese vyžadující celkovou fyzickou zdatnost či způsobilost k práci v noci.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (1Q/2023). Autorka: Jitka Hlaváčková, právnička SP ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme