Nový celní kodex: Usnadní celní řízení menším firmám?

Nový Celní kodex EU, který platí od 1. května 2016, výrazně mění pravidla pro dovozce zboží, které je importováno do Unie, a zároveň zavádí povinnou elektronickou komunikaci mezi úřady a podniky. Klíčové změny se dotýkají i Česka – například železničních dopravců.

Všechna cla na zboží dovážené do Evropské unie bez výjimky musejí být od května 2016 zajištěna peněžní kaucí. Za potenciální celní dluh se však může nově místo dovozce zaručit třetí osoba.

Změny, které kodex přináší, se dotkly především firem, jež provozují zahraniční obchod se státy za hranicemi EU. Sankce za porušení pravidel obsažených v kodexu jsou velmi přísné – dosáhnout mohou až čtyř milionů korun.

Kvůli celnímu kodexu se musela změnit i tuzemská legislativa. Vláda už v lednu schválila nový celní řád. Podle kabinetu má dovozcům snížit administrativní zátěž.

„V zákoně jsou sjednoceny stávající postupy pro výkon celního dohledu, celní kontroly a celního řízení, včetně zajištění a vyměření cla a jeho výběr.  Mohou tak být využívány moderní nástroje a technologie v souladu s cílem Evropské komise nastavit elektronické prostředí pro cla a obchod,“ shrnuje ministerstvo financí.

Méně papírování, jednodušší pravidla?

V jakých oblastech by mělo být celní řízení výhodnější? Složenou kauci k zajištění celního dluhu budou moci dovozci využít opakovaně, což by měli ocenit zejména malé a střední podniky, které mají méně finančních prostředků. Za potenciální dluh se navíc může od letošního května zaručit  třetí osoba – takzvaný přímý zástupce. Zajištění dluhu je ovšem povinné, nejsou od něj osvobozeni například ani železniční dopravci.

Zjednodušují se také celní prohlášení a snazší je i možnost technických oprav údajů, které jsou v nich obsažené.

Firmy, jež mají certifikát Oprávněného hospodářského subjektu (AEO), mají možnost na základě zvláštního povolení suplovat celní orgány, čímž se celé řízení výrazně zrychluje. Taková společnost může například provádět některé kontroly pod celním dohledem, případně si sama určovat částku dovozního či vývozního cla.

Co je certifikát AEO?

AEO potvrzuje, že daný podnik je spolehlivý, solventní a že splňuje jisté bezpečnostní standardy a dodržuje příslušné právní předpisy. Po úspěšně uzavřeném šetření orgánů celní správy a vydání potvrzení, že žadatel splňuje požadované podmínky, může být podniku udělena certifikace Authorized Economic Operator (AEO). Databázi AEO najdete na stránkách Evropské komise.. .

Veškeré výměny informací mezi celními orgány a firmami, jako celní prohlášení, žádosti nebo rozhodnutí musejí být nově v elektronické podobě. Proto je potřeba, aby byly během přechodného období – tedy konce roku 2019 nahrazeny zastaralé technologie novými a bezpečnými IT celními systémy.

Nová legislativa rovněž upřesňuje, kdy jsou součástí cla také poplatky za užívání práv a licenci, jež se týkají dováženého zboží. Importéři mohou zapomenout na takzvaný „Dočasný dovoz“. Tento celní režim, při kterém je zahraniční zboží na určitou dobu osvobozeno (celkově nebo částečně) od placení cla, kodex zrušil.

Nový kodex nahradil celní kodex Společenství, který platil v nezměněné podobě více než deset let. Obecně jde o základní celní předpis, který je platný a závazný pro všechny státy Evropské unie.

(jap)

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme