Nový Eurobarometr: EU by měla navrhnout další opatření ke zlepšení kvality ovzduší

Podle nového průzkumu Eurobarometr se více než dvě třetiny Evropanů domnívají, že by Evropská unie měla navrhnout další opatření ke zlepšení kvality ovzduší. V průzkumu odpovídalo přes 27 000 občanů ze všech členských států EU. Více než polovina z nich si myslí, že domácnosti, výrobci automobilů, producenti energie a veřejná správa by pro dobrou kvalitu ovzduší mohli dělat více.Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella prohlásil: „Je pro mě povzbudivé, že opatření zaměřená na kvalitu ovzduší podporuje tolik Evropanů. Kvůli znečištěnému vzduchu v EU každý rok předčasně zemře více než 400 000 osob a společnost nese vysoké náklady, mimo jiné na zdravotní péči, pracovní neschopnost a škody na plodinách či budovách. Komise poskytuje členským státům i podnikům odborné poznatky, možnost výměny osvědčených postupů a poradenství a podporuje rovněž investice a financování, jejichž cílem je zajistit čistší vzduch pro všechny. Naopak v případě, že se v členských státech nedodržují předpisy EU, podnikáme příslušné právní kroky.“

Z průzkumu dále vyplývá, že je třeba o tomto tématu lépe komunikovat, zejména v rámci jednotlivých států. Většina respondentů má pocit, že o problémech s kvalitou vzduchu ve své zemi nejsou dobře informováni. Ve srovnání s průzkumem z roku 2017 si respondenti častěji myslí, že kvalita ovzduší se v posledních deseti letech zhoršila, přestože ve skutečnosti je z dostupných údajů za tuto dobu patrné značné zlepšení.

V květnu 2018 přijala Junckerova Komise sdělení „Evropa, která chrání: Čistý vzduch pro všechny“. V něm stanovila, jaká opatření by měly subjekty na vnitrostátní, regionální i místní úrovni přijmout, aby se kvalita ovzduší v Evropě zlepšila. Podnikala také právní kroky na ochranu občanů před znečištěním ovzduší a žalovala členské státy, které nedodržují příslušné právní předpisy, u Soudního dvora Evropské unie. Kromě toho Komise zintenzivňuje spolupráci s členskými státy a vede s příslušnými orgány nové „dialogy o čistotě ovzduší“. V nadcházejících dvou dnech, 28. a 29. listopadu 2019, se v Bratislavě bude konat fórum EU pro čisté ovzduší, kde budou mít politici a zainteresované subjekty příležitost vyměňovat si poznatky a přispět k provádění evropských, vnitrostátních a místních politik v této oblasti.

Nový zvláštní průzkum Eurobarometr o postojích Evropanů ke kvalitě ovzduší přinesl tyto hlavní poznatky:

Většina respondentů si přeje, aby EU navrhla další opatření

Přes dvě třetiny respondentů (71 %) uvedly, že EU by podle nich měla navrhnout další opatření, která by řešila problémy související s kvalitou ovzduší v Evropě, a 38 % by chtělo mít možnost se k těmto opatřením vyjádřit.

Tento názor převládá ve všech členských státech.

Problematika kvality ovzduší by se podle většiny respondentů měla řešit primárně na mezinárodní úrovni

Více než sedm z deseti dotázaných uvedlo, že znečištění ovzduší by se mělo řešit na mezinárodní úrovni (72 %). Podle poloviny respondentů by se tak mělo dít na evropské úrovni a podle stejného počtu Evropanů pak na úrovni vnitrostátní.

Za nejúčinnější způsob, jak tyto problémy řešit, považuje největší část dotázaných (44 %) přísnější kontroly znečištění pocházejícího z průmyslu a energetiky. Toto opatření bylo nejčastěji uváděno hned ve 25 členských státech.

Respondenti se domnívají, že řešení problémů s kvalitou ovzduší by se měly více věnovat různé subjekty včetně domácností

Přes 50 % respondentů ve všech zemích si myslí, že pro dobrou kvalitu ovzduší by mohli udělat více domácnosti, výrobci automobilů, producenti energie i orgány veřejné správy.

Evropané přitom ke snížení škodlivých emisí podnikají více než v roce 2017

Sedm z deseti respondentů provedlo alespoň jeden krok ke snížení škodlivých emisí v ovzduší. Oproti výsledkům průzkumu z roku 2017 se tak jejich podíl zvýšil o osm procentních bodů.

Hlavním opatřením, které respondenti podnikli, je nahrazení starších energeticky náročných zařízení novými přístroji s lepší energetickou účinností (41 %).

Úroveň informací o problémech s kvalitou ovzduší je poměrně nízká

Většina dotázaných (54 %) má pocit, že o problémech týkajících se kvality ovzduší v EU nejsou ve své zemi dobře informováni.

Většina respondentů se domnívá, že kvalita ovzduší se za posledních deset let zhoršila, a tento dojem od roku 2017 ještě zesílil

Respondenti si častěji myslí, že se kvalita ovzduší v posledních deseti letech zhoršila (58 %), než že zůstala stejná (28 %) nebo že se zlepšila (10 %).

Podíl dotázaných, podle nichž se kvalita ovzduší zhoršila, od roku 2017 vzrostl o 11 procentních bodů.

Povědomí o normách kvality ovzduší v EU je stále nízké

O existenci norem kvality ovzduší v EU slyšela jen asi třetina respondentů (31 %). Většina z těch, kteří o normách vědí, se domnívá, že by měly být přísnější (63 %).

Problémy související s kvalitou ovzduší uvedené v průzkumu považuje většina respondentů za závažné

Více než 50 % dotázaných si myslí, že onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární choroby, astma a alergie představují v jejich zemi velmi závažný problém. 

Souvislosti

Průzkum se uskutečnil ve 28 členských státech EU od 11. do 29. září 2019, a to formou osobního dotazování 27 565 respondentů z různých sociálních a demografických skupin, které probíhalo doma a v mateřském jazyce.

Nový zvláštní průzkum Eurobarometr navazuje na bleskový průzkum Eurobarometr na stejné téma, který se konal v září 2012. Řada otázek se v obou průzkumech opakovala. Některé z otázek obsažených v bleskovém průzkumu Eurobarometr z roku 2012 se objevily také ve zvláštním průzkumu Eurobarometr o postojích Evropanů vůči životnímu prostředí z října 2017.

Účelem nejnovějšího průzkumu bylo zjistit názory na úroveň znalostí o problémech s kvalitou ovzduší, názory na změny kvality ovzduší za posledních deset let, úlohu různých subjektů v podporování dobré kvality ovzduší, nejúčinnější způsoby řešení problémů s kvalitou ovzduší, preferovanou úroveň opatření k jejich řešení, povědomí o normách kvality ovzduší v EU a názor na ně a míru podpory dalších opatření EU v této oblasti.

Výsledky průzkumu byly zveřejněny těsně před zahájením fóra EU pro čisté ovzduší, které se koná 28. a 29. listopadu 2019 v Bratislavě. Fórum se bude věnovat čtyřem tématům: zdraví, energetice, zemědělství a mechanismům financování v souvislosti s čistotou ovzduší.

Na fóru vystoupí více než 30 řečníků – zástupců vlád, průmyslu i nevládních organizací, kteří se podělí o své názory na zlepšování kvality ovzduší a zhodnotí tvorbu a provádění účinných evropských, vnitrostátních i místních politik, projektů a programů v této oblasti.

Další informace

Průzkum Eurobarometr

 

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme